Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1651

van Christie Morreale (PS) d.d. 14 november 2017

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Amitraz - Besmetting van voedingsmiddelen - Federaal Agenstschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Programma van jaarlijkse analyses - Ontbreken van Amitraz - Redenen

verontreiniging van voedingsmiddelen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
gevaren voor de gezondheid
veterinair product
giftige stof

Chronologie

14/11/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 )
2/1/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1651 d.d. 14 november 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag nr 6-1554 over een vermoeden van besmetting van voedingsmiddelen met amitraz liet u mij weten dat het opsporen van deze stof al jaren deel uitmaakt, voor wat betreft planten, van het jaarlijks analyseprogramma van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en recenter ook is opgenomen in het analyseprogramma voor verschillende diersoorten.

Al deze vragen vallen binnen de bevoegdheid van de Senaat, omdat ze een federale materie betreffen die invloed heeft op de bevoegdheden van de deelstaten inzake landbouw, volksgezondheid, milieu, welzijn, enzovoort.

Hoe wordt dat analyseprogramma uitgewerkt? Zoals u zelf ook zei, is er momenteel in Belgi maar n diergeneeskundig product op basis van amitraz op de markt. Bij gebruik van dat product moet een zeer strikte wachttijd in acht genomen worden tussen de datum van gebruik van het product en de datum waarop de behandelde dieren, of producten daarvan, in de voedselketen komen, ter bescherming van de gezondheid van de consumenten. Waarom stond dat product dan niet op het jaarlijkse analyseprogramma? Waarom werden de tests niet uitgevoerd vr 2016?

Op welke wetenschappelijke basis wordt dit programma uitgevoerd? Welke producten vallen onder dat programma? Hoeveel stoffen worden er getest en waarom werden precies die stoffen uitgekozen? Kunnen we de volledige lijst van producten krijgen?

Antwoord ontvangen op 2 januari 2018 :

Het controleprogramma op verboden stoffen en residuen van diergeneesmiddelen is gebaseerd op een statistische risicobeoordeling. Die beoordeling houdt met name rekening met de schadelijke gevolgen verbonden aan de op te sporen stoffen en met de blootstelling van de consumenten. Die programmeringscriteria zijn conform de aanbevelingen van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Bij de programmering van de controles op verboden stoffen en residuen van diergeneesmiddelen in dierlijke producten moeten ook de Europese reglementaire voorschriften in acht worden genomen, te weten de richtlijn 96/23/EG die met name het volgende vaststelt :

– de te onderzoeken diersoorten / producten ;

– de op te sporen groepen van stoffen ;

– het minimumaantal te analyseren monsters.

Om een grootteorde te geven, kan worden meegegeven dat het programma van het FAVV jaarlijks zo’n 178 500 analyses voorziet, uit te voeren op monsters genomen in de volledige voedselketen, en ongeveer 12 000 daarvan hebben betrekking op verboden stoffen en residuen van diergeneesmiddelen. Die analyses worden uitgevoerd met behulp van specifieke methodes of met behulp van multiresidu-methodes, die het mogelijk maken om zich te richten op meer dan tweehonderd stoffen. De keuze van die stoffen vloeit voort uit een bepaald aantal gegevens, waaronder de reglementaire verplichtingen, de blootstellingsrisico’s, de resultaten van de vorige controleplannen, de sanitaire waarschuwingen (RASFF), de ontwikkeling van de analytische capaciteit, de wetenschappelijke literatuur, enz.

Amitraz wordt beschouwd als licht tot matig toxisch, gelet op de resultaten inzake acute toxiciteit. Het is niet kankerverwekkend en niet genotoxisch. Bovendien verdwijnt het snel uit dierlijk weefsel (enkele dagen na de behandeling) en de studies tonen aan dat, indien het product wordt aangetroffen, de concentraties lager zijn in vlees dan in andere weefsels. Tot slot voorziet de toelating van het enige diergeneesmiddel dat amitraz bevat voldoende garanties om de risico’s verbonden aan de residuen te minimaliseren.

Elk voorschriftplichtig diergeneesmiddel dat zich in een bedrijf bevindt, moet bovendien kunnen worden verantwoord aan de hand van een toedienings- en verschaffingsdocument (TVD) opgesteld door de dierenarts. Dat document wordt bewaard in het ingangsregister van het bedrijf. Tijdens de inspecties wordt nagegaan of de TVD’s aanwezig zijn en correct ingevuld zijn, of de in het bedrijf aanwezige geneesmiddelen toegelaten zijn en of hun gebruiksvoorwaarden in acht genomen zijn.

De gedetailleerde gegevens met betrekking tot het programma en de resultaten van de controles kunnen worden geraadpleegd op de website van het FAVV.