Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1027

van Christie Morreale (PS) d.d. 29 september 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Procedure - Gezondheidsonderzoeken

landbouwer
verdelgingsmiddel
ziekte van het zenuwstelsel
beroepsziekte

Chronologie

29/9/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 )
1/12/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-1027 d.d. 29 september 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Meer dan vier jaar geleden heeft Frankrijk de ziekte van Parkinson erkend als beroepsziekte bij landbouwers. Het Franse decreet nr 2012-665 van 4 mei 2012 tot herziening en aanvulling van de tabellen met beroepsziekten in de landbouw, gevoegd bij boek VII van het Franse Veld– en zeevisserijwetboek bepaalt dat landbouwers of werknemers in de landbouw lijden aan een beroepsziekte wanneer ze gewoonlijk aan pesticiden worden blootgesteld tijdens het gebruik van die producten, door contact of door inademing, door contact met de gewassen, de landbouwgrond, de behandelde dieren of tijdens het onderhoud van de machines die voor de aanwending van die pesticiden worden gebruikt, en ze de ziekte van Parkinson hebben.

Die vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat voor zover ze betrekking hebben op een federale aangelegenheid die invloed heeft op de bevoegdheden van de deelgebieden inzake volksgezondheid, welzijn, werk, economie, bescherming en beheer van het leefmilieu,...

1) Hoe zit dat bij ons? Welke procedures moeten gevolgd worden voor de erkenning van een beroepsziekte?

2) Zouden we, gelet op de stand van de wetenschap en op wat onze buurlanden doen, niet minstens systematisch gezondheidsonderzoeken moeten doen bij onze landbouwers?

3) Aangezien de FOD Werkgelegenheid bevoegd is voor het opstellen van de lijst van beroepsziekten, had ik graag van u vernomen of er in deze aangelegenheid vooruitgang wordt geboekt.

Antwoord ontvangen op 1 december 2016 :

Voor wat betreft de eerste en de derde vraag, deze behoren tot de bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Wat betreft de tweede vraag, kan ik het volgende antwoord verstrekken.

De welzijnswetgeving streeft in essentie de bescherming inzake welzijn op het werk na van de werknemers die onder gezag werken van een werkgever en beoogt als dusdanig niet de bescherming van de werkgever zelf. Indien landbouwers andere personen tewerkstellen onder hun gezag, worden zij als werkgever beschouwd voor de toepassing van de welzijnswetgeving. Landbouwers moeten dan ook de verplichtingen uit het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk naleven. Dit houdt in dat zij de risico's voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers die het gevolg zijn van de aanwezigheid op de arbeidsplaats van chemische agentia evalueren en de daarbij nodige preventiemaatregelen nemen. Daarnaast moeten landbouwers de nodige maatregelen nemen om werknemers die worden blootgesteld aan risico’s van blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia, te onderwerpen aan een voorafgaande (voor de tewerkstelling) en daarna een periodieke gezondheidsbeoordeling. Deze gezondheidsbeoordeling wordt uitgevoerd door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de bevoegde preventiedienst van de werkgever.

Mijn administratie is zich terdege bewust van de risico’s binnen de landbouwsector. In dit kader heb ik, samen met mijn administratie, op 23 oktober 2015 een convenant inzake welzijn op het werk en arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouw gesloten met werknemers- en werkgevers vertegenwoordigers van de land- en tuinbouwsector, en met Prevent Agri Vlaanderen en Wallonië. De bedoeling van dit convenant bestaat er in om initiatieven en acties die verband houden met de verbetering van de arbeidsveiligheid, preventie en welzijn op het werk in de land- en tuinbouw op elkaar af te stemmen en te coördineren.

Daarnaast wordt getracht om alle partijen in de landbouwsector zoveel mogelijk te sensibiliseren via brochures. Ik verwijs daarvoor graag naar de reeks Prevent Agri. Deze brochures zijn gratis te verkrijgen en te raadplegen op de website van de federale overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De brochure « Goede veiligheidspraktijken in de landbouwsector » bevat onder andere specifieke preventiemaatregelen voor het werken met gevaarlijke producten.