Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9382

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 juni 2013

aan de eerste minister

Koninklijke besluiten - Uitvoeringsbesluiten - Overzicht - Maatregelen

besluit
officiŽle statistiek
gedelegeerde wetgeving
toepassing van de wet

Chronologie

20/6/2013 Verzending vraag
18/7/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9382 d.d. 20 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In ons land worden heel veel wetten goedgekeurd. Dat is een belangrijke taak van de wetgevende macht. Die wetten bepalen echter vaak niet precies hoe ze nadien moeten worden uitgevoerd of toegepast in de praktijk.

De concrete uitvoering wordt dan verder geregeld via koninklijke besluiten (KB's). Dat is in essentie de taak van de uitvoerende macht. In de ideale wereld volgen die KB's kort na de goedkeuring en publicatie van de wetgeving.

Daar loopt het helaas regelmatig fout. Te vaak laten uitvoeringsbesluiten (jaren) op zich wachten. Er bestaan zelfs wetten in dit land waarvoor we al meer dan tien jaar wachten op uitvoeringsbesluiten. Dat zorgt in principe voor een lacune in de wetgeving.

Graag kreeg ik van de premier een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel wetten bestaan er in BelgiŽ waarbij een of meerdere uitvoeringsbesluiten ontbreken? Kan de eerste minister ook aangeven wat die besluiten precies moeten regelen?

2) Wat zijn volgens hem de voornaamste redenen van het uitblijven van uitvoeringsbesluiten? Zorgt dat volgens hem voor lacunes in onze wetgeving? Wat kunnen daar de gevolgen van zijn?

3) Ziet de eerste minister een mogelijkheid om daarop toe te zien en daaraan te verhelpen? Zo ja, op welke manier wenst hij daar vorm aan te geven?

Antwoord ontvangen op 18 juli 2013 :

1. Op grond van artikel 154 van het reglement van de Kamer dient er zesmaandelijks een lijst te worden voorgelegd aan de Conferentie van voorzitters waarin een overzicht wordt opgenomen van de wetten waarvoor nog niet alle vereiste uitvoeringsmaatregelen genomen zijn. Deze lijst wordt door de diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers bijgehouden en de Regeringsleden worden om de zes maanden uitgenodigd om deze lijst na te kijken en aan te vullen. Er wordt tevens verzocht om aan te geven om welke reden de uitvoering van bepaalde wetten nog niet gebeurd is of te melden wat de actuele stand van uitvoering is. Deze geactualiseerde lijst wordt vervolgens voorgelegd aan de Conferentie van voorzitters.

Het in deze lijst verstrekte overzicht geeft aan voor welke wetten tot op heden nog niet alle uitvoeringsbesluiten werden genomen.

De geachte senator zal begrijpen dat in dit bestek niet kan worden ingegaan op de vraag om hoeveel wetten het precies gaat en wat telkens de machtiging aan de Koning precies inhoudt.

2. Ik wens vooreerst aan te stippen dat algemeen gesproken de regeldichtheid inderdaad een aantal problemen met zich meebrengt. De regering heeft in dit kader onlangs beslist om een effectieve reguleringsimpactanalyse in te voeren.

Daarnaast moet ook worden vastgesteld dat de machtigingen aan de Koning in veel gevallen van facultatieve aard zijn, zodat niet steeds een uitvoeringsbesluit noodzakelijk is opdat een bepaald wetsartikel daadwerkelijk zijn uitwerking kan hebben.

Ten slotte moet ook nog gewezen worden op de talrijke overleg- en adviesinstanties die moeten worden geraadpleegd alvorens een uitvoeringsbesluit effectief kan worden genomen. Dit vergt tijd, maar is ook belangrijk met het oog op de praktische uitvoering en het draagvlak voor de concrete uitwerking van een wettelijke maatregel.

3. De uitvoering van wetten komt in eerste instantie toe aan één of meerdere regeringsleden, ieder binnen zijn of haar beleidsdomein. Mijn rol als eerste minister is de coördinatie van de regerings-werkzaamheden en toe te zien op de naleving en uitvoering van het regeerakkoord.