Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2157

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 14 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen

ministerie
belastingadministratie
taalgebruik
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
tweetaligheid
betrekking tussen overheid en burger

Chronologie

14/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
27/5/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1561

Vraag nr. 6-2157 d.d. 14 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uiteraard is de taalwetgeving een van de fundamenten om het samenleven in dit land mogelijk te maken. De naleving daarvan is uiteraard een bevoegdheid die zowel binnen de federale overheid als binnen de Gewesten en Gemeenschappen essentieel is. Het gaat dus duidelijk om een transversale aangelegenheid. De geachte minister van FinanciŽn is bevoegd voor de controle op de naleving van de taalwetgeving door zijn diensten. Zeker wanneer deze diensten zich wenden tot de bevolking, is het uiterst belangrijk dat de taalwetgeving gerespecteerd wordt.

Onlangs werd door de federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn verkeerdelijk een email gestuurd naar 900†000 mensen. De email die ik zag was opgemaakt in het Frans en het Nederlands. Het was echter duidelijk dat de Nederlandstalige versie een vertaling was van de Franstalige versie. Bij momenten ging het om een schabouwelijk Nederlands.

Hoe is het mogelijk dat in de 21ste eeuw we nog altijd moeten meemaken dat de taal van de meerderheid van onze bevolking stiefmoederlijk behandeld wordt†?

1) Is er op de communicatiedienst van de FOD FinanciŽn geen taaldienst die toezicht houdt op alle communicatie vanuit de FOD†?

2) Wat zal de geachte minister ondernemen om ervoor te zorgen dat het Nederlands en het Frans geheel volwaardig en correct worden gebruikt door zijn diensten†?

3) Wat wordt er gedaan om ervoor te zorgen dat alle belastingdiensten binnen Brussel volstrekt tweetalig zijn†?

4) Hoe is het mogelijk dat je als Vlaming in Brussel nog steeds veel meer geduld moet uitoefenen omdat de Vlaming-van-dienst veel meer oproepen moet beantwoorden en de Franstalige collega's ondertussen rustig kunnen weigeren om Nederlandstaligen te woord te staan†?

5) Zal hij initiatieven nemen om ervoor te zorgen dat door de diensten van FinanciŽn de taalwetgeving correct wordt nageleefd†?

6) Is hij het met me eens dat de realiteit waarbij Vlamingen in Brussel zelf moeten afdwingen dat ze in het Nederlands worden behandeld, niet meer van deze tijd mag zijn†?

7) Is hij het met mee eens dat een correcte tweetaligheid van de diensten van FinanciŽn in Brussel een vanzelfsprekendheid moeten zijn†?

8) Beseft hij dat dit echter geenszins het geval is en dat ook onder zijn leiding de Nederlandstaligen door de diensten van FinanciŽn als tweederangsburgers worden behandeld†?

Antwoord ontvangen op 27 mei 2019 :

1) In de federale overheidsdienst (FOD) Financiën is er een centrale communicatiedienst, de dienst Strategische Coördinatie en Communicatie, waarvan een team van Franstalige en Nederlandstalige copywriters deel uitmaakt. Communicatie op grote schaal wordt dus systematisch behandeld in de twee talen door respectievelijk Franstalige en Nederlandstalige copywriters.

Elke algemene administratie en stafdienst heeft bovendien een decentrale communicatiedienst die de meer specifieke communicatie verzorgt.

In dit specifieke geval gaat het om een communicatie van de helpdesk van de algemene administratie van de Douane en Accijnzen. Dit soort communicatie wordt dus niet beheerd door de centrale communicatiedienst en ook niet door de centrale communicatiedienst van de Douane en Accijnzen. De helpdesk behandelt immers zelf de incidenten met zijn eigen klanten, net zoals alle andere operationele diensten dat doen.

2) De diensten van de FOD Financiën behandelen iedere belastingplichtige correct op het vlak van taalgebruik. Dat is één van de waarden van de organisatie. Iedere belastingplichtige krijgt dus de informatie in zijn / haar eigen taal, overeenkomstig de geldende wetgeving.

3) tot 8) De diensten van de FOD Financiën in Brussel zijn tweetalig. Ze zijn samengesteld uit Franstalige en Nederlandstalige medewerkers, die de dossiers behandelen in de taal van de belastingplichtige.

De FOD Financiën garandeert dus een correcte behandeling van elk Franstalig en Nederlandstalig dossier in Brussel en, algemeen genomen, ook overal elders in België, met respect voor de regelgeving rond het taalgebruik in de federale openbare dienst.

Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat, zoals het geacht lid zelf al aanhaalt, dit bericht verkeerdelijk verspreid werd en dus nooit bestemd was voor de belastingplichtigen.