Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1534

van Christie Morreale (PS) d.d. 1 augustus 2017

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Genetisch gemodificeerde organismen(ggo's)-Europese Commissie - Toelating tot verbouwen - Hernieuwing - Teelt, invoer en gebruik - Toestand in BelgiŽ

voederen van dieren
levensmiddelen
maÔs
gevaren voor de gezondheid
genetisch gemodificeerd organisme
voedingsproduct

Chronologie

1/8/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/8/2017 )
1/9/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1534 d.d. 1 augustus 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 4 juli 2017 heeft de Europese Commissie bij gebrek aan een consensus tussen de lidstaten de toelating hernieuwd voor vier genetisch gemodificeerde transgene planten, waaronder de MON 810-maÔs van Monsanto, voor de voeding van mensen en dieren en voor een periode van tien jaar. Deze beslissing gaat in tegen wat door een meerderheid van het Europees Parlement,via tal van voorstellen van resoluties is aangevoerd. Daarin werd betwist dat die planten bestand zijn tegen herbiciden die schadelijk zijn voor het milieu en aangevoerd dat de procedure voor de risico-evaluatie lacunes vertoonde.

De Senaat is bevoegd voor al deze vragen omdat het gaat over een federale materie die van invloed is op de bevoegdheden van de deelstaten op het gebied van landbouw, volksgezondheid, milieu, welzijn, enz.

De nationale regeringen gaan nu beslissen of ze al dan niet de teelt van die genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied zullen toelaten. Spanje en Portugal hebben dat aanvaard. Wat is uw standpunt ter zake? Mijn collega en Europarlementslid Marc Tarabella heeft zich daar fel tegen verzet. Wat zal BelgiŽ doen? Moeten we vrezen dat deze ggo's in BelgiŽ zullen worden toegelaten? Zullen ze hier geteeld mogen worden? Zullen ze ingevoerd mogen worden?

Is het voor BelgiŽ mogelijk om het gebruik van voedingswaren of van dierenvoeders die door de Europese Unie goedgekeurde ggo's bevatten, te beperken of te verbieden? Hoeveel ton voedingsmiddelen worden jaarlijks in BelgiŽ ingevoerd waarbij gebruik gemaakt wordt van ggo's?

Antwoord ontvangen op 1 september 2017 :

1.    De stemmingen van de lidstaten op Europees niveau over de vergunningsvoorstellen van de Commissie betreffende de teelt van genetisch gemodificeerde maïs MON 810, Bt11 en 1507 vonden plaats op 27 januari 2017. 

Volgens de risico-evaluaties, zowel van het Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) als van de Belgische Bioveiligheidsraad, stelt die maïs geen veiligheidsprobleem voor de gezondheid en het milieu. De vergunningsvoorstellen voorzien in passende beheers- en toezichtsmaatregelen.    

2.    België heeft zich tijdens de stemming onthouden bij gebrek aan een gemeenschappelijk politiek standpunt tussen de gewesten en de federale overheid.  

3.    De vergunningen worden op Europees niveau verstrekt. De (EU) Richtlijn 2015/412 van 11 maart 2015 heeft richtlijn 2001/18/EG echter gewijzigd en geeft de lidstaten de mogelijkheid om de teelt van GGO’s op hun grondgebied te beperken of te verbieden. Het Waals Gewest heeft in dat verband gevraagd en ook verkregen om uit de geografische scope van de teelttoelatingen te worden gehouden. Overigens is omwille van coëxistentiemaatregelen de teelt van GGO’s in openlucht in het Brusselse Gewest verboden. De eventuele teelt van deze GG maïs zou dus enkel in het Vlaams gewest mogelijk zijn. Deze hypothese is evenwel weinig waarschijnlijk omdat die GG maïs resistent is tegen schadelijke insecten die slechts marginaal voorkomen in België.      

4.    Voormelde richtlijn heeft geen betrekking op het vrije verkeer van toegelaten GGO’s.  

5.    Gelet op de huidige Europese wetgeving, kan België op dit ogenblik het gebruik van voedingsmiddelen of diervoeders die op Europees niveau toegelaten GGO’s bevatten niet beperken of verbieden.   

6.    Wij beschikken niet over het exacte aantal ton voedingsmiddelen afkomstig van GGO’s dat jaarlijks in België wordt ingevoerd.