Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2043

van Gilles Mouyard (MR) d.d. 8 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Zelfstandige fysieke personen - Gewestelijke tewerkstellingspremies - Vrijstelling - Onmogelijkheid

belastingontheffing
werkgelegenheidsbevordering
vennootschapsbelasting
zelfstandig beroep
natuurlijke persoon
belasting van natuurlijke personen
overheidssteun
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

8/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 )
12/2/2019 Antwoord

Vraag nr. 6-2043 d.d. 8 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Frans)

Artikel 193bis, ß1van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB) 1992 bepaalt: "De tewerkstellingspremies en beroepsoverstappremies, die door de bevoegde gewestelijke instellingen worden toegekend aan vennootschappen en die beantwoorden aan de in de Verordening (EG) nr. 2204/2002 van 12 december 2002 van de Europese Commissie inzake de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor tewerkstelling gestelde voorwaarden of die in dat kader door de Europese Commissie worden aanvaard of aanvaard zijn, zijn vrijgestelde inkomsten ten name van deze laatste."

Naar verluidt zou het echter onmogelijk zijn voor fysieke personen die zelfstandige zijn om vrijstelling te krijgen voor sommige gewestelijke tewerkstellingspremies, zoals de SESAM-steun.

De Waalse regering wenste bijgevolg met de federale overheid de mogelijkheid van een wijziging van het WIB te bespreken, zodat de regionale tewerkstellingspremies voor zelfstandige fysieke personen ook van de belasting zouden zijn vrijgesteld en om aldus een einde te maken aan de discriminatie waarvan ze het slachtoffer zijn in vergelijking met vennootschappen.

Waals minister van economie Jeholet nam de bijeenkomst van de werkgroep die zich boog over de maatregelen in het kader van de "jobsdeal" te baat om die wijzigingen voor te stellen.

Tot zijn spijt kreeg Pierre-Yves Jeholet op 20 september 2018 te horen dat dit voorstel niet kon worden aanvaard vanwege de kosten en omdat het niet haalbaar was.

Ik hoop dat u het ermee eens zult zijn dat die discriminatie zo vlug mogelijk moet worden opgeheven en dat de onderhandeling over die wijziging moet worden heropend.

Hoe schat u de situatie in? Bent u voorstander van een oplossing waarbij sommige tewerkstellingspremies van het Waals Gewest voor zelfstandige fysieke personen vrijgesteld zijn van belasting? Zo ja, welke voorstellen zou u kunnen overwegen? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2019 :

De problematiek waarnaar u verwijst, vereist een grondige analyse. Een eventuele wetswijziging kan enkel worden aangenomen wanneer het technisch uitvoerbaar is en wanneer ze in overeenstemming is met het begrotingskader.

Ondertussen is de regering waarvan ik deel uitmaak door de Koning belast met het behartigen van de lopende zaken. Een dergelijk initiatief komt derhalve terug bij de Kamer van volksvertegenwoordigers en bij elk van haar leden, en niet bij de regering.