S. 5-1545 Dossierfiche K. 53-2081

Ontwerp van programmawet (I)
Regering E. Di Rupo I  

belastingvlucht
laag inkomen
inkomstenbelasting
zuurstof
varkens
werkverandering
vereniging
schuldvordering
dierlijk product
loon
OMNIO
Cel voor financiŽle informatieverwerking
chronische ziekte
regelgevingsbeleid
sociale bijdrage
asbest
gezinsuitkering
arbeidsongevallenverzekering
ondernemer
bijkomend voordeel
sociale zekerheid
terrorisme
zwartwerk
huurovereenkomst
buitenlands kapitaal
oudere werknemer
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
voortdurende bijscholing
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
energiedistributie
watervoorziening
ambtenaar
grondstof
politie
verjaring van de vordering
verhouding land-regio
gezondheidsverzorging
eerste hulp
fiscale stimulans
telefoon
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
veeteelt
ziekteverzekering
sociale partner
domicilie
gerechtelijke vervolging
strafrecht
groenvoorzieningen
fiscaliteit
sociale uitkering
sociaal achtergestelde groep
algemene geneeskunde
erfenis
vaccin
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
uitwisseling van informatie
overheidsapparaat
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
rechten van de zieke
omscholing
gezondheid van dieren
inning der belastingen
kosten voor gezondheidszorg
wetgeving
Koning en Koninklijke familie
elektronische handtekening
wettekst
nucleaire beveiliging
registratierecht
sociaal recht
belastingfraude
burgerbescherming
herintreding
vaccinatie
openbaar gebouw
witwassen van geld
sociale dialoog
belastingaftrek
notaris
recht op gezondheid
gasdistributie
gemeentepolitie
Rijksregister van de natuurlijke personen
vormingsverlof
radioactief afval
werkgever
brandbestrijding
bestedingen voor gezondheid
pensioenvoorwaarden
werkloosheidsverzekering
sociale begroting
recht om voor het gerecht te treden
arbeidscontract
financiering
belasting op de meerwaarde
vennootschapsbelasting
voorkoming van ziekten
vervroegd pensioen
pensioenregeling
voertuigenbelasting
terminologie
BTW
gegevensbank
maatschappelijk kapitaal
schuld
toegang tot de informatie
elektriciteitsvoorziening
inspectie van geneesmiddelen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
bankdeposito
faillissement
fraude
belasting van natuurlijke personen
werkende beroepsbevolking
eerbiediging van het privť-leven
aandeel
belastingaangifte
belastingadministratie
groep ondernemingen
geneeswijze
rechtsingang
programmawet
geneeskundige noodhulp
elektronische overheid
rechtsmisbruik
vennootschapsrecht
belastingontheffing
overdrachtsbelasting
arbeidsinspectie
papiergeld
actieprogramma
radioactiviteit
dokter
erfrecht
onderaanneming
deeltijdarbeid
kanker
ondergrondse economie
arbeidsongeval
gedelegeerde wetgeving
beslag op bezittingen
begrotingsfonds
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
internetsite
economische waarde
financiering van terrorisme†
Fonds voor Arbeidsongevallen
beroepsopleiding
arbeidsongeschiktheid
betaling
aansprakelijkheid
werkloosheidsbestrijding
nucleaire veiligheid
automobiel
nucleaire geneeskunde
kerncentrale
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
strafvervolging
nationale uitvoeringsmaatregel
beroepsziekte
besluit
vergrijzing van de bevolking
Belgische Dienst voor bedrijfsleven en landbouw (BDBL)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2081/1 Wetsontwerp 24/2/2012
K. 53-2081/2 Amendementen ingediend in de commissie 28/2/2012
K. 53-2081/3 Amendementen ingediend in de commissie 28/2/2012
K. 53-2081/4 Amendementen ingediend in de commissie 28/2/2012
K. 53-2081/5 Amendementen ingediend in de commissie 29/2/2012
K. 53-2081/6 Amendementen ingediend in de commissie 29/2/2012
K. 53-2081/7 Amendementen ingediend in de commissie 29/2/2012
K. 53-2081/8 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 1/3/2012
K. 53-2081/9 Verslag namens de commissie 5/3/2012
K. 53-2081/13 Verslag namens de commissie 8/3/2012
K. 53-2081/14 Verslag namens de commissie 8/3/2012
K. 53-2081/16 Verslag namens de commissie 16/3/2012
K. 53-2081/17 Verslag namens de commissie 16/3/2012
K. 53-2081/18 Tekst aangenomen door de commissies 16/3/2012
K. 53-2081/19 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 21/3/2012
K. 53-2081/20 Tekst aangenomen door de commissies 21/3/2012
K. 53-2081/21 Aanvullend verslag namens de commissie 22/3/2012
K. 53-2081/22 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2012
5-1545/1 5-1545/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/3/2012
5-1545/4 5-1545/4 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/2012
5-1545/2 5-1545/2 (PDF) Amendementen 27/3/2012
5-1545/3 5-1545/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2012
5-1545/5 5-1545/5 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2012
5-1545/6 5-1545/6 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2012
5-1545/7 5-1545/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/3/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/2/2012   Indiening Doc. K. 53-2081/1
1/3/2012   Terugzending naar commissie (Sociale zaken)
Integraal verslag nr. 73, p. 90
16/3/2012   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-2081/18
21/3/2012   Terugzending naar commissie (FinanciŽn en begroting)
Integraal verslag nr. 77, p. 2-3
21/3/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2081/20
21/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 77, p. 2-9 + p. 44-64
21/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
21/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
22/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 78, p. 91-93
22/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-36/o14)
Integraal verslag nr. 78, p. 93
Doc. K. 53-2081/22
22/3/2012   Aanneming na amendering door commissie
8/3/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
21/3/2012   Inschrijving op agenda
21/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Fauzaya Talhaoui
21/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Paul Magnette,
minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
21/3/2012   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
21/3/2012   Bespreking
21/3/2012   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
21/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
21/3/2012   Inschrijving op agenda
21/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs
21/3/2012   Bespreking
21/3/2012   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
21/3/2012   Inschrijving op agenda
21/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans
21/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Monica De Coninck,
minister van Werk
21/3/2012   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude
21/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Sabine Laruelle,
minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
21/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Philippe Courard,
staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's
21/3/2012   Bespreking
21/3/2012   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
22/3/2012   Inschrijving op agenda
22/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Gťrard Deprez
22/3/2012   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
22/3/2012   Bespreking
22/3/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/3/2012   Inschrijving op agenda
23/3/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/3/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1545/1 5-1545/1 (PDF)
23/3/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/3/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/3/2012   Verzending naar commissie: Justitie
23/3/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/3/2012   Algemene bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-16/o3) Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
Doc. 5-1545/7 5-1545/7 (PDF)
28/3/2012   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/3/2012   Verzending naar commissie
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans
27/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Laurette Onkelinx,
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
27/3/2012   Bespreking
27/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
27/3/2012   Aanneming zonder amendering
27/3/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1545/3 5-1545/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/3/2012   Verzending naar commissie
23/3/2012   Inschrijving op agenda
23/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Fauzaya Talhaoui
23/3/2012   Bespreking
23/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
23/3/2012   Aanneming zonder amendering
23/3/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1545/4 5-1545/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
23/3/2012   Verzending naar commissie
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs
27/3/2012   Bespreking
27/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
27/3/2012   Aanneming zonder amendering
27/3/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1545/5 5-1545/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/3/2012   Verzending naar commissie
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Gťrard Deprez
27/3/2012   Bespreking
27/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o5)
27/3/2012   Aanneming zonder amendering
27/3/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1545/6 5-1545/6 (PDF)
28/3/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/3/2012   Bekrachtiging en afkondiging
6/4/2012   Bekendmaking (22143-22191)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/3/2012, 22/3/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/3/2012
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 21/3/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/3/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/3/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/3/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/3/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/3/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/3/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 27/3/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/3/2012 5 28/3/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/3/2012 20 30/4/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/3/2012 6/4/2012, blz 22143-22191