Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1062

van Christie Morreale (PS) d.d. 14 oktober 2016

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Gewasbeschermingsmiddelen - Gebruik in BelgiŽ - Cijfers - Soorten producten die gebruikt worden - Punt 10 van het Federaal reductieprogramma van pesticiden

fytosanitair product
verdelgingsmiddel
officiŽle statistiek

Chronologie

14/10/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 )
14/11/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-1062 d.d. 14 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Waals plan voor de bestrijding van pesticiden vermeldt het jaarverbruik van gewasbeschermingsmiddelen, uitgedrukt in ton actieve stof, per land en per categorie van product. We beschikken voor BelgiŽ over cijfers van 2006. Op basis van die cijfers, die door Eurostat zijn gepubliceerd, stellen we vast dat Frankrijk de grootste verbruiker van gewasbeschermingsmiddelen in Europa is, gevolgd door ItaliŽ, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar als we rekening houden met het landbouwareaal, staat BelgiŽ bij de vijf landen die het meest verbruiken.

Deze vragen vallen binnen de bevoegdheid van de Senaat omdat ze gaan over een federale aangelegenheid die van invloed is op de bevoegdheden van de deelgebieden met betrekking tot landbouw, volksgezondheid, milieu, welzijn, milieubeheer en -bescherming, ...

1) De Europese Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden bepaalt dat de lidstaten statistieken moeten bijhouden en indicatoren moeten ontwikkelen met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze maatregel is ook opgenomen in punt 10 van het Federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017. Daarom verbaast het mij dat ik die gegevens niet kan vinden. Kunt u mij recente cijfers bezorgen? Kunt u mij zeggen of het nationaal gebruik van die producten is toegenomen?

2) Welke producten worden bij ons het meest gebruikt?

3) Beschikt u over gegevens met betrekking tot de dosis die wordt aangewend voor de verschillende gewassen in BelgiŽ?

Antwoord ontvangen op 14 november 2016 :

De stand van zaken waarnaar u verwijst komt overeen met de statistieken over de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen (gbm) die de lidstaten aan Eurostat hebben bezorgd in het kader van de Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden. In zijn rapport 2015 over de landbouwstatistieken dat gebaseerd is op de gegevens over het jaar 2013 bevestigt Eurostat de positie van België na Malta en Nederland qua intensiteit van het gebruik van gbm per eenheid benutte landbouwgrond. Het lijdt geen twijfel dat die situatie verbonden is met de landbouworiëntatie van die landen waar tuinbouw een belangrijke plaats inneemt. Door de vele teeltrotaties per jaar op het kleine landbouwareaal worden er in die sector naar verhouding veel gewasbeschermingsmiddelen per oppervlakte-eenheid gebruikt.

Overeenkomstig Verordening 1185/2009 en de Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden levert België sinds 2011 elk jaar gedetailleerde statistieken af over de jaarlijkse verkoop van gbm. Die gegevens worden momenteel gepubliceerd op de sites van Eurostat en de FOD Economie volgens de regels inzake vertrouwelijkheid. Binnenkort zouden ze ook beschikbaar moeten zijn op de website FYTOWEB, in de rubriek over het Federaal Reductieprogramma voor Pesticiden (FRPP). Overeenkomstig beslissing 2009-3 van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie worden de gedetailleerde verkoopcijfers met betrekking tot de werkzame stoffen van gbm integraal bezorgd aan iedereen die dit aanvraagt bij de bevoegde dienst van de FOD Volksgezondheid.

Zoals aangegeven in het Eurostat-rapport 2015 zijn de gbm die het meest verkocht worden in België fungiciden, om schimmelziekten van gewassen te bestrijden, en herbiciden, die gebruikt worden in het kader van onkruidbestrijding. Onderstaande tabel en grafiek bevatten de meest recente verkoopcijfers voor de verschillende categorieën van gbm die in België verkocht worden (in kg werkzame stoffen).

 

2011

2012

2013

2014

2015

Fungiciden

2419870

2701967

2553391

3167525

2564127

Herbiciden, loofdoders en mosbestrijders

2489135

2735453

2463876

2546673

2335015

Insecticiden en acariciden

688910

584021

620195

562389

574365

Mollusciciden

18176

25866

27653

53820

27087

Plantengroeiregulatoren

244966

255043

294408

261248

251814

Andere gbm

802226

804590

795074

973143

1109890

Totaal gbm

6663283

7106940

6754597

7564797

6862297 
Uit deze cijfers blijkt dat de verkoop van gbm de laatste vijf jaar relatief constant is gebleven en dat de verkoop van fungiciden in 2014 significant gestegen is, wat geassocieerd kan worden met de bijzondere (agro)klimatologische omstandigheden van dat jaar.

Naast de jaarlijkse verkoopstatistieken vereist Verordening 1185/2009 dat de lidstaten om de vijf jaar statistieken afleveren over het gebruik van gbm. Die statistieken worden in België verzameld door de Gewesten in het kader van hun landbouwkundige boekhoudingsnetten en ze worden via de FOD Economie aan Eurostat bezorgd.

Wat betreft de uitwerking van indicatoren inzake het gebruik van gbm waarin punt 10.9 van het FRPP 2013-2017 voorziet, dient te worden vermeld dat de verkoop- en gebruikscijfers niet automatisch weergeven welke druk de gbm uitoefenen op de mens en zijn omgeving. Bijgevolg werkt de FOD Volksgezondheid, in nauwe samenwerking met de Gewesten in het kader van het nationaal actieplan (NAPAN), actief aan de uitwerking van een boordtabel van de indicatoren die in 2017 gepubliceerd zou moeten worden en die, naast cijfers over de evolutie van het gebruik, ook instrumenten zal bevatten waarmee de impact van de gbm op de gezondheid van de mens en het milieu kan worden gemeten,