Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2282

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Schietsport - Occasioneel schieten - Gebruik van de schietstanden van Defensie - Misbruik - Maatregelen

handvuurwapens
sport
persoonlijk wapen

Chronologie

24/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
18/2/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2025

Vraag nr. 6-2282 d.d. 24 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: basis van de vraag is een rapport van het Vredesinstituut over de Vlaamse schietstanden, op vraag van de voorzitter van het Vlaams Parlement.

Er zijn drie statuten waaronder de schietsport beoefend kan worden: het sportschieten, het recreatief schieten en het occasioneel schieten. Onder het laatste statuut kan men zonder al teveel plichtplegingen één keer per jaar met vergunningsplichtige wapens schieten in een erkende schietstand. Dat moet wel onder begeleiding gebeuren en houdt geen recht in op eigen wapenbezit.

Het Vredesinstituut maakt in een recent rapport ("Een schot in de roos? Uitdagingen inzake de regulering van de schietsport in Vlaanderen") melding van misbruik van het statuut van occasioneel schieten. Zo zou het misbruikt worden voor commerciële doelen en zouden terroristen en criminelen via het statuut hun schietvaardigheid oefenen.

Defensie heeft verschillende schietstanden. Daarom volgende vragen:

1) Heeft Defensie schietstanden die onder het statuut van occasioneel schieten vallen? Zo ja, welke?

2) Welke maatregelen neemt Defensie om het aangehaalde misbruik te vermijden?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2019 :

1) Defensie heeft geen schietstanden waar het occasioneel schieten mag worden toegepast. Een aantal schietstanden mogen door schietverenigingen gebruikt worden voor het sportschieten en het recreatief schieten. De schietstanden worden toegekend via domaniale vergunning.

2) De schietclub moet jaarlijks de ledenlijst met vermelding van naam, voornaam, adres, nationaliteit, nummer van de identiteitskaart, soort wapen, nummer van wapen en kaliber ter controle overmaken aan de kwartiercommandant. Elke wijziging aan de lijst moet minstens 2 weken op voorhand overgemaakt worden aan Defensie teneinde een bijkomende controle mogelijk te maken. Elke schutter is bij wet verplicht om een certificaat van goed gedrag en zeden af te leveren aan de schietclub bij inschrijving. Dit certificaat moet eveneens jaarlijks vernieuwd worden.