Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2250

van Christie Morreale (PS) d.d. 17 januari 2019

aan de minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Interfederaal Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Afschaffing - Stand van zaken

Europees Ruimteagentschap
ruimtevaart
ruimtevaartindustrie
ruimteonderzoek

Chronologie

17/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1748

Vraag nr. 6-2250 d.d. 17 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Frans)

Begin 2015 gaf uw voorgangster bevoegd voor wetenschapsbeleid aan dat ze voorstander was van de oprichting van een Interfederaal Ruimtevaartagentschap en dat ze de Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid tegen het eind van 2016 wou afschaffen.

De federale regering investeert jaarlijks 200 miljoen euro in de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), zodat we kunnen deelnemen aan de Europese programma's. Volgens ramingen levert elke euro die aan ESA overgemaakt wordt, 4 of 5 euro op voor de Belgische economie.

Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat in de mate dat ze betrekking hebben op een federale materie die van invloed is op de bevoegheden van de deelstaten op het gebied van economie, werk, enz.

Kunt u de stand van de besprekingen over dit dossier toelichten?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

Het voorontwerp van wet betreffende de oprichting en werking van het Interfederaal Ruimtevaartagentschap van België werd op 25 november 2016 voorgelegd aan de Ministerraad. Het zou in tweede lezing opnieuw worden voorgesteld.

Mijn voorganger heeft dit dossier echter niet opnieuw voorgesteld.

In lopende zaken kan ik helaas geen initiatief meer nemen voor dit dossier.