Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8719

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 16 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Dokters van de Wereld - Gezondheidszorg voor kwetsbare mensen - Asielzoekers - Personen zonder vaste verblijfplaats - Recht op zorg - Communicatie - Documenten - Vereenvoudiging

politiek asiel
dakloze
gezondheidsverzorging
armoede
recht op gezondheid
asielzoeker

Chronologie

16/4/2013 Verzending vraag
7/1/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-8719 d.d. 16 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een enquÍte van Dokters van de Wereld blijkt dat het slecht gesteld is met de gezondheidszorg voor kwetsbare mensen in BelgiŽ. Met de groep kwetsbare mensen worden onder meer asielzoekers en personen zonder vaste verblijfplaats omschreven.

BelgiŽ is, met een negatieve score van 90% onder de bevraagden, het slechtst scorende land betreffende de toegang tot zorg. Nochtans heeft in BelgiŽ iedereen wettelijk recht op zorg. De oorzaak is vaak terug te vinden in een gebrekkige communicatie en een te grote administratieve papierberg.

1) Beschikt de minister over cijfers van de voorbije vijf jaar over de mate waarin (a) asielzoekers en (b) personen zonder vaste verblijfplaats een beroep doen op gezondheidszorg? Ervaart zij dat er ten aanzien van die doelgroepen een onderbescherming is en zo ja, in welke mate?

2) Wordt er voldoende gecommuniceerd naar kwetsbare groepen over hun recht op zorg? Op welke manier en via welke kanalen gebeurt dat?

3) Er moet heel wat papierwerk worden verzet door kwetsbare groepen om gebruik te maken van het recht op zorg. Welke documenten moeten er ingevuld worden om van dat recht te kunnen genieten? Waar kunnen die mensen terecht voor hun aanvraag? Is dat papierwerk ook vereist voor urgente gevallen?

4) Bestaat de intentie om de aanvraag voor zorg voor die groep mensen te vereenvoudigen?

Antwoord ontvangen op 7 januari 2014 :

De medische zorg die wordt verstrekt aan asielzoekers, die al dan niet in een opvangcentrum van het Federaal Agentschap voor opvang van asielzoekers (FEDASIL) verblijven, wordt door Fedasil ten laste genomen, hetzij rechtstreeks door een arts van het opvangcentrum, hetzij door de Cel Medische kosten van Fedasil. Ik raad u aan om uw vragen voor te leggen aan mijn collega, mevrouw Maggie De Block, de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie.

Overeenkomstig artikel 57, § 2 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben personen die illegaal in het land verblijven, recht op medische zorg via de procedure “Dringende Medische Hulp” als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het wettelijk kader en de financiering van de “Dringende Medische Hulp” behoort eveneens tot de bevoegdheid van mevrouw De Block.

Niettemin wens ik u erop te wijzen dat mijn diensten niet onverschillig zijn voor de problematiek betreffende de toegang tot de zorg van personen die illegaal in het land verblijven of van kwetsbare personen met medische behoeften. Zo financiert het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) organisaties zoals “Dokters van de Wereld” of “Infirmières de Rue” (straatverplegers) om de toegang tot de zorg voor kwetsbare personen te vergemakkelijken. Ik wens van deze gelegenheid ook gebruik te maken om u erop te wijzen dat het RIZIV in nauwe samenwerking met de “Dokters van de Wereld” en verschillende andere organisaties (ziekenfondsen, federaties van ziekenhuizen of van Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s), medische huizen, Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie…) het initiatief heeft genomen om een groenboek over de problematiek betreffende de toegang tot de zorg in België op te stellen en van plan is om over dat thema een rondetafelconferentie te organiseren in het eerste trimester van 2014.

Met betrekking tot uw laatste vraag, wil ik opmerken dat wij momenteel werken aan een hervorming van de terugbetaling van de “Dringende Medische Hulp” met als doel de informatie- en financieringsstroom efficiënter en sneller te doen verlopen. De begunstigden van de “Dringende Medische Hulp” zullen steeds via het OCMW moeten passeren om verzorgd te worden, maar de uitwisselingen tussen de zorgverleners, de OCMW’s en de Federale administraties zullen veel soepeler worden.