Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1236

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 3 mei 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen

Bahrein - Mensenrechtenschendingen - Actie van BelgiŽ - Stand van zaken

Bahrein
rechten van de mens
doodstraf
foltering
politieke gevangene
vrijheid van meningsuiting

Chronologie

3/5/2021 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 )
24/6/2021 Antwoord

Vraag nr. 7-1236 d.d. 3 mei 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: deze grondwettelijke vrijheden hebben zowel betrekking op het federale niveau alsook op het niveau van de gemeenschappen.

Op 14†februari 2020 nam de Senaat een resolutie aan met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein (stuk Senaat, nr.†7-142/2).

Via deze resolutie werd aandacht gevraagd voor de onderdrukkings- en vervolgingscampagnes ten aanzien van mensenrechtenactivisten en politieke activisten. Daarnaast werd ook uitdrukkelijk verwezen naar de doodstraf die in Bahrein opnieuw van toepassing is.

Tijdens het afgelopen jaar heeft Bahrein eveneens de toegang tot het grondgebied ontzegd aan verschillende mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch. Er wordt bericht dat de gevangenen geen toegang hebben tot de nodige zorg en dit ondanks uitbraken van Covid-19 in de gevangenissen.

Het beschermen van de mensenrechten en het naleven van de Universele Verklaring van de rechten van de mens zijn essentieel.

Daarom volgende vragen:

1) Heeft BelgiŽ aangedrongen bij de Bahreinse autoriteiten om alle vormen van geweld en intimidatie ten opzichte van mensenrechtenactivisten en politieke activisten te beŽindigen?

2) Heeft BelgiŽ aangedrongen bij de Bahreinse autoriteiten om het moratorium op de doodstraf opnieuw in te voeren?

3) Heeft BelgiŽ aangedrongen bij de Bahreinse autoriteiten om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating te vragen van activisten die vastzitten wegens beschuldigingen in verband met hun rechten op vrije meningsuiting?

4) Heeft BelgiŽ aangedrongen bij de Bahreinse autoriteiten om de gevangenen toegang te verlenen tot gezondheidszorg?

Antwoord ontvangen op 24 juni 2021 :

Ik deel uw bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in Bahrein en ik volg de situatie van nabij op via de Belgische ambassade in Koeweit en mijn diensten in Brussel.

In de bilaterale contacten met Bahrein, zowel op administratief als op politiek niveau, maken mensenrechten systematisch deel uit van de agenda, zo ook tijdens mijn meest recente onderhoud met de Bahreinse minister van Buitenlandse Zaken in februari van dit jaar.

Binnen de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties hebben de EU en België in het verleden publiekelijk hun bezorgdheid geuit over de mensenrechtensituatie in Bahrein, meer bepaald inzake de onafhankelijkheid van het rechtssysteem en het recht op een eerlijk proces.

Tijdens de meest recente Universal Periodic Review (UPR) van Bahrein, heeft België de volledige uitvoering aanbevolen van de aanbevelingen van de onafhankelijke onderzoekscommissie van Bahrein.

Deze omvatten aanbevelingen omtrent onafhankelijk onderzoek naar arrestaties, de behandeling van personen die van hun vrijheid zijn beroofd, detentie en vervolging in verband met de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vreedzame vergadering en vrijheid van vereniging. Bovendien steunde Bahrein de aanbevelingen over de ratificatie van de belangrijkste mensenrechteninstrumenten, in het bijzonder het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering, vermeld in resolutie nr. 7-142/2 van de Belgische Senaat.

Op het niveau van de Europese Unie bestaat er een jaarlijkse informele mensenrechtendialoog met Bahrein – de laatste dialoog vond plaats in februari 2021 met deelname van België. Verschillende onderwerpen werden aangekaart met Bahrein, waaronder willekeurige detentie en represailles. De EU en zijn lidstaten hebben hun bezorgdheid geuit over willekeurige detenties en vervolging en in kader van de uitoefening van de vrije meningsuiting, het recht op een eerlijk proces, de praktijk van foltering en straffeloosheid voor degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan deze en andere mensenrechtenschendingen, evenals over de veroordeling tot de doodstraf zonder enige mogelijkheid van verhaal.

Zoals u weet is België een fervent voorstander van een wereldwijde afschaffing van de doodstraf. Wat Bahrein betreft, is de kwestie van de afschaffing van de doodstraf een van de prioriteiten van het Belgisch en Europees beleid en wordt systematisch aangekaart.

De situatie van gevangenen tijdens Covid-19 krijgt terecht de nodige aandacht. De hoge commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, heeft de regeringen opgeroepen om dringend maatregelen te nemen ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van mensen in detentie- en andere gesloten inrichtingen, als onderdeel van de algemene inspanningen om de Covid-19-pandemie in te dammen. Ze wees daarbij op de belangrijke risico’s als de pandemie uitbreekt in penitentiaire instellingen met een uiterst kwetsbare bevolking. Ze riep regeringen eveneens op om «iedereen vrijlaten die zonder voldoende rechtsgrond wordt vastgehouden, met inbegrip van politieke gevangenen en anderen die worden vastgehouden louter omdat zij hun kritische of afwijkende mening hebben geuit».

In de bilaterale contacten die België onderhoudt met Bahrein, zowel op administratief als op politiek niveau, maken mensenrechten systematisch deel uit van de agenda.

De omstandigheden van detentie, inclusief de toegang tot gezondheidszorg in detentie kwamen daarbij aan bod.