Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1550

van Christie Morreale (PS) d.d. 13 september 2017

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Brug van Tilff - Spoorwegwerkzaamheden - Stand van zaken - Coördinatie tussen de Service Public de Wallonie (SPW) en Infrabel

brug
spoorwegnet
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Waals Gewest
openbare werken

Chronologie

13/9/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 )
7/3/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1550 d.d. 13 september 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sedert 2 februari 2009 bestaat er tussen de gemeente Esneux, de Service Public de Wallonie (SPW) en Infrabel een overeenkomst over de afschaffing van drie overwegen. Artikel 1 van die overeenkomst bepaalt dat het gaat over de vervanging van de brug van Tilff over de Ourthe, waarover de N 633 loopt, en de afschaffing van drie overwegen van Infrabel op lijn 43 in Tilff, Sainval en Colonster (meer bepaald de overwegen 10, 8 en 7).

Sinds verschillende jaren is er een voorlopige brug in afwachting van de nodige studies voor de bouw van een nieuwe brug, waardoor overweg 10, die door uw diensten als één van de tweehonderd gevaarlijkste in België wordt beschouwd, kan worden afgeschaft. Volgens diezelfde overeenkomst moeten door Infrabel ter hoogte van overweg 10 verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd: een doorgang onder de sporen voor voetgangers en fietsers, de aanpassing van de hellingen en de trappen, de perrons, de stationsparking en de RAVeL. Infrabel heeft zich ertoe verbonden een voetgangersbrug van vier meter breed te bouwen tussen het bruggenhoofd op de linkeroever en de pijler langs de kant van Tilff en van ongeveer tien meter breed tussen de twee pijlers in het midden van de Ourthe.

De Senaat is bevoegd voor al deze vragen omdat het gaat over een federale materie die van invloed is op de bevoegdheden van de deelstaten op het gebeid van mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid, enz.

In januari 2015 hebben de SPW, Infrabel en de verantwoordelijken voor het project een voorstel voor de aanpassing van de brug van Tilff en de omgeving daarvan voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad en van de adviescommissie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit van Esneux. De vergunning werd door een gemachtigd ambtenaar afgeleverd in de loop van de maand mei 2016. Sindsdien werd een lastenboek opgemaakt, werd een oproep aan de kandidaten gedaan en werd de openbare aanbesteding toegewezen. De Waalse regering heeft bij monde van minister Prévot bevestigd dat de werken zouden starten in 2017.

Kunt u bevestigen dat de werken waartoe Infrabel zich al in 2009 heeft verbonden, zullen worden uitgevoerd? Wanneer gaan ze van start? Is er afstemming hierover tussen SPW en Infrabel?

Antwoord ontvangen op 7 maart 2018 :

De brug van Tilff is een belangrijke werf voor de gemeente Esneux. De nood drong zich op om de aangegane verbintenissen na te leven en om een uitweg te vinden voor dit dossier dat al twintig jaren aansleept. Mijn kabinet heeft dan ook alle mogelijke oplossingen onderzocht om dit project in gunstige zin te doen evolueren.

De beslissing van de federale regering om bijkomende geldmiddelen vrij te maken voor het spoorwegnet, in samenhang met het Nationaal Pact voor strategische investeringen, werd meegenomen in de denkoefening. De Ministerraad gaf groen licht voor één miljard euro aan investeringen, waarvan een deel bestemd voor de prioriteiten op het grondgebied van het Waals Gewest voor dit project zal worden aangewend.

Zo zal Infrabel dank zij een bedrag van 6 miljoen euro concrete uitvoering kunnen geven aan het spoorwegluik van het dossier. Bovenop dit budget komt de bijdrage van het Waals Gewest. Er werd een fiche ingediend waarin het volgende wordt vooropgesteld :

– de vervanging van de (voorlopige) brug van Tilff over de Ourthe door een nieuwe brug die op de rechteroever zal vertrekken van de rotonde op de N633, de Ourthe zal oversteken, boven de sporen zal lopen (ter hoogte van overweg nr. 10) en op de linkeroever aan de voet van de heuvel van Sart-Tilman zal neerstrijken ter hoogte van de rue du Fond du Moulin ;

– de aanleg van een nieuwe N633 zodat de weg volledig ten westen van de sporen komt te liggen tussen de nieuwe brug en de boulevard de Colonster ;

– de aanpassing van de RAVeL ter hoogte van de toekomstige brug ;

– een voetgangersbrug tussen de place de Tilff en de N633 ;

– de tenlasteneming door Infrabel van 50 % van de projectkostprijs verbonden aan de afschaffing van overweg nr. 10 en de vervanging ervan door een brug ;

– na voltooiing van de werken, de tenlasteneming van de nieuwe brug door Wallonië.

Het verheugt mij dat het investeringsbedrag van één miljard kan leiden tot een oplossing die het mogelijk maakt om de spoorwegwerken op te starten, de overeenkomst na te leven en tegemoet te komen aan de belangen van de burgers, die geduld aan de dag hebben gelegd.