Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1618

van Christie Morreale (PS) d.d. 26 oktober 2017

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013 - Wijziging- Belgisch standpunt - Acetamiprid en Thiacloprid -Moleculen nog toegelaten - Reëvaluatie

fytosanitaire controle
bijenteelt
zaad
insecticide
verkoopvergunning
gezondheid van dieren
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

Chronologie

26/10/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/11/2017 )
3/12/2018 Rappel
17/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-1618 d.d. 26 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

We hebben het al meermaals gehad over de problematiek van de neonicotinoïde-insecticiden die verantwoordelijk worden geacht voor de bijensterfte. Sedert 1 december 2013 heeft de Europese Commissie door middel van de uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013 tot wijziging van de uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011, wat de voorwaarden voor goedkeuring van de werkzame stoffen clothianidin, thiamethoxam en imidacloprid betreft, en houdende een verbod op het gebruik en de verkoop van zaden die zijn behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, het gebruik opgeschort van imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam op vier belangrijke gewassen (maïs, koolzaad, zonnebloemzaden en katoen). Met betrekking tot die beperkingen moesten nog inlichtingen worden ingewonnen en onderzoeken worden uitgevoerd. Daarom heeft de Commissie de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) opgedragen een oproep tot het verstrekken van gegevens te organiseren in 2015. Ten gevolge van dit initiatief werden veel gegevens ingestuurd.

Op 22 maart 2017 werd een ontwerp tot wijziging van verordening 485/2013 opgesteld, nadat EFSA in november 2016 ongustige resultaten bekendgemaakt had.

Met dit ontwerp wordt het definitieve verbod mogelijk van de drie moleculen, behalve voor gebruik in serres, vanwege de 'grote en ernstige risico's voor de bijen'. De commissie Milieubeheer van het Europees Parlement heeft zich al uitgesproken voor deze wijziging van de verordening. Als de voorgestelde wijziging door een meerderheid van de lidstaten wordt aanvaard, kan het verbod dit jaar al ingaan.

Al deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat omdat ze gaan over een federale materie die van invloed is op de bevoegdheden van de deelstaten inzake landbouw, volksgezondheid, milieu, welzijn, enz.

1) In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 6-1436 aan uw voorganger, antwoordde minister Borsus: “Ik steun een herziening van de Verordening 485/2013 ten einde deze strenger te maken.” Bevestigt u het standpunt van minister Borsus en zult u voor die wijziging van de verordening stemmen?

2) Wat is de stand van zaken voor de moleculen die wel nog toegelaten zijn, namelijk acetamiprid en thiacloprid? Rekening houdend met de verschillende recente wetenschappelijke adviezen wordt vermoed dat deze molecule kankerverwekkend is (zie advies nr. 9241 van de Hoge Gezondheidsraad, advies van het Environmental Protection Agency (EPA), en van het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA)), een reprotoxische stof is van categorie 2 omdat ze hormoonverstorende effecten heeft, (zie advies van de Agence nationale française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) van 7 januari 2016, Verzoek nr. 2015-SA-0142, p.17) en cytotoxische effecten heeft (zie “In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured humain peripheral blood lymphocytes”, in Environ Toxicol, juni 2014). Bent u van plan om een reëvaluatie te vragen van deze moleculen krachtens artikel 21 van verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad?