Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2328

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 29 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling

ministerie
overheidsadministratie
overheidsapparaat
integratie van gehandicapten
gehandicapte
werknemer met een beperking
officiŽle statistiek

Chronologie

29/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1399

Vraag nr. 6-2328 d.d. 29 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden ; daarin kadert ook het beleid ten aanzien van gehandicapten. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

Reeds jaren wordt er aandacht gevraagd voor de tewerkstelling van gehandicapten, zowel in de openbare sector als in de privťsector. Een aangepaste tewerkstelling is immers de beste garantie op integratie in de maatschappij van deze zeer kwetsbare groep. Er werden ook al vele initiatieven aangekondigd om het aantal gehandicapten dat wordt tewerkgesteld in de openbare diensten te verhogen. De resultaten blijven echter steevast uit.

1) Hoeveel personen met een handicap waren er in 2014, 2015 en 2016 werkzaam op uw departement, opgesplitst per taalrol ?

2) Wat is hun aandeel in de totale tewerkstelling, opgesplitst per overheidsdienst ?

3) Welke inspanningen werden er geleverd om hun aantal op te trekken ?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

1) FOD Financiën

1.

Op 31/12/2014, waren er 274 personen met een handicap. Hiervan zijn 86 werknemers Franstalig en 187 Nederlandstalig.

Op 31/12/2015, waren er 273 personen met een handicap. Hiervan zijn 91 werknemers Franstalig, 181 Nederlandstalig en 1 werknemer Duitstalig.

Op 31/12/2016, waren er 283 personen met een handicap. Hiervan zijn 98 werknemers Franstalig, 184 Nederlandstalig en 1 werknemer Duitstalig.

2.

Het aandeel in de totale tewerkstelling bedraagt 1,40 % voor 2014 ; 1,46 % voor 2015 ;

1,49 % voor 2016.

3.

Ter verbetering van het onthaal en de integratie van medewerkers met een handicap werden de volgende bijkomende initiatieven genomen:

– Binnen de interne organisatie van de FOD Financiën worden de personeelsleden continu aangespoord om een arbeidshandicap die niet gesignaleerd is bij de werkgever alsnog te melden. Het betreft binnen de Stafdienst Personeel en Organisatie zowel het netwerk van de maatschappelijke assistenten als de cel Welzijn, maar ook de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en de lokale hiërarchie.

– Bij de publicatie van vacatures via SELOR wordt steeds vermeld dat deze vacatures al dan niet toegankelijk zijn voor personen met een arbeidshandicap. De contactgegevens van de verantwoordelijk “diversiteit” worden hier eveneens vermeld.

– Toevoeging van een luik Handicap in de toepassing MyP&O, waar de medewerker zelf alle gegevens over zijn handicap en de gevraagde aanpassingen kan toevoegen;

– Mogelijkheid om aanpassingen aan te vragen via het P&O informatiecenter, rubriek Gelijke Kansen en Diversiteit;

– Extra budget voor een begeleider voor een medewerker met handicap tijdens teambuildingsactiviteit en vergoeding voor het gebruik van het eigen voertuig voor vervoer;

– Mogelijkheid voor dove medewerkers om afwezigheid wegens ziekte per mail via een formulier te melden als alternatief voor inbelsysteem;

– Het vrijmaken van een budget om, indien nodig, een beroep te kunnen doen op jobcoaches;

– De collectieve aankoop van aangepaste software en het voorzien van specifieke vormingen voor blinden en slechtzienden, naar aanleiding van de overgang naar Windows10 en Office365;

– Terbeschikkingstelling van een IPhone voor slechtzienden.

2) FOD Buitenlandse Zaken

Ik sluit me aan bij het antwoord van mijn collega, de minister van buitenlandse zaken, tot wiens bevoegdheid het onderwerp van uw vraag behoort.