Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1146

van Christie Morreale (PS) d.d. 29 november 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Russisch embargo - Export van Belgische voedingsmiddelen - Moeilijke situatie - Federale Task Force - Aanduiding van interessante afzetmarkten - Relaties met Rusland - Eventuele opheffing van het embargo - Hervatting van de gesprekken

internationale sanctie
Rusland
Oekraïne
landbouwsector
toegang tot de markt
landbouwproduct
fruit
fruitteelt
uitvoer

Chronologie

29/11/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 )
25/8/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1146 d.d. 29 november 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds de invoering van het Russische embargo in augustus 2014, na de internationale sancties als reactie op de annexatie van de Krim en het Oekraïense conflict, is de landbouwsector bijzonder getroffen. In mei 2016 kondigde de Russische eerste minister aan dat hij de sancties wil verlengen tot eind 2017.

De landbouwsector, en vooral de fruitteeltsector, ondervindt vandaag de gevolgen van een diplomatiek en geopolitiek probleem waarin het nochtans geen enkele verantwoordelijkheid draagt. Die crisis komt bovenop andere, nog zwaardere crisissen die verschillende oorzaken hebben, zoals de deregulering van de markten en het stopzetten van de melkquota.

Ook al heeft het Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangèrs (AWEx) zijn producenten toegelaten nieuwe afzetmarkten voor de producenten te openen, en stijgt volgens de cijfers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie de Belgische export van varkensvlees en appelen, toch lijden onze producenten onder het grote marktaanbod en de aankoopprijzen.

Al die vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat aangezien ze betrekking hebben op een federale materie die invloed heeft op de bevoegdheden van de deelstaten inzake landbouw, economie, internationale betrekkingen,...

1) Op uw initiatief werd een federale task force opgericht om de export van voedingsmiddelen te versterken en importbelemmeringen in verschillende landen eventueel op te heffen. Er werden vier prioritaire bestemmingen aangeduid die interessante afzetmarkten kunnen vormen op redelijk korte termijn: de Golfstaten, Zuid-Oost-Azië, India en China. Lopen die gesprekken nog?

2) Ik heb nog een specifieke vraag over de relaties met Rusland: zijn de gesprekken over het opheffen van het embargo hervat? Wat is het Belgische standpunt in die kwestie?

Antwoord ontvangen op 25 augustus 2017 :

1) Ingevolge het sanctieregime dat werd ingevoerd door Rusland en het afsluiten van die markt voor Belgische producten heb ik in 2014 inderdaad op vraag van de sector en met instemming van de partners een « taskforce » opgericht met het oog de heroriëntering van de export van agro-food producten naar alternatieve markten.

Er werden drie sub werkgroepen opgezet. Eén voor de Golfregio, China en Indonesië. De bedoeling hiervan was om ad hoc in het kader van economische missies en / of Staatbezoeken beter samen te werken met de sectoren om bestaande handelsbelemmeringen op het vlak van sanitaire en fytosanitaire dossiers weg te werken, marktopeningen te forceren en promotie te voeren voor Belgische agro-food producten.

Er vinden nog steeds werkvergaderingen plaats van deze taskforce op mijn departement waaraan al de betrokken partners deelnemen. De laatste vond plaats op 28 juni 2017. We kijken nu naar de « lessons learned » van die werkgroepen, inventariseren wat de initiatieven zijn die door de verschillende partners reeds werden genomen met betrekking tot exportbevordering en aan de hand van hun planning en prioriteiten zullen toekomstige acties kunnen worden opgezet.

Het feit dat er vraag is naar een continue opvolging door de taskforce bevestigt de pertinentie van dit overleg.

2) Russische sancties zijn een vorm van antwoord op de door de Europese Unie (UE) opgelegde sancties tegen Rusland. Het is in een Europese context dat we mogelijkheden moeten overwegen om uit de crisis te raken. Helaas, de volledige uitvoering van de overeenkomsten van Minsk, die door de Europese Unie gekozen zijn als criterium om haar positie te veranderen, is verre van zeker, en economische sancties tegen Rusland werden daarom verlengd tot 30 januari 2018.