Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1189

van Stephanie D'Hose (Open Vld) d.d. 2 april 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Gebruik van lokfoto's - Inningsmethodes - Klachten - Cijfers

auteursrecht
sociale media
virtuele gemeenschap
internet
bescherming van de consument
foto
intellectuele eigendom
literaire en artistieke eigendom

Chronologie

2/4/2021 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2021 )

Vraag nr. 7-1189 d.d. 2 april 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen nrs. 7-907 en 7-1156 omtrent de inning van auteursrechten en de verregaande praktijken van diverse inningskantoren.

Auteursrechten zijn belangrijk en ze zijn essentieel voor veel artiesten. Ook wat betreft foto's moet je rechten betalen. Fotografen hebben daar recht op. Fotografen die het momenteel al moeilijk hebben halen een belangrijk deel van hun inkomen uit de herpublicatie van foto's.

Sinds kort zijn er inningskantoren die namens de fotografen op zoek gaan naar overtredingen. Hierbij wordt specifieke scantechnologie ingezet en wordt er automatisch opgetreden. Diverse zelfstandigenorganisaties en ook mensen die een eenvoudige internetwebsite of een blog bijhouden worden geconfronteerd met zeer agressieve inningspraktijken. Het is voor de inningskantoren van geen tel dat de gebruiker te goeder trouw was en dit voor niet-commerciële doeleinden inzet.

Wat betreft het toekijken op de auteursrechten van afbeeldingen en beeldmateriaal op sociale media en het internet springt één onderneming in het oog, namelijk Permission Machine.

Onlangs ontving ik getuigenissen waaruit zou blijken dat bepaalde inningskantoren gebruik zouden maken van zogenaamde lokfoto's. Lokfoto's zijn foto's die met opzet door de rechthebbende of de vertegenwoordiger ervan naamloos worden gepubliceerd en aldus verschijnen op de afbeeldingzoeker van diverse zoekmachines op het Internet vanwaar ze gemakkelijk kunnen worden gedownload. Na enige tijd worden de oorspronkelijke foto's verwijderd en worden inbreukbrieven verstuurd waarin soms tot honderd keer de gebruikelijke licentievergoeding wordt gevraagd. Aangeschrevenen die de foto's te goeder trouw gebruikten voor hun eigen blog of website staan dikwijls machteloos, want ze kunnen niet meer aantonen dat het toegestaan was om de foto te gebruiken.

Ik ontving tevens een suggestie die me interessant lijkt om misverstanden omtrent copyright uit te wereld te helpen. Waarom zou men niet vragen aan de professionele media en de fotografen om een duidelijk watermerk aan te brengen op de foto's met de naam van de fotograaf zodat misverstanden aldus vermeden worden?

Wat betreft het transversaal karakter van de vraag: de Gemeenschappen in België zijn bevoegd voor de persoonsgebonden materies zoals cultuur. De Federale overheid staat dan weer in voor het auteursrecht en de controle op de collectieve beheersvennootschappen. Het betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen.

Ik had graag de volgende vragen aan u voorgelegd:

1) Kan u meedelen of – en zo ja hoeveel – klachten de Economische Inspectie heeft ontvangen betreffende het inzetten van lokfoto's op de diverse zoekmachines op het Internet waarmee gebruikers via afbeeldingenzoekers in de illusie verkeren dat deze rechtenvrij zijn en waarbij zij achteraf worden geconfronteerd met aanmaningen tot betaling van zeer hoge bedragen voor het plaatsen van deze foto's op hun eigen website en waarbij de oorspronkelijk geplaatste foto's ondertussen verdwenen zijn? Kan u dit toelichten?

2) Kan u meedelen of het plaatsen van lokfoto's en het vervolgens claimen van auteursrechten voor foto's die eerder naamloos werden verspreid op het Internet een laakbare praktijk is en of dit spoort met de vigerende regelgeving? Kan u in detail toelichten en meedelen of – en zo ja hoe – hiertegen opgetreden kan worden gezien de eindgebruiker eigenlijk misleid wordt?

3) Kan u meedelen hoe u staat ten opzichte van de suggestie om via regelgeving of via afspraken met de fotografen en de media systematisch de foto's te voorzien van een watermerk met duidelijke vermelding van de auteursrechten? Kan u de timing en de inhoud uitvoerig toelichten?