Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-300

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 9 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtprocedure

gendermainstreaming
beursnotering
raad van bestuur
gelijke behandeling van man en vrouw
participatie van vrouwen

Chronologie

9/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 )
19/12/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-302

Vraag nr. 6-300 d.d. 9 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en / of de Gewesten zijn de volgende. De Senaat is ter zake bevoegd omdat deze materie aan de bevoegdheden van de deelstaten raakt in geval zij bevoegd (zouden) zijn om bestuurders af te vaardigen in beursgenoteerde bedrijven waarvan de overheid (met inbegrip van de deelstaten) ook aandeelhouder (zou zijn) is.

In ons land werd in juli 2011 al een wet goedgekeurd die beursgenoteerde bedrijven verplicht om hun raden van bestuur voor minstens 30 % uit vrouwen te laten bestaan. Voor die wet is evenwel in een overgangsperiode en een trapsgewijze invoegetreding voorzien. Grote bedrijven hebben zes jaar gekregen om aan de norm te voldoen, kleine en middelgrote bedrijven acht jaar. Als ze niet aan die voorwaarden voldoen kunnen sancties volgen.

Hiervoor is natuurlijk toezicht nodig.

Daarom wordt de minister verzocht mee te delen welke toezichtprocedure is ingesteld om te controleren of de geviseerde bedrijven aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

Antwoord ontvangen op 19 december 2014 :

De vraag van het geachte lid heeft mijn volle aandacht genoten.

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder die van mijn collega, de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, tot wie u deze vraag kan richten.