Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8863

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 23 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Oudermishandeling - Aangiftes - Cijfergegevens - Nationaal telefoonnummer - Provinciale werking

huiselijk geweld
geweld bij jongeren
bejaarde
verwantschap
gerechtelijke vervolging
officiële statistiek
leeftijdsverdeling

Chronologie

23/4/2013 Verzending vraag
16/4/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-8863 d.d. 23 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een eerder gestelde schriftelijke vraag nr. 5-4017 (op 28/12/2011) werd duidelijk dat oudermishandeling een fenomeen is dat niet onderschat mag worden en een stijgende trend vertoont.

Het onderzoek "Veel jongeren mishandelen ouders" (te raadplegen op http://www.belg.be/leesmeer.php?x=1998) stelt dat bijna één op zes Belgische jongeren zijn ouders slaat of bedreigt. Uit dat onderzoek bleek dat die vorm van mishandeling vooral in modale tweeoudergezinnen voorkomt en meestal naar de moeder gericht is. Emotionele mishandeling, zoals roepen en schelden, komt het vaakst voor. Vier op honderd jongeren slaat zijn ouders of pleegt emotionele chantage, zoals dreigen met zelfmoord.

Veel daders komen heel lief en allesbehalve gewelddadig over voor de buitenwereld. Het gebeurt dan ook heel vaak dat de omgeving de mishandelde ouders niet gelooft. Daarom zwijgen zoveel slachtoffers van familiaal geweld, uit angst, wegens hun sociaal isolement of omdat ze denken niet serieus te zullen worden genomen. De Vlaamse regering lanceerde daarom in 2012 een centraal telefoonnummer: 1712. Via dat nummer kunnen slachtoffers terecht bij een gespecialiseerd team dat vragen en meldingen opvolgt van alle soorten familiaal geweld.

1) Beschikt de geachte minister over cijfergegevens betreffende de aangiftes voor oudermishandeling voor 2011 en 2012?

2) Zijn er cijfers beschikbaar omtrent leeftijd en familiale relatie tussen dader en slachtoffer?

3) Zijn er cijfers beschikbaar over welke personen de aangifte doen, kinderen, partner, hulpverleners, slachtoffer..?

4) Heeft de minister de intentie om, gezien de stijgende trend van oudermishandeling, een nationaal telefoonnummer op te richten waar slachtoffers terecht kunnen?

5) Bestaat er een geïntegreerde en uniforme aanpak van oudermishandeling tussen de verschillende provincies ? Beschikt elke provincie over een specifieke werking?

Antwoord ontvangen op 16 april 2014 :

1) De tabel hieronder betreft het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake “Opzettelijke slagen en verwondingen binnen de familie – Tegen de ouders”, zoals geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) op basis van de processen-verbaal.

Deze gegevens worden weergegeven op nationaal niveau voor het jaar 2011, alsook voor de eerste 3 trimesters van 2012.


2011

2012

Opzettelijke slagen en verwondingen binnen de familie – Tegen de ouders

1996

1491

De gegevens werden opgemaakt op basis van de databankafsluiting van 25 januari 2013.

2) Op basis van de informatie aanwezig in de algemene nationale gegevensbank (ANG) van de politie is het niet mogelijk betrouwbare gegevens betreffende de familiale relatie tussen daders en slachtoffers te verstrekken.

De slachtofferinformatie aanwezig in de ANG is inderdaad te onvolledig om hiervoor bruikbare gegevens te kunnen verlenen.

3) De ANG bevat geen gegevens met betrekking tot de persoon die aangifte deed van de feiten.

4) en 5) Het beleid inzake welzijn en familie, in het bijzonder de hulp aan slachtoffers via centrale oproepnummers, wordt beheerd op regionaal niveau. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië bestaan er gratis oproepnummers voor het melden van geweld en mishandeling tegenover kinderen, partners en bejaarden.

Voor wat betreft het strafbeleid, verwijs ik u naar mijn collega van Justitie.