Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1367

van Jean-Paul Wahl (MR) d.d. 14 april 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Algemene toegang tot internet - Breedband - Witte Zones

internet
provider
telecommunicatiemateriaal
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
radiocommunicatie
transmissienet
mobiele communicatie

Chronologie

14/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 )
15/5/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1367 d.d. 14 april 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

De telecomregulator BIPT heeft een lijst opgesteld van 39 gemeenten waar de dekkingsgraad voor 30 Mbps niet hoger dan 60% is en het gebied bijgevolg dus ook geen 100% 4G-dekking heeft. Alle gemeenten bevinden zich in het Waalse Gewest.

Op uw initiatief werd in oktober 2016 een actieplan “Witte Zones” opgezet, met als doel oplossingen te bieden voor de inwoners van de plaatsen met een zwakke breedbandverbinding waar er dus geen 4G beschikbaar is.

Er werd met de betrokken locaties en het Waalse Gewest naar mogelijke oplossingen gezocht om de uitrolkosten van breedband te beperken en de rendabiliteit van de investeringsprojecten in de betrokken zones te verhogen.

Mogelijke oplossingen zijn het vergemakkelijken van de toegang tot de infrastructuur van de beheerders van kabels en leidingen en het opstellen van een digitale kaart van de passieve infrastructuur.

Zijn bepaalde mogelijke oplossingen al geconcretiseerd? Zo ja, zijn er gegevens over de resultaten?

Hoever staat het met het actieplan “Witte Zones”? Wat wil de minister ter zake bereiken?

Welke concrete acties denkt de minister te ondernemen om een algemene toegang tot breedbandinternet te garanderen?

Hoe verloopt de samenwerking met het Waalse Gewest?

Welke gemeenschappelijke maatregelen worden genomen door de verschillende beleidsniveau’s die voor deze aangelegenheid bevoegd zijn?

Antwoord ontvangen op 15 mei 2017 :

Ik heb de eer in antwoord op de door het geacht lid gestelde vraag het volgende mee te delen.

Vooreerst is de noodzaak gebleken om de problematiek beter af te lijnen. Hiervoor werden volgende initiatieven genomen:

- in eerste instantie werd begin van dit jaar door het BIPT een bevraging gehouden bij zowel de burgers als bij de besturen van de betrokken gemeenten. De resultaten werden verzameld in een eindrapport dat eerdaags aan betrokken gemeenten zal worden voorgesteld;

- de vaste dekkingskaart dient fijnmaziger te worden opgesteld. In een volgende publicatie zal het BIPT de vaste internetdekking weergeven aan de hand van statistische sectoren.

- tevens is gebleken dat voor wat betreft de mobiele dekking een dekkingskaart op zich niet volstaat. Deze geeft enkel de aanwezigheid van een signaal weer zonder indicatie van de geboden kwaliteit. Daarom zal het BIPT de mobiele dekkingskaart completeren.

De resultaten van deze acties zullen vervolgens aangewend worden tijdens de besprekingen met de operatoren over praktische oplossingen op het terrein.

De ambities van de regering wat betreft digitalisering blijven onveranderd. Tegen 2020 moet iedereen toegang hebben tot internetsnelheden van minstens 30 Mbps, en moet minstens de helft van de aansluitingen een internetsnelheid tot 1 Gbps halen.

Wat betreft concrete maatregelen wijs ik vooreerst op de marktanalyse van het BIPT. Meer bepaald wordt nagegaan welke regulatoire maatregelen een incentive zouden kunnen vormen voor operatoren om in witte zones bijkomend te investeren.

Daarnaast werd verder gewerkt aan de omzetting van de richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de

aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn). Dit moet de kost van infrastructuurwerken bij de aanleg van breedbandnetwerken drukken. De omzetting is een gemeenschappelijke bevoegdheid van de regio’s en van de federale overheid.

Ook mobiel breedband kan een oplossing zijn waar de kost van de aanleg van vaste breedbandnetwerk te zwaar doorweegt. De 700 MHz-band is onder meer door de hoge snelheid ideaal voor mobiele-internetdiensten. Een ontwerp van koninklijk besluit aangaande de toekenning van de vergunningen voor de 700 MHz-band werd voorbereid en zal binnenkort het voorwerp van een publieke consultatie uitmaken.

Wat betreft de samenwerking met en de bevoegdheid van het Waals Gewest wijs ik vooral op de omzetting van de BBC-richtlijn die in hoofdzaak een regionale bevoegdheid is. Om de concrete actiepunten van het Waals Gewest te bespreken was er een vergadering tussen mijn diensten en het Agence du Numérique (AdN). Het AdN wordt trouwens steeds uitgenodigd voor de vergaderingen aangaande het pilootproject Witte Zones.

Tot slot wil ik ook wijzen op de verantwoordelijkheid van de gemeenten om mobiel breedband te stimuleren. Initiatieven als het heffen van een pyloontaks zijn in dit verband eerder contraproductief.