Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1494

van Christie Morreale (PS) d.d. 20 juni 2017

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Neutrale sigarettenverpakkingen - Invoering - Omzetting van richtlijn 2014/40/EU - Stand van zaken

tabaksindustrie
consumentenvoorlichting
handelsnorm
harmonisatie van de wetgevingen
gevaren voor de gezondheid
tabak
productienorm
verpakken
etiketteren
richtlijn (EU)

Chronologie

20/6/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/7/2017 )
5/9/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1494 d.d. 20 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Jaarlijks veroorzaakt tabak twintigduizend gevallen van vroegtijdig overlijden in BelgiŽ. De consumptie van producten op basis van tabak is een doorslaggevende factor voor verschillende kankers en tal van ziektebeelden. Volgens de statistieken worden jongeren in het bijzonder getroffen en vormen ze een kwetsbare doelgroep. Reclame speelt een belangrijke rol in de aantrekkingskracht van sigaretten op jongeren.

Studies geven ook aan dat de verpakking ťťn van de criteria is die bepalend zijn voor de keuze om tabaksproducten te consumeren. Sommige landen, zoals AustraliŽ, hebben het gebruik van neutrale siganrettenverpakkingen opgelegd om de consumptie ervan minder aanlokkelijk te maken.

Een neutrale verpakking voor tabaksproducten verwijst naar een reglementering die het gebruik van merknamen op tabaksproducten verbiedt. Die maatregel impliceert dat elke vorm van merkenpositionering of branding, zoals het gebruik van handelsmerken, logo's, kleuren en grafische voorstellingen van de verpakkingen van tabaksproducten moet verdwijnen en sluit elke vorm van differentiatie van het product uit door de standaardisering van hoe de verpakkingen van tabaksproducten eruit zien. Het gebruik van handelsmerken met grafische elementen is bijgevolg niet meer mogelijk en de merknaam is in dat geval ondergeschikt aan een voorgeschreven opmaak.

Al deze vragen behoren tot de bevoegdheid van de Senaat omdat ze gaan over een federale materie die van invloed is op de bevoegdheden van de deelstalen inzake volksgezondheid, welzijn, jongerenbeleid, enz.

Is de minister van plan, in het kader van de omzetting van de bepalingen van richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van richtlijn 2001/37/EG, verder te gaan en ook regels vast te leggen over neutrale verpakkingen? Op een eerdere vraag hierover, antwoordde de minister in 2015 dat ze het effect wilde afwachten van gelijkaardige maatregelen, met name in AustraliŽ (zie Kamer, CRIV 54-COM 236 van 6 oktober 2015, p. 1-8).

Antwoord ontvangen op 5 september 2017 :

De officiële evaluatie van de Australische overheid over de invoering van de gestandaardiseerde verpakking heeft de verschillende positieve gevolgen van de maatregel bevestigd, bijvoorbeeld wat betreft de daling van de prevalentie van dagelijks roken. Volgens het rapport heeft de invoering van de gestandaardiseerde verpakking al vruchten afgeworpen voor wat betreft de daling van het tabaksgebruik en de blootstelling aan tabaksrook, en de verwachting is dat die positieve impact zich in de toekomst zal voortzetten.

De Europese richtlijn 2014/40/EU biedt lidstaten ook de mogelijkheid, zonder verplichtingen, om maatregelen voor de standaardisering van tabaksverpakkingen toe te passen mits naleving van de bepalingen van deze richtlijn, met name op het vlak van de gezondheidswaarschuwingen.

Op basis van al die elementen heb ik in mijn federale strategie voor een doeltreffend anti-tabaksbeleid aangegeven dat ik de gestandaardiseerde verpakking wil invoeren tegen 2019, rekening houdend met de resultaten van de eerste evaluaties van de invoering van deze maatregel in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in 2017. Mijn diensten zouden me concrete voorstellen moeten kunnen voorleggen in de eerste helft van 2018, rekening houdend met de impact die werd vastgesteld bij onze buren.