Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1342

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 14 april 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Overlegplatform « Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen »

cultuurgoed
cultureel erfgoed
Unesco
invoer
uitvoer
internationale conventie

Chronologie

14/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 )
7/11/2017 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2261

Vraag nr. 6-1342 d.d. 14 april 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : het UNESCO-Verdrag uit 1970 met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen is een gemengd verdrag en werd door België en de deelstaten geratificeerd in 2009.

Op 31 maart 2009 ratificeerde België het UNESCO-Verdrag uit 1970 met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen

In het kader van die ratificatie werd in 2009 het Intra-Belgisch Overlegplatform « Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen » opgericht.

Volgens de website van het departement Cultuur, Jeugd & Media zou door de actualisering van het respectieve Topstukkendecreet in 2014 de samenwerking tussen de gewesten dit overlegplatform niet meer mogelijk zijn geweest.

Kan de minister antwoorden op volgende vragen :

1) Wat is de samenstelling van dit overlegplatform, wie zetelt erin en namens welke beleidsniveaus en instellingen ?

2) Wat waren de werkzaamheden van dit Overlegplatform sinds haar oprichting in 2009 ? Hoe vaak en wanneer vergaderde het Platform en met welke agenda ?

3) Welke beslissingen heeft het Overlegplatform genomen vanaf 2009 tot nu ?

4) Wat is het werkplan van dit Platform tot het einde van de legislatuur ?

5) Wat zijn de eventuele belemmeringen voor het functioneren van het Platform ?