Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1749

van Christie Morreale (PS) d.d. 18 januari 2018

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Openbaar vervoer - Verbale agressie of ander seksistisch gedrag - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gegevens - Aanpak van het verschijnsel - Maatregelen

openbaar vervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
ongewenste intimiteiten
discriminatie op grond van geslacht
officiële statistiek

Chronologie

18/1/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 )
29/3/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1749 d.d. 18 januari 2018 : (Vraag gesteld in het Frans)

Hoewel er veel en diverse studies over seksueel geweld op het openbaar vervoer bestaan, komen ze allemaal tot gelijklopende besluiten, namelijk dat ongewenst seksueel gedrag op het openbaar vervoer een prangend probleem is. In 2014 rapporteerde het Agentschap voor de fundamentele rechten van de Europese Unie dat het openbaar vervoer voor de meeste vrouwen « een gevaarlijke plaats is waar fysiek en seksueel geweld kan plaatsgrijpen ». Wat de cijfers voor België betreft, meent 40% van de vrouwen dat fysiek en seksueel geweld « vaak voorkomt » op het openbaar vervoer.

Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat, aangezien ze een federale materie betreffen die een invloed heeft op de bevoegdheid van de deelstaten op het vlak van mobiliteit, transport, gelijke kansen, vrouwenrechten, enzovoort.

Het vermijdingsgedrag (met betrekking tot de kledij, de reisweg of de transportmiddelen) dat vrouwen hebben ontwikkeld, toont aan hoe overheersend dit maatschappelijk verschijnsel is. Het leidt er soms zelfs toe dat vrouwen in hun mobiliteit worden belemmerd. Ook al is de hier vermelde problematiek een algemeen maatschappelijk verschijnsel, dat verder reikt dan het openbaar vervoer, toch is het nodig om dat verschijnsel overal waar mogelijk te bestrijden: op openbare plaatsen, in de werkomgeving, op school, enzovoort. We moeten tot een diepgaande gedragswijziging komen in onze maatschappij, waarin het patriarchaat nog sterk leeft.

1) Uw Waalse collega, minister Di Antonio, is in antwoord op een vraag in dit verband gestart met een overzicht van studies en rapporten waarin verbale agressie of ander seksistisch gedrag dat een band heeft met het openbaar vervoer, wordt geanalyseerd. Hij stelt voor een scorebord van het verschijnsel uit te bouwen. Zijn er voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) eveneens statistieken of gegevens beschikbaar? Hoe wordt dit verschijnsel aangepakt bij de NMBS?

2) Volgens de verschillende aanbevelingen uit het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld moeten in de beheerscontracten van de openbaarvervoersmaatschappijen sensibiliseringsprogramma's worden opgenomen. Hoe staat het op dat vlak met de NMBS? Welke maatregelen worden genomen om dat fenomeen te bestrijden?

3) Tot slot, kunt u me ook meedelen hoeveel het aandeel bedraagt van de mannelijke en van de vrouwelijke treingebruikers?

Antwoord ontvangen op 29 maart 2018 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord dat ik gaf op 25 januari 2017 op de mondelinge vraag nr. 16111 van volksvertegenwoordiger Laurent Devin, CRIV 54 COM 576, blz. 28 en 29.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) beschikt niet over informatie over de verhouding mannen / vrouwen bij de reizigers aangezien reizigers geen informatie over hun geslacht moeten opgeven op het ogenblik van de aankoop.