Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1617

van Christie Morreale (PS) d.d. 25 oktober 2017

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Fipronilcrisis -Europese Commissie - Genomen maatregelen - Samenwerking met de deelstaten - Verbetering

voedselveiligheid
gevaren voor de gezondheid
ei
verontreiniging van voedingsmiddelen
bescherming van de consument
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Chronologie

25/10/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 )
24/11/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1617 d.d. 25 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Na de crisis die in augustus 2017 losbarstte toen ontdekt werd dat eieren besmet waren met fipronil, kwam de Europese Commissie bijeen op 26 september 2017. Negentien maatregelen zouden genomen zijn: onder meer voor betere communicatie over de risico's om consumenten zo snel mogelijk te informeren, invoering van een officier van voedselveiligheid in elke lidstaat die de informatie vlot moet verspreiden, of het organiseren van crisissimulaties als training voor de betrokken diensten.

Al deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat omdat ze gaan over een federale materie die van invloed is op de bevoegdheden van de deelstaten inzake landbouw, volksgezondheid, milieu, welzijn, enz.

1) Kunt u een stand van zaken geven met betrekking tot de negentien genomen maatregelen? Werden ze bevestigd tijdens de Europese landbouwtop van 9 en 10 oktober 2017?

2) Hoe denkt u binnen ons land de samenwerking met de deelstaten te verbeteren? Tijdens de hoorzittingen over dit onderwerp betreurde de Waalse landbouwminister de gebrekkige communicatie en uitwisseling van gegevens tussen uw voorganger en het Waals Gewest. Moet dit niet van naderbij bekeken worden om te voorkomen dat dergelijke disfuncties zich in de toekomst opnieuw voordoen?

Antwoord ontvangen op 24 november 2017 :

1) In de conclusies van de ministeriële conferentie van 26 september 2017 werd akte genomen van de volgende Belgische voorstellen :

– een verduidelijkte uitwisseling van informatie die een verbetering zal toelaten van de operationele procedures en de notificatiecriteria in geval van een crisis of een incident ;

– de creatie van een « Food Safety Officer » die fungeert als betrouwbaar contactpersoon tussen de lidstaten inzake crisissen of incidenten op het vlak van voedselveiligheid ;

– de versterking van de rol van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in geval van een crisis.

Bovendien, hebben de Europese Commissie en de lidstaten van de Europese Unie (EU) een akkoord bereikt over negentien punten om te strijden tegen voedselfraude en om zoveel mogelijk te vermijden dat een affaire zoals de besmetting van eieren met een insecticide, fipronil, zich opnieuw zou voordoen.

De conclusies van de ministeriële conferentie van 26 september 2017 werden gevalideerd op de Europese Landbouwraad van 9 oktober 2017. Sindsdien hebben meerdere technische vergaderingen plaatsgevonden om de maatregelen uit te voeren die werden beslist door de ministers van Landbouw.

2) Wat betreft de fipronilfraude, werden de gewestelijke diensten bevoegd voor het leefmilieu op de hoogte gebracht door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) zodra de eerste resultaten van de geblokkeerde bedrijven gekend waren. Het ging om de diensten bevoegd voor het leefmilieu omdat het probleem zich situeerde op het niveau van de vogelmest en de mogelijke verwerking van niet-conforme producten uit afvalcategorie 1.

Zodra het document « Evaluatie en beheer van de risico’s » gepubliceerd was, werden de Gewesten verwittigd. Daarnaast hebben twee taskforces, waar de Gewesten aan deelnemen, vergaderd op 10 en 17 augustus 2017.

Tijdens deze vergaderingen werd een stand van zaken opgemaakt door het FAVV. De maatregelen die werden genomen op federaal niveau werden voorgesteld, alsook de federale steunmaatregelen voor de getroffen bedrijven. Een punt over de maatregelen genomen door de Gewesten stond ook op de agenda.

Tot op heden staan het FAVV en de gewestelijke administraties nog regelmatig in contact met elkaar in het kader van het beheer van deze crisis.

U zult dus vaststellen dat de informatie perfect circuleerde tussen de verschillende beleidsniveaus in het kader van de opvolging van deze fraude.