Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-280

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 5 december 2014

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn

Vrouwen met een beperking - Kwetsbaarheid voor geweld - Prevalentie - Onderzoek - Verenigingen - Belangengroepen - Interfederale nationale actieplan

vrouw
gehandicapte
positie van de vrouw
geweld

Chronologie

5/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 )
14/7/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-280 d.d. 5 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze problematiek valt binnen de bevoegdheden van de Senaat aangezien geweld op kwetsbare personen het voorwerp is van het, interfederale, Nationale Actieplan inzake geweld op vrouwen en kwetsbare personen.

Vrouwen met een beperking zijn kwetsbaarder voor geweld. Dat blijkt uit het masteronderzoek van Caroline Tack, die als orthopedagoge afstudeerde aan de UGent (De Standaard 27/11/2014). In BelgiŽ is hierover nog niet echt een groot onderzoek gedaan, maar een recent Europees onderzoek bij 42.000 vrouwen in 28 EU-landen wees al op het knelpunt: vrouwen met een beperking zijn veel kwetsbaarder en worden gemakkelijker het slachtoffer van alle vormen van geweld. En dat is nog veelal een taboe.

Op vraag van Persephone, een vereniging van vrouwen en voor vrouwen met een beperking, die volgend jaar twintig jaar bestaat, peilde Caroline Tack naar deze problematiek in Vlaanderen.

Zij onderzocht waarom vrouwen met een beperking zo kwetsbaar zijn, over welk soort van geweld het gaat, hoe ze ermee omgaan en hoe ze gepercipieerd worden. Alvast bleek dat de meest voorkomende vorm van geweld waarmee deze vrouwen geconfronteerd worden, psychisch geweld is.

1) Wordt deze problematiek vanuit of in opdracht van de federale overheid onderzocht?

2) Heeft de federale overheid zicht op de prevalentie van geweld bij vrouwen met een beperking?

3) Neemt de federale overheid specifieke beleidsmaatregelen inzake geweld op vrouwen met een beperking? Zo ja welke?

4) Zal de federale regering erover waken dat het volgend interfederale Nationale Actieplan inzake geweld op vrouwen ook aandacht zal hebben voor deze specifieke doelgroep?

5) Verleent de federale overheid op een of andere manier steun of erkenning aan verenigingen of belangengroepen van deze personen en betrekt ze hen bij het federale beleid?

Antwoord ontvangen op 14 juli 2015 :

1) Momenteel is er geen specifiek onderzoek vanuit of in opdracht van de federale overheid lopend over deze problematiek.

2) De studie van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) over de prevalentie van geweld tegen vrouwen – waar u naar refereert – geeft de Europese gemiddelde prevalentiecijfers van vrouwen met een beperking die slachtoffer van geweld worden. Het grootste verschil in prevalentie vindt men terug bij vormen van fysiek of seksueel partnergeweld, namelijk 34 % van de vrouwen met een gezondheidsproblematiek of beperking hebben dit meegemaakt tijdens hun relatie, in vergelijking met 19 % van de vrouwen zonder beperking.

In België ligt dit cijfer nog hoger. De percentages van vrouwen met een beperking of gezondheidsproblematiek die sinds de leeftijd van vijftien jaar slachtoffer werden van geweld zijn de volgende :

– 41 % van deze vrouwen werd slachtoffer van fysiek of seksueel partnergeweld ;

– 56 % van deze vrouwen werd slachtoffer van psychologisch partnergeweld ;

– 34 % van deze vrouwen werd slachtoffer van fysiek of seksueel geweld door iemand anders dan de partner ;

– 68 % van deze vrouwen werd slachtoffer van seksuele aanranding.

3) De overheid zorgde reeds voor een strafverzwaring bij het plegen van fysiek, seksueel of psychisch geweld ten aanzien van een kwetsbare persoon (respectievelijk artikel 405bis, 376, 417quater en 417quinquies van het Strafwetboek).

Daarnaast analyseert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de aanbevelingen uit de verschillende rapporten van betrokken middenveldorganisaties (zoals bijvoorbeeld het alternatief rapport aangevat en gecoördineerd door het Belgian Disability Forum naar aanleiding van het 7e CEDAW-rapport van België). Deze aanbevelingen werden opgenomen in het ontwerp van Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld.

4) Ik zal in het toekomstige Nationale actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld, in het kader van CAHVIO, een multidisciplinaire en transversale houding aannemen tegenover vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Zoals dit ook voorzien is in CAHVIO, wil ik bijzondere aandacht besteden aan de belangen en moeilijkheden van alle vrouwen en meisjes in een kwetsbare situatie en die geconfronteerd worden met meervoudige discriminatie. Op deze manier kan iedereen in de maatschappij van bescherming tegen geweld en slachtofferhulp genieten.

5. De vereniging Persephone is vertegenwoordigd in één van de expertengroepen die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ter voorbereiding van het nieuwe Nationale actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld heeft geconsulteerd.

Alle aanbevelingen van de middenveldorganisaties tijdens deze vergaderingen worden meegenomen in het eerste ontwerp van actieplan en zullen onderdeel uitmaken van de besprekingen tijdens interfederale IKW’s.