Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2281

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Harde Brexit - Impact op de werking van de Douane - Voorbereidende maatregelen

uittreding uit de EU
Verenigd Koninkrijk
lidmaatschap van de Europese Unie
douane

Chronologie

24/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
12/2/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2007

Vraag nr. 6-2281 d.d. 24 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Brexit heeft een bevoegdheidoverschrijdende impact met gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten. Daarom heeft deze schriftelijke vraag een transversaal karakter. De agendering op het Overlegcomitť en de gezamenlijk genomen initiatieven in dit kader zijn hiervan een bewijs onder andere wat kmo's betreft.

Op 29 maart 2018 eindigt het lidmaatschap van Groot BrittanniŽ bij de Europese Unie. In Groot BrittanniŽ is er evenwel nog geen consensus over het scenario. De Europese Unie en zijn leden moeten zich dus voorbereiden op een harde Brexit zonder akkoord.

Daarom heb ik volgende vragen voor de geachte minister:

1) Welke impact heeft een mogelijk harde Brexit op de werking van de Douane?

2) Zijn er extra aanwervingen voor de Douane met het oog op een harde Brexit? Zo ja, hoeveel? En op welke termijn?

3) Zijn er extra opleidingen voor de Douane met het oog op een harde Brexit? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2019 :

1) In haar impactanalyse heeft de algemene administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) de volgende punten geïdentificeerd die mogelijk zwaar geïmpacteerd worden bij een harde Brexit :

– toegenomen toezicht- en bewakingsactiviteiten aan de buitengrenzen (havens en luchthavens).

Daarnaast is het stijgend aantal toezicht- en bewakingsactiviteiten op de Noordzee en de Noordzeekust een evidentie door de geografische ligging en de aanwezigheid van ferrydiensten (Zeebrugge en Oostende).

Het station Brussel-Zuid met de Eurostar is ook getroffen ;

– stijgend aantal fysieke goederencontroles in vooral de haven van Antwerpen en Zeebrugge en de luchthaven van Zaventem. Hierbij dient ook vermeld te worden dat er een stijgend aantal fysieke goederencontroles verwacht wordt op het gehele Belgische grondgebied door het bestaan van vereenvoudigde douaneprocedures – goederen kunnen immers aangegeven worden voor in- of uitvoer op het douanekantoor bevoegd over het gebied waar een bedrijf gevestigd is, waardoor de douanekantoren bevoegd over grote mainports of luchthavens ontlast worden.

2) a) Ja.

2) b) De AAD&A heeft een impactstudie uitgevoerd voor het scenario van een harde Brexit (no deal), waarbij berekend is dat het personeelsbestand met 386 VTE moet uitbreiden om de operationele controlediensten te versterken. De AAD&A ging in 2018 over tot een eerste rekrutering van 141 douaniers. Na de beslissing van de Ministerraad van 18 januari 2019 is de rekrutering voor een aanvullende 245 VTE opgestart.

2) c) Er zullen 135 bijkomende VTE’s begonnen zijn op 30 maart 2019. De recrutering van 386 VTE’s zal afgerond zijn eind 2019.

3) a) Ja, voor de nieuwe ambtenaren is een opleidingstraject voorzien.

3) b) De controleopdrachten voor de trafiek met Groot-Brittannië vallen binnen de reguliere en gekende douanetaken.

– Theoretische vorming op het vlak van wetgeving en regelgeving :

– Praktische vorming op het vlak van :