Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8718

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 16 april 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Paramotoren - Specifieke reglementering - Gegevensbank - Stand van zaken

veiligheid van het luchtverkeer
vliegtuig
luchtverkeer
gegevensbank

Chronologie

16/4/2013 Verzending vraag
6/9/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8718 d.d. 16 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

IIn een reactie op mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 5-5981 (ingediend op 28 maart 2012) antwoordde de staatssecretaris dat er een specifieke reglementering voor paramotoren werd voorbereid. De ontwerptekst zou zich toen in een vergevorderd stadium bevinden.

De krachtlijnen van de ontwerptekst zouden bepalingen omvatten inzake de toelating tot het luchtverkeer en het besturen van paramotoren, het toegelaten luchtruim en de terreinen voor opstijgen en landen. Ook de registratie, de luchtwaardigheid en de technische voorwaarden werden nader omschreven in die tekst.

Er waren nog geen statistische gegevens beschikbaar betreffende incidenten met paramotoren. Door gebrek aan registratie van paramotoren waren ook het aantal bestuurders en voertuigen onbekend.

Ik gaf in mijn vorige vraag omtrent dit onderwerp al aan dat een gegevensbank echter een geactualiseerd beeld kan geven en belangrijk kan zijn om de veiligheid van deze sport te verzekeren.

1) In welke stadium bevindt de reglementering voor paramotoren zich momenteel? Wat zijn er de oorzaken van dat de reglementering nog steeds niet in werking is gestreden? Is er een datum vooropgesteld waarop een wettelijk kader van kracht wordt?

2) Is er al een gegevensdatabank aangelegd betreffende gegevens over paramotoren en incidenten met die sport? Indien niet, wat is de stand van zaken betreffende de databank? Indien wel, kan de staatssecretaris mij daar de resultaten en cijfers van mededelen?

Antwoord ontvangen op 6 september 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1) Het ontwerp van koninklijk besluit werd reeds voorgelegd voor advies aan de gewestregeringen. De opmerkingen van de gewestregeringen dienden grondig te worden geanalyseerd. Het ontwerp van koninklijk besluit zal eerstdaags worden genotificeerd aan de Europese Commissie conform de bepalingen van de Richtlijn 98/34/EG van het Europese Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften.

Na het vervullen van deze vereiste notificatie zal de procedure voor de totstandkoming van dit ontwerp van koninklijk besluit met de nodige spoed worden verder gezet. Een specifieke datum voor de inwerkingtreding van het koninklijk besluit is niet voorzien. Bijgevolg zal het inwerkingtreden tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

2) De algemene gegevensbank betreffende incidenten en ongevallen registreert momenteel alle luchtvoorvallen die door de piloten, de luchtvaartmaatschappijen, de luchtverkeersleiding en ook door de politie worden meegedeeld. Het is deze databank die dient om informatie betreffende de paramotoren te verzamelen.

De databank registreert momenteel bepaalde voorvallen met paramotoren wanneer deze door instanties buiten de sfeer van het paramotorvliegen worden gerapporteerd. Deze gegevens zijn dus te fragmentarisch om een beeld van de bedoelde activiteit te geven. Men kan dus niet spreken van een eigenlijke gegevensbank betreffende paramotoren.

De eerste stap voor de registratie van gegevens waaruit representatieve cijfers voor de bedoelde activiteit kunnen worden afgeleid, bestaat erin de voorwaarden vast te leggen voor de rapportering van voorvallen met paramotoren in het kader van een specifieke reglementering.

Gelieve te noteren dat een herziening van de Europese reglementering betreffende de rapportering van incidenten onderzocht wordt.