Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9389

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 24 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Fibromyalgie - Diagnose - Erkenning - Terugbetaling

chronische ziekte
ziekteverzekering
medische diagnose
gezondheidsstatistiek

Chronologie

24/6/2013 Verzending vraag
27/2/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-9389 d.d. 24 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Fibromyalgie is een niet-gewrichtsgebonden syndroom, gekarakteriseerd door spierpijn en drukpijnlijke punten verspreid over het lichaam. De wereldgezondheidsorganisatie heeft fibromyalgie als aandoening erkend.

Typisch aan fibromyalgie is het ontbreken van een aanwijsbare oorzaak. Zo zouden bij rŲntgenonderzoek of bloedonderzoek geen afwijkingen worden gevonden en blijkt er geen sprake te zijn van vergroeiingen of andere abnormaliteiten. Het gaat om een chronisch pijnsyndroom.

De status als ziektebeeld is omstreden.

Fibromyalgie is thans niet erkend als ziekte. Ziekten hebben een bekende oorzaak, waarbij men het mechanisme, dat de symptomen veroorzaakt, begrijpt. Een syndroom daarentegen is een specifieke verzameling van tekenen en symptomen die samen voorkomen.

Fibromyalgie is opgenomen onder de Fb pathologieŽn voor kinesitherapie, die de chronische functionele pathologieŽn omvatten. PatiŽnten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een kalenderjaar, indien de diagnose bevestigd is door een reumatoloog of specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie, op grond van een klinisch onderzoek.

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel diagnoses van fibromyalgie werden jaarlijks gesteld in de afgelopen vijf jaar? Hoe duidt de minister die ontwikkeling?

2) Is het juist dat bij sommige artsen en gezondheidsinstanties wantrouwen heerst omtrent de status van fibromyalgie? Klopt het dat bepaalde artsen fibromyalgie niet herkennen en/of erkennen en acht de minister het niet nodig om de artsen bijkomend te sensibiliseren? Kan ze haar antwoord uitvoerig toelichten?

3) Heeft de minister weet van de problemen die betrokken patiŽnten ervaren met betrekking tot de terugbetaling van hun medicatie en welke is haar reactie hierop?

4) Acht de minister het niet wenselijk om de "status" van fibromyalgie, namelijk het feit dat fibromyalgie thans niet wordt erkend als ziekte, nader te onderzoeken en zo nodig te herzien?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2014 :

1. Ik beschik niet over gegevens aangaande het aantal keer dat de diagnose fibromyalgie gesteld werd. Het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) heeft alleen gegevens over aantallen prestaties die terugbetaald worden. Het RIZIV heeft geen informatie over de precieze pathologie van de patiënten waarvoor deze prestaties gerealiseerd zijn. 

2. Bij bepaalde zorgverleners bestaat er waarschijnlijk wel enig wantrouwen omtrent fibromyalgie. In de inleiding van uw vraag vermeldt u dat een aanwijsbare oorzaak van fibromyalgie ontbreekt. Het is niet vreemd dat dit kan leiden tot twijfels omtrent deze aandoening. Door specifieke maatregelen in het kader van de ziekteverzekering wordt er ook aan de zorgverleners zeker een duidelijk signaal gegeven dat fibromyalgie een ernstig gezondheidsprobleem kan zijn. Eén van die specifieke maatregelen is de opname onder de Fb-pathologieën voor kinesitherapie, waarnaar u in uw vraag verwijst. Een andere specifieke maatregel betreft de terugbetaling van bepaalde pijnstillende medicatie (bepaalde analgetica op basis van paracetamol of op basis van een combinatie van paracetamol en codeïne). Fibromyalgie is één van de enkele specifieke pijnaandoeningen die hiervoor in aanmerking komen. Hiermee geeft de overheid ook aan dat patiënten met fibromyalgie ernstige pijnklachten kunnen hebben. 

3. Op basis van de gegeven informatie is het mij niet duidelijk waar de derde vraag juist over gaat . In principe zijn er geen specifieke regels omtrent de terugbetaling van medicatie voor patiënten met fibromyalgie. Een uitzondering is dat bepaalde pijnstillende medicatie dus wel wordt terugbetaald voor fibromyalgie, maar niet voor andere pijnaandoeningen.  

4. In België bestaat er geen systeem waarbij de overheid vastlegt welke ziektes erkend worden of bijvoorbeeld welk ziektebeeld beschouwd wordt als “ziekte” en welk ziektebeeld als “syndroom”. Dat fibromyalgie door de overheid beschouwd wordt als een mogelijk ernstige aandoening, blijkt nochtans uit de specifieke terugbetalingsmaatregelen voor fibromyalgie die ik hierboven vermeld heb. Patiënten met fibromyalgie worden niet gediscrimineerd volgens de reglementering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze patiënten komen net zoals patiënten met andere aandoeningen in aanmerking voor terugbetaling van onder meer consultaties bij artsen en courante medische onderzoeken en behandelingen. Zij komen ook in aanmerking voor een  uitkering omwille van arbeidsongeschiktheid als ze beantwoorden aan de voorwaarden die daaromtrent voor iedereen gelden.