Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1056

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 1 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen

Burgerjournaliste Zhang Zhan - Invrijheidsstelling

rechten van de mens
rechten van de vrouw
China
internationale politiek
politieke gevangene
persvrijheid
beroep in de communicatiesector
vrijheid van meningsuiting

Chronologie

1/3/2021 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
25/5/2021 Antwoord

Vraag nr. 7-1056 d.d. 1 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: deze grondwettelijke vrijheden hebben zowel betrekking op het federale alsook op het niveau van de Gemeenschappen.

Op 22 januari 2021 stemde de Senaat een resolutie voor de invrijheidsstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China (stuk Senaat, nr. 7-218/2).

Deze burgerjournaliste bracht verslag uit over het de situatie in Wuhan na de uitbraak van het coronavirus. Deze verslagen en informatie werden gedeeld op sociale media zoals WeChat, Youtube en Twitter. De onafhankelijke journalisten waren tijdens de uitbraak van het virus de enige en eerste bron van ongecensureerde informatie.

Zhang Zhan werd in december 2020 veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor het «zoeken van ruzie en het veroorzaken van moeilijkheden». Dit gebeurde ook nog eens tijdens een haastig proces waar noch internationale pers, noch internationale waarnemers aanwezig mochten zijn.

Het beschermen van de mensenrechten en het respecteren van de persvrijheid zijn essentieel.

Daarom volgende vragen:

1) Heeft ons land zoals de Europese Unie en de Verenigde Staten, reeds via diplomatieke weg de onmiddellijke invrijheidsstelling gevraagd? Zo ja, wanneer en in welke bewoordingen?

2) Welke stappen heeft de Belgische regering in navolging van deze Senaatsresolutie al ondernomen?

Antwoord ontvangen op 25 mei 2021 :

Ik heb kennisgenomen van de resolutie in de senaat over de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China die op 28 december 2020 veroordeeld werd tot 4 jaar cel voor ‘ruzie zoeken en onrust stoken’. Ik deel daarbij ook uw bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in China, met inbegrip van de situatie van journalisten en mensenrechtenverdedigers in het land.

In een verklaring in Beijing op 12 december riep de Europese Unie China op om Mevr. Zhang Zhan en andere Chinese journalisten en burgers die opgepakt of geïntimideerd werden omwille van hun verslaggeving onmiddellijk vrij te laten. De EU herinnerde daarbij onder meer aan China’s verplichtingen inzake de vrijheid van meningsuiting. Een dag na de veroordeling van Mevr. Zhang Zhan, op 29 december, heeft de EU opnieuw opgeroepen tot haar onmiddellijke vrijlating, net als van andere mensenrechtenverdedigers en verslaggevers. Ook tijdens de 46ste sessie van de Mensenrechtenraad in maart 2021 werd de situatie van Mevr. Zhang Zhan aangekaart in een gezamenlijke verklaring door 26 EU landen, waaronder België.

Naast deze initiatieven in het kader van de EU, kaart België ook ten nationale titel de situatie van mensenrechtenverdedigers en journalisten in China aan in de relevante multilaterale fora. Ik verwijs hierbij naar de recente interventies van België in de 46ste sessie van de Mensenrechtenraad (maart 2021), waarbij ons land het belang van het middenveld onderlijnde en bezorgdheid uitdrukte over de situatie van mensenrechtenverdedigers in o.a. China en Hong Kong (11.03.2021). Daarnaast trok België, in een gezamenlijke verklaring met Nederland en Luxemburg, ook de aandacht van de Raad op de vele represailles tegen mensenrechtenverdedigers en het belang van het voorzitterschap van de Raad om hier extra aandacht aan te besteden (08.03.2021).

Ik kan u tot slot verzekeren dat het departement bijzondere aandacht zal blijven hebben voor de precaire situatie waarin vele mensenrechten­verdedigers zich bevinden, met inbegrip van burgerjournaliste Mevr. Zhang Zhan.