Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1101

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 3 maart 2021

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties

migrerende werknemer
verblijfsrecht
Dienst Vreemdelingenzaken
werkgever
strafsanctie
officiŽle statistiek
buitenlandse staatsburger

Chronologie

3/3/2021 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )

Vraag nr. 7-1101 d.d. 3 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk is een gewestelijke materie en bijgevolg behandelt deze vraag een transversale aangelegenheid.

In uitvoering van de wet van 11†februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, moet een werkgever die een derdelander (niet Europeaan) wil tewerkstellen, vooraf nagaan of die wel degelijk over een geldige verblijfsvergunning beschikt. Daarnaast moet hij, minstens voor de duur van de tewerkstelling, een afschrift of de gegevens van die vergunning of machtiging beschikbaar houden voor de inspectiediensten. Tot slot is hij ook verplicht om de in en uitdiensttreding van de derdelander aan te geven. Wie hiertegen een inbreuk pleegt, riskeert sancties. Zo blijft een werkgever ook hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van de repatriŽring, de huisvesting, het verblijf en de gezondheidszorg van de illegale derdelander en zijn gezin.

1) Hoeveel gevallen werden in 2020, opgesplitst per Gewest, bij Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) gemeld van illegale tewerkstelling?

2) Hoeveel personen (illegalen) betrof het daarbij? Graag kreeg ik deze gegevens volgens zelfde opdeling.

3) Hoeveel werkgevers werden voor de huisvesting, verblijf en gezondheid van deze illegalen aansprakelijk gesteld? Om welke bedragen ging het daarbij? Welke bedragen daarvoor dienden door de overheid zelf gedragen te worden? Graag kreeg ik deze gegevens volgens zelfde opdeling.

4) Hoeveel van deze illegalen werden gerepatrieerd? Wat was de kostprijs daarvan en hoeveel daarvan werd doorgerekend aan de werkgevers? Graag kreeg ik deze gegevens volgens zelfde opdeling. Indien daar geen gegevens over zijn, neemt u maatregelen opdat dit wel kan worden vastgesteld?