Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1044

van Christie Morreale (PS) d.d. 3 oktober 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking - Jaarverslag - Publicatie - Verzameling en verwerking van gegevens sedert 2011

gegevensverwerking
verslag over de werkzaamheden
Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsafbreking
aanwerving

Chronologie

3/10/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 )
26/10/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-1044 d.d. 3 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking belast die commissie met een aantal opdrachten.Volgens artikel 1, ß 3, bepaalt de wet dat de commissie onder meer een statistisch verslag opstelt op basis van inlichtingen ingewonnen bij overheden en instellingen met betrekking tot het beleid inzake gezinsplanning.

U weet dat de officiŽle cijfers bekendgemaakt worden in een verslag dat om de twee jaar door de Nationale Evaluatiecommissie wordt opgesteld. Zoals ik in een eerdere vraag heb opgemerkt (schriftelijke vraag nr. 6-701), werd er geen enkel verslag meer gepubliceerd sedert 2012. De recentste beschikbare cijfers die door de Commissie verzameld werden, zijn die welke vermeld waren in het laatste jaarverslag over de jaren 2010-2011. De Commissie heeft moeite om leden te recruteren: de criteria voor de aanwijzing, zoals vermeld in de wet van 13 augustus 1990, worden moeilijk vervuld.

In juli 2016 werd een nieuwe oproep tot kandidaten gedaan, nadat de wet tot oprichting van de evaluatiecommissie betreffende de zwangerschapsafbreking gewijzigd werd door de wet van 16 juni 2016, met als doel de wettelijke criteria voor de aanwijzing van leden te versoepelen en voldoende geldige kandidaturen te krijgen. Het zal dus wellicht nog een tijdje duren voor de Commissie weer is samengesteld.

Al enkele jaren verkeren we dus in een bedenkelijke situatie omdat de wet niet kan worden toegepast en nageleefd. De officiŽle cijfers zijn al vijf jaar niet meer beschikbaar, waardoor een correcte en doeltreffende evaluatie van de vijwillige zwangerschapsafbreking zoals door de voornoemde wet wordt aanbevolen, niet mogelijk is. Deze vraag betreft een federale aangelegenheid: de Evaluatiecommissie betreffende de zwangerschapsafbreking brengt verslag uit aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, maar werkt nauw samen met de centra voor gezinsplanning, die in het Franstalige landsgedeelte afhangen van het Waals Gewest en van de Franse Gemeenschapscommissie(COCOF). Het staat vast dat het om een transversale materie gaat.

Ik heb vernomen dat binnen het administratief kader van de Commissie normaal vier voltijds equivalenten van de overheidsdiensten gedetacheerd worden om de gegevens te verzamelen. Kunt u bevestigen dat sedert het laatste verslag over 2010-2011 het verzamelen en verwerken van inlichtingen vanuit de overheden en instellingen inzake gezinsplanning wel degelijk is doorgegaan en dat als de Commissie over enkele maanden weer wordt samengesteld, ze in staat zou zijn om de cijfers van de jaren 2012 tot 2016 te publiceren?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2016 :

Ik herinner er aan dat het aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers toekomt een dubbele lijst van kandidaten voor te dragen waaruit de leden van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking worden benoemd. De verslagen van de Commissie worden opgesteld ten behoeve van het Parlement.

Hoewel de procedure voor de hernieuwing van de Commissie nog steeds aan de gang is gaat het secretariaat door met het inzamelen, verwerken en coderen van de gegevens en met het voorbereiden van de tweejaarlijkse rapporten.

Van zodra de Commissie haar werkzaamheden heeft hervat zal het ontwerp van de tweejaarlijkse rapporten betreffende de jaren 2012 – 2013 en 2014 – 2015 aan haar worden bezorgd. Het volgende rapport zal handelen over de gegevens 2016-2017 en zou in 2018 gepubliceerd moeten worden.