Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-93

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 1 september 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Beheerscontract 2008-2012 NMBS-Holding - stationsgebouwen - Gebruik door culturele of socio-culturele verenigingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
culturele manifestatie

Chronologie

1/9/2010 Verzending vraag
20/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-93 d.d. 1 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Beheerscontract 2008-2012 tussen de Belgische Staat en de NMBS Holding, staat vermeld dat in het kader van het beheer van de stationsgebouwen, de NMBS-Holding de door culturele of socio-culturele verenigingen ingediende gebruiksaanvragen onderzoekt. Ze moet eraan tegemoetkomen wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- het gebouw biedt voldoende beschikbare ruimtes;

- het culturele of socio-culturele karakter van het project is niet betwistbaar;

- een billijke vergoeding wordt betaald voor de bezetting;

- het project mag niet leiden tot verstoring van de normale activiteiten van Infrabel, de spoorwegondernemingen en hun cliŽnteel;

- de prioriteit gaat steeds uit naar spoorweggebonden projecten.

Graag had ik antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel stationsgebouwen staan er in Brussel, Vlaanderen en WalloniŽ die voor dergelijk gebruik in aanmerking komen ?

2. Hoeveel stationsgebouwen (met de opsplitsing zoals gevraagd onder 1) werden in 2008, 2009 en 2010 in gebruik genomen door verenigingen, met vermelding of het over een tijdelijk, dan wel een permanent karakter ging/gaat?

3. Hoeveel bedragen de bezettingsvergoedingen, met de opsplitsing zoals gevraagd onder 1 en naargelang het over een tijdelijk, dan wel een permanent karakter ging/gaat?

4. Hoeveel stationsgebouwen werden verhuurd of verkocht aan gemeentebesturen of andere lokale overheden, voor welke bedragen, en met de opsplitsing zoals gevraagd onder 1?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Group deelt het volgende mee:

1. Het aantal stationsgebouwen (eigendom van de NMBS-Holding) welke in aanmerking kunnen komen voor gebruik door socio-culturele verenigingen is het volgende:

2. Het aantal stationsgebouwen (eigendom van de NMBS-Holding) welke in de periode 2008-2010 geheel of gedeeltelijk werden gehuurd door verenigingen:

2a) Tijdelijk karakter:

2b) Permanent karakter: nihil

3. Het is niet gebruikelijk dat de NMBS-Holding de bezettingsvergoedingen van haar gebouwen kenbaar maakt. Wel deelt zij mee dat de bezettingsvergoedingen steeds bepaald worden door onderhandeling met de betreffende bezetters, rekening houdende met de bestemming en staat van de betreffende ruimte.

4. Het aantal stationsgebouwen (eigendom van de NMBS-Holding) welke in de periode 2008-2010 geheel of gedeeltelijk werden verhuurd of werden verkocht aan gemeente-besturen of andere lokale overheden:

4a) Verhuurd:

4b) Verkocht :