Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1812

van Christie Morreale (PS) d.d. 28 maart 2018

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Seksisme in de openbare ruimte - Bestrijding - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Handen af! Stop seksisme  - Afficheringcampagne - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Betrokkenheid - Advertentieruimte - Terbeschikkingstelling tegen betali

discriminatie op grond van geslacht
ongewenste intimiteiten
bewustmaking van de burgers
bekendmaking
openbaar vervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Chronologie

28/3/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 )
12/6/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1812 d.d. 28 maart 2018 : (Vraag gesteld in het Frans)

De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Handen af! Stop seksisme  lanceerde op 20 maart 2018 een publiciteitscampagne bij het openbaar vervoer.

Aangezien 95% van de vrouwen verklaart het mikpunt te zijn geweest van seksisme in de openbare ruimte en slechts 3% van hen klacht indienen, is het belangrijkste doel van deze campagne het grote publiek te sensibiliseren, maar ook de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen (Belgisch Staatsblad van 24 juli 2014) kenbaar te maken en de slachtoffers aan te moedigen klacht in te dienen.

“Seksisme is strafbaar”, zegt de advertentie. Één vrouw op twee weet niet dat de wet van 2014 voorziet in een boete van 50 tot 1 000 euro en een maand gevangenis voor feiten van seksisme.

“Sale chienne”, “gros thon”, “petite cochonne”: de indringende tekst bij de drie foto’s toont aan wat de impact is van de vernederingen.

De campagne van 20.000 euro wordt gefinancierd door de minister voor vrouwenrechten van de Franse Gemeenschap, Isabelle Simonis, en een deel door de staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met gelijkekansenbeleid, Bianca Debaets. De posters werden vanaf dinsdag 20 maart 2018 verspreid via de Maatschappij voor intercommunaal vervoer te Brussel (MIVB) en de TEC met respectievelijk 550 en 220 publiciteitsruimten, maar ook in vijfentwintig stations van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

De STIB levert een grote bijdrage aan deze sensibiliseringscampagne via een nieuw partnership met de vzw. De MIVB geeft aan dat het merendeel van de reizigers vrouwelijk zijn en wenst dat ze zich vrij, gerespecteerd en veilig voelen op de lijnen en in heel de stad.

De MIVB stelt de publiciteitsruimten gratis ter beschikking (enkel de productiekosten zijn te betalen) maar dat is niet het geval voor de NMBS.

Op grond van de resolutie voor onderzoek naar het fenomeen van seksuele pesterijen in het openbaar vervoer, die op 28 februari 2018 unaniem werd aangenomen door het Waals Parlement (doc. Waals Parlement, nr. 357 (2015-2016) nr. 8) en het werk dat we op initiatief van Waals volksvertegenwoordiger mevrouw Bonni gedurende twee jaar hebben gedaan, heb ik vragen bij dit verschil in behandeling tussen Wallonië en Brussel van deze campagne van openbaar belang.

Al deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat omdat ze betrekking hebben op een federale aangelegenheid die een invloed heeft op de bevoegdheden van de deelstaten inzake welzijn, gelijke kansen, vrouwenrechten, enzovoort.

Waarom doet de NMBS de publiciteitsruimten voor deze campagne tegen seksuele pesterijen betalen? Waarom heeft de NMBS niet dezelfde voorwaarden als de MIVB? Hoe kunt u dit verklaren. Vindt u dit niet inconsequent met de politieke lijn om de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meer in het bijzonder de strijd tegen seksuele pesterijen te steunen?

Zou u, ter compensatie, de campagne van de vzw Handen af! Stop seksisme  kunnen verlengen ?

Antwoord ontvangen op 12 juni 2018 :

Het is van essentieel belang dat pesten bestreden wordt en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) laat mij weten dat ze precies daarom is ingegaan op het verzoek van de VZW Handen af! Stop seksisme om de posters van de campagne « Tous ensemble contre le harcèlement dans l'espace public » (« Met zijn allen tegen seksuele intimidatie in de openbare ruimte ») in de stations te verspreiden. Publifer, de dochteronderneming van de NMBS die de commercialisering van de advertentieruimte op het spoorwegdomein beheert, werd met name gecontacteerd door de betrokken VZW om een prijsaanbod te krijgen.

De NMBS wijst erop dat Publifer heel vaak aanvragen ontvangt voor campagnes van algemeen nut of voor liefdadigheidscampagnes. Met het oog op billijkheid en teneinde geen vereniging te bevoordelen eerder dan een andere, werd er beslist om geen kosteloosheid te verlenen, maar om in uitzonderlijke gevallen significante tariefverminderingen toe te kennen.

In het kader daarvan werd een korting van 25 % verleend voor de campagne waar u naar verwijst.