Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9984

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 2 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Gemeentelijke administratieve sancties - Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - Uitvoeringsbesluiten - Koninklijke besluiten - Kalender

administratieve sanctie
gemeente
toepassing van de wet

Chronologie

2/10/2013 Verzending vraag
28/2/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-9984 d.d. 2 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 juli 2013 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Volgens de tekst treedt de wet in werking op de eerste dag van de zesde maand na die bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (artikel 53). Dit betekent dat de wet in werking treedt op 1 januari 2014. Dat is binnen drie maanden.

De wet verwijst echter op vijftien plaatsen naar de Koning voor de bepaling van nadere regels, voorwaarden, lijsten en dergelijke meer. De correcte toepassing van de wet is dus verbonden met maximaal vijftien koninklijke besluiten. Heel wat van die uitvoeringsbesluiten moeten ook eerst worden overlegd in de Ministerraad.

Hierbij enkele voorbeelden: de inbreuken van artikel 3, 3 en artikel 4 4, de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de sanctionerend ambtenaar, de minimale voorwaarden voor de bemiddelaar en de bemiddelingsdienst, de voorwaarden en het model van het protocolakkoord tussen de lokale overheid en justitie, de wijze van inning en het register van de opgelegde sancties.

In dit kader volgende vragen:

1) Kan de minister een overzicht geven van alle koninklijke besluiten vermeld in de wet, samen met de concrete stand van zaken van elk van die uitvoeringsbesluiten? Kan zij voor elk besluit de vooropgestelde datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad meegeven?

2) Is de minister van oordeel dat er problemen rijzen voor de concrete inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2013? Kan zij haar antwoord nader toelichten? Welke maatregelen wenst ze te nemen om die eventuele euvels weg te werken?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2014 :

1. Hieronder zal ik een overzicht geven van de koninklijke besluiten in uitvoering van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, die intussen reeds uitgevaardigd en gepubliceerd werden :

Er rest nog een koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. Dit besluit zal eerstdaags worden aangenomen en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hoe dan ook is voorzien dat dit koninklijk besluit slechts in werking treedt op 1 juli 2014.

2. Deze vraag is inmiddels zonder voorwerp geworden.