Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1257

van Christie Morreale (PS) d.d. 26 januari 2017

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Hoge Gezondheidsraad - Advies over neonicotinoi¨den - Gevolgen - Eventuele herevalutie van actieve substanties

bijenteelt
fytosanitaire controle
milieubescherming
fytosanitair product
gevaren voor de gezondheid
verkoopvergunning
Hoge Gezondheidsraad
verordening (EU)
volksgezondheid

Chronologie

26/1/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 )
3/12/2018 Rappel
17/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-1257 d.d. 26 januari 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Aansluitend op het advies  van de Hoge Gezondheidsraad over neonicotinoïden en fipronil, dat op 19 juli 2016 werd gepubliceerd, wens ik u enkele vragen te stellen over de conclusies van dit advies, meer bepaald over de impact op de gezondheid.

Alle vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat, omdat ze betrekking hebben op een federale aangelegenheid die een invloed heeft op de bevoegdheden van de deelstaten inzake landbouw, volksgezondheid, milieu, welzijn, …

De minister van Landbouw deelde me in september 2016 mee dat zijn administratie een analyse uitvoert van het advies nummer 9241 en de gevolgen daarvan voor de gewasbeschermingsmiddelen die momenteel zijn goedgekeurd voor de Belgische markt, in samenwerking met de minister van Milieu en uzelf. Is die analyse afgerond? Welk gevolg zal er aan deze studie worden gegeven? Kunt u ons de analyse en die van uw departement bezorgen?

De conclusies van dit advies zijn verbijsterend: risico’s voor de ecosystemen, voor de bestuivende insecten, grondvervuiling en vervuiling van de grondwaterlagen, en bijgevolg voor de gezondheid van de mens in het algemeen. Een dergelijk advies vereist een reactie van de overheid. Zult u de actieve substanties opnieuw laten evalueren in het licht van de nieuwe wetenschappelijke elementen die bevestigd werden op basis van artikel 21 van de verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van fytopharmaceutische producten en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad? Welke maatregelen zult u als minister van Volksgezondheid nemen om onze gezondheid te beschermen?