Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2075

van Lode Vereeck (Open Vld) d.d. 10 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Jaarrekeningen van de Federale Staat - Certificeringsplicht van de Rekenhof - Werkpunten - Stand van zaken

Rekenhof (België)
rijksbegroting
nationale boekhouding
overheidsboekhouding
regionale rekeningen
begrotingscontrole

Chronologie

10/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1036

Vraag nr. 6-2075 d.d. 10 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door twee wetten van 10 april 2014, zoals ingevoegd in de basiswetten van respectievelijk 16 mei 2003 en 22 mei 2003, werd de certificeringsplicht van het Rekenhof vanaf de rekening over het boek- en begrotingsjaar 2020 ingevoerd. Deze certificeringsplicht behelst de certificering van de geconsolideerde algemene rekening van de Federale Staat, met uitzondering van de onderliggende algemene rekeningen. Onder meer ook de certificeringen op het niveau van de algemene rekening van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Brussels Hoofdstedelijke gewestelijk entiteit, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de certificering van de geconsolideerde uitvoeringsrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Duitstalige Gemeenschap en de geconsolideerde algemene rekening van de Franse Gemeenschapscommissie vallen onder de certificeringsplicht.

« De Duitstalige Gemeenschap is één van de eerste entiteiten die de wet van 16 mei 2003 heeft uitgevoerd en die haar rekeningen voor certificering aan het Rekenhof heeft voorgelegd », zo staat te lezen in het Jaarverslag 2015 van het Rekenhof. Verder blijkt uit deze publicatie dat ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC) en door de goedkeuring van de gewestelijk besluiten en de verschillende omzendbrieven met het oog op de tenuitvoerlegging ervan, de wet van 16 mei 2003 heeft omgezet en aangevuld. De Vlaamse Gemeenschap heeft met het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, het zogenaamde Rekendecreet, in de vertaling van de wet van 16 mei 2003 voorzien.

Wat betreft de werkpunten op weg naar certificering deelt het Rekenhof in haar Jaarverslag 2015 voor het niveau van de Federale Staat mee dat « nog niet alle voorwaarden vervuld [zijn] om tot certificering van de rekeningen te komen ». Zo gebeurde de omschakeling van de kasboekhouding naar de dubbele boekhouding nog niet voor alle diensten en dient de administratie nog werk te maken van de uitwerking van het juridische, organisatorische en procedurele kader van de boekhouding.

Op grond van twee wetten van 10 april 2014, die werden ingevoegd in de twee basiswetten van 16 mei 2003 en van 22 mei 2003, wordt aan het Rekenhof de opdracht toegekend om de jaarrekeningen van de Federale Staat en van de Gemeenschappen en de Gewesten te certificeren. Onderhavig topic heeft bijgevolg zijn uitwerking op zowel de federale overheid als op de gefedereerde entiteiten, wat het transversale karakter van de vraagstelling onderbouwt.

Ik heb volgende vragen voor de geachte minister :

1) Het Rekenhof vermeldt in haar Jaarverslag 2015 voor de Federale Staat een aantal werkpunten met het oog op certificering van de overheidsrekeningen vanaf 2020. Met het oog op de uitvoering van certificering door het Rekenhof is het juridische kader op het federale niveau nog onvolledig en kan de kwaliteit van de interne controleprocedures beter. Bovendien bevindt zich de interne auditfunctie, aldus het Rekenhof, nog in de ontwikkelingsfase.

a) Heeft hij reeds een voorstel uitgewerkt ter omzetting van de algemene bepalingenwet van 16 mei 2003, dat als juridisch kader voor de certificering van de federale geconsolideerde algemene rekening door het Rekenhof kan gelden ? Wat is hierin de stand van zaken ?

b) In welke acties voorziet hij om de kwaliteit van de interne controleprocedures te verbeteren ?

c) Op welke manier zal hij aan de kritiek van het Rekenhof omtrent de interne auditfunctie tegemoet komen ? Wanneer zal de ontwikkelingsfase afgerond kunnen worden ? Welk tijdspad wordt vooropgesteld voor uitwerken en uitrollen van de interne auditfunctie van de federale diensten ? Welke voortgang werd hierin in tussentijd geboekt ?

2) a) Welke federale overheidsdiensten zijn momenteel nog niet overgeschakeld op de dubbele boekhouding ?

b) Binnen welke termijn zullen alle diensten de omschakeling van de kasboekhouding naar de dubbele boekhouding hebben gemaakt ? Welke stappen en acties dienen hiertoe nog te worden ondernomen ?