Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2239

van FranÁois Desquesnes (cdH) d.d. 15 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Landbouwinkomsten - Fiscaal regime - Forfaitair stelsel - Aangiften - Aantal - Evolutie -GLB - Premies - Gedeeltelijke belastingvrijstelling - Behoud

landbouwsector
landbouwbedrijfsinkomen
belasting
forfaitaire belasting
officiŽle statistiek

Chronologie

15/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
18/2/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1901

Vraag nr. 6-2239 d.d. 15 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het landbouwbeleid is grotendeels overgedragen aan de Gewesten, maar het specifieke belastingsstelsel voor de landbouwsector blijft een federale bevoegdheid. De rendabiliteit van de landbouw wordt sterk beÔnvloed door het fiscaal regime, temeer daar het een specifieke optie bevat voor de primaire productie, namelijk het forfaitair stelsel.

Er werd een nueuw akkoord gesloten tussen de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn en de representatieve landbouworganisaties met betrekking tot de forfaitaire barema's voor de landbouwinkomsten voor 2017.

De schalen zijn bekend en weerspiegelen de in 2017 vastgestelde evoluties. In de vakpers lezen we dat dit leidt tot een stijging van de semi-brutowinst voor melkveehouders en varkenshouders.

1) In hoeveel aangiften wordt geopteerd voor het forfaitair stelsel en wat is de evolutie daarvan in de voorbije vijf jaar†? Hoe evolueert dit cijfer in elk van de drie Gewesten in ons land†?

2) Zullen de gedeeltelijke belastingvrijstellingen behouden blijven voor de premies vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor het komende aanslagjaar†?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2019 :

1)Aanslangjaar2014

2015

2016

2017

2018

Vlanderen

Aantal dossiers

19 590

19 465

19 203

19 175

19 131

Aantal belastingplichtigen

20 294

20 153

19 874

19 855

19 808

Wallonië

Aantal dossiers

12 033

11 878

11 755

11 762

11 751

Aantal belastingplichtigen

12 673

12 504

12 372

12 386

12 358

Brussel

Aantal dossiers

12

14

13

14

13

Aantal belastingplichtigen

12

14

14

14

13

Total

Aantal dossiers

31 635

31 357

30 971

30 951

30 895

Aantal belastingplichtigen

32 979

32 671

32 259

32 255

32 179

2) Het is mij niet duidelijk welke premies in de vraag worden bedoeld.

In de veronderstelling dat het gaat over de vergoeding verkregen tot uitvoering van de Europese regelgeving die een ondersteuning voorziet om de melkproductie te reduceren, kan ik verduidelijken dat deze van inkomstenbelastingen vrijgesteld wordt onder de voorwaarden van artikel 2 van de wet van 25.12.2017 houdende diverse fiscale bepalingen III.

Concreet houdt dit in dat deze vergoeding wordt vrijgesteld, ongeacht het betrokken aanslagjaar, indien zij wordt betaald voor één of meerdere van de vier perioden (van 01.10.2016 tot 31.03.2017) van reductie tijdens dewelke de melkproducent zich op vrijwillige basis verbindt zijn productie te verminderen.