Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-729

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 25 september 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Handel in menselijke organen - Bestrijding - Verdrag

handel in organen
ratificatie van een overeenkomst
Europese Conventie

Chronologie

25/9/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2015 )
18/11/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-729 d.d. 25 september 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Raad van Europa heeft in het Comitť van ministers van 9 juli 2014 een verdrag aangenomen om de handel in menselijke organen tegen te gaan.

Ons land heeft dat verdrag op 25 maart 2015, toen het voorzitter was van dat Comitť, ondertekend. Het verdrag is echter nog niet geratificeerd.

Doel van het verdrag is dat de ratificerende landen orgaanhandel criminaliseren, in het bijzonder wanneer de donor niet vrijwillig toestemming kan geven of gegeven heeft of wanneer daar een vergoeding voor ontvangen wordt.

Het staat vast dat er een internationale orgaanhandel bestaat en dat die wereldwijd diverse vormen aanneemt. Deze handel is het voorwerp van criminele en maffieuze netwerken en zelfs van een systematisch overheidsoptreden in China, waar organen systematisch 'geoogst' worden bij terdoodveroordeelden, en dan nog vaak bij personen die vervolgd werden omwille van hun geloof of overtuiging, zoals de aanhangers van de Falun Gong.

Het is dus van het grootste belang dat BelgiŽ mee zijn schouders zet onder de strijd tegen deze zware aantasting van de mensenrechten.

1. Hoe ver staat het met de ratificatieprocedure in het federale BelgiŽ?

2. Welke wetgeving of beleidsdaden moeten er in het federale BelgiŽ komen in uitvoering van het verdrag zodra dit geratificeerd is?

3.Welke hindernissen belemmeren de ratificatie op het niveau van het federale BelgiŽ?

4.Betreft het een gemengd verdrag?

5. Zo ja, welke aspecten of artikelen vallen onder de bevoegdheid van de federale staat en welke aspecten of artikelen vallen onder de bevoegdheid van de gemeenschappen?

Antwoord ontvangen op 18 november 2015 :

1) Het voorbereidend instemmingsdossier wordt thans voorbereid door de federale overheidsdienst (FOD) Justitie (in samenwerking met de FOD Volksgezondheid).

2) De Overeenkomst noodzaakt de aanneming van nieuwe strafbare feiten, enkele aanpassingen van de strafprocedure, en waarschijnlijk een aanpassing van de wetten van 1986 en 2008 betreffende het wegnemen van organen en van menselijk lichaamsmateriaal.

3) Er zijn geen specifieke hindernissen te melden.

4) & 5) Het exclusief federale karakter van de Overeenkomst van de Raad van Europa betreffende de handel in menselijke organen werd vastgelegd door de Werkgroep Gemengde Verdragen de dato 23 september 2015.