Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1746

van Christie Morreale (PS) d.d. 18 januari 2018

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Pesticiden - Toelating - Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013- Herziening - Afstemmming met de Gewesten

fytosanitair product
verdelgingsmiddel
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
bijenteelt
verkoopvergunning

Chronologie

18/1/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 )
3/12/2018 Rappel
17/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-1746 d.d. 18 januari 2018 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds 1 december 2013 heeft de Europese Commisie via de uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013 tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011, wat de voorwaarden voor goedkeuring van de werkzame stoffen clothianidin, thiamethoxam en imidacloprid betreft, en houdende een verbod op het gebruik en de verkoop van zaden die zijn behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, het gebruik van imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam opgeschort voor vier grote teelten (mas, koolzaad, zonnebloemzaden en katoen). Over die beperkingen moest nog informatie worden ingewonnen en bijkomend onderzoek worden verricht. Daarom heeft de Commissie de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (European Food Safety Authority, EFSA) ermee belast een oproep tot gegevensverstrekking te doen in 2015. Na dit initiatief zijn tal van gegevens verzameld.

Op 22 maart 2017 werd een ontwerp tot wijziging van verordening 485/2013 opgesteld ten gevolge van de ongunstige resultaten die de EFSA in november 2016 heeft uitgebracht.

Dit ontwerp strekt ertoe het gebruik van de drie bewuste molecules definitief te verbieden, met uitzondering van het gebruik in kassen, vanwege de grote en ernstige risico's voor de bijen. De commissie milieu van het Europees Parlement heeft zich al voor deze wijziging van de verordening uitgesproken. Als het voorstel door de meerderheid van de lidstaten wordt aanvaard, kan het verbod binnenkort ingaan.

Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat in de mate dat ze betrekking hebben op een federale materie die van invloed is op de bevoegheden van de deelstaten op het gebied van landbouw, volksgezondheid, milieu, welzijn, enz.

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 6-1436 zei toenmalig federaal minister van landbouw Borsus dat hij een herziening van verordening 485/2013 voorstond om ze strenger te maken. Hij zei ook dat hij de Waalse ministers van milieu en van landbouw de gelegenheid had geboden om zich daarover uit te spreken.

Bevestigt u dit standpunt van uw voorganger en zult u de vertegenwoordigers van de Gewesten ontmoeten?