Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9572

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 16 juli 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Fietsbel - Wielertoeristen - Controles - Overtredingen - Gedoogbeleid - Fietstap

officiŽle statistiek
politiecontrole
automobieluitrusting
overtreding van het verkeersreglement
wegverkeer
tweewielig voertuig
sport
veiligheidsinrichting

Chronologie

16/7/2013 Verzending vraag
10/9/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9572 d.d. 16 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In BelgiŽ, en dan vooral in Vlaanderen, rijden honderdduizenden recreatieve fietsers en wielertoeristen. Deze laatste staan doorgaans niet te springen om een fietsbel op hun tweewieler te monteren: het oogt niet, het hindert, Ö

De fietsbel lijkt stiefmoederlijk te worden behandeld. Daar waar iedere fiets, wettelijk, over een fietsbel dient te beschikken, wordt het ontbreken hiervan in de praktijk gedoogd, alleszins wat wielertoeristen betreft.

Graag had ik van de geachte staatssecretaris het volgende vernomen.

1) Worden op regelmatige basis controles uitgevoerd naar de technische vereisten van een fiets?

Hoeveel controles hadden diengaande plaats in de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 en hoeveel overtredingen werden vastgesteld? Hoeveel van deze overtredingen hadden betrekking op (het ontbreken van) een fietsbel en tot welke maatregelen gaf dit aanleiding?

2) (H)erkent de geachte staatssecretaris het maatschappelijk gegeven dat het ontbreken van een fietsbel wordt gedoogd ter attentie van wielertoeristen?

Kan hij hiervoor een verklaring geven? Acht hij dit opportuun?

3) Ziet hij een "alternatief" in de eerder, door een van zijn voorgangers, voorgestelde fietstap. Waarom / waarom niet?

Antwoord ontvangen op 10 september 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag. 

1. Controles op de technische uitrusting van fietsen door de politie hebben betrekking op wat is voorgeschreven door artikel 82 van het verkeersreglement, meer bepaald de aanwezigheid van reflectoren, een geluidstoestel en remmen, en op de aanwezigheid van verlichting wanneer zij worden gebruikt tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag of wanneer de zichtbaarheid minder bedraagt dan 200 meter.  

In de tabel hieronder wordt het aantal vastgestelde overtredingen weergegeven voor het niet voeren van een fietsbel. De processen-verbaal van waarschuwing waarbij aan de overtreder een termijn wordt geboden om zich in regel te stellen, zijn hierin niet opgenomen. Nochtans wordt voor dit type overtredingen meestal gebruik gemaakt van een proces-verbaal van waarschuwing; onderstaande cijfers geven dan ook een vertekend beeld.   

2010

2011

2012

33

31

40

Bron: Centrex Wegverkeer 

2. Door het gebrek aan informatie over het aantal processen-verbaal van waarschuwing kan ik de stelling dat het ontbreken van een fietsbel wordt gedoogd voor wielertoeristen, bevestigen noch ontkennen. 

Het lijkt mij aannemelijk dat dergelijke controles niet tot het prioritaire takenpakket van de politie behoort. In heel wat scholen gebeuren er echter preventieve fietscontroles door de politie. 

3. Het gebruik van de fietsbel wordt gereglementeerd door artikel 33 van het verkeersreglement. Een geluidstoestel mag enkel worden gebruikt om een noodzakelijke waarschuwing te geven ten einde een ongeval te voorkomen. Voor fietsers is dit nuttig om voetgangers en andere fietsers voor een dreigende ongevalssituatie te waarschuwen, zonder dat men als fietser zelf de oorzaak mag zijn van deze situatie. De klassieke fietsbel, die hoorbaar moet zijn van op een afstand van 20 meter, is daarvoor het meest aangewezen middel. Deze boodschap moet zeker meegenomen worden in alle communicatie die gericht is naar fietsgroeperingen, scholen, enz.