Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8716

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 16 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Luchthaven van Zaventem - Veiligheid - Private veiligheidsagenten - Controles op naleving van de wetgeving - Identificatiekaarten - Coördinatie

luchthaven
veiligheidsnorm
veiligheid van het luchtverkeer
beveiliging en bewaking

Chronologie

16/4/2013 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8716 d.d. 16 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent werd via de pers bericht dat volgens de vakbond van de luchthavenpolitie de veiligheid op de luchthaven van Zaventem mank loopt. Er zouden wel strenge controles zijn in het hoofdgebouw, maar aan de ingang voor privéjets en voor het personeel zou er amper controle zijn. Tevens zou het systeem van de "badge" nog steeds niet waterdicht zijn.

De diamantroof op de luchthaven van Zaventem van 18 februari jongstleden deed eens te meer vragen rijzen omtrent de beveiliging van de luchthaven van Zaventem.

Een week eerder ontstond er commotie nadat een twaalfjarige jongen erin slaagde om zonder vliegtuigticket een vlucht naar Malaga te nemen.

In de media werd daarop bericht dat de onafhankelijke politievakbond NSPV zich afvraagt of het opportuun is dat drie instanties -de luchtvaartpolitie, Brussels Airport Company en de federale politie- instaan voor de veiligheid in en rond de luchthaven.

Als voormalig minister van Binnenlandse Zaken liet ik in 2009 een omzendbrief verspreiden betreffende de identificatiekaarten waarvan de bewakingsagenten en leden van het leidinggevend personeel van de bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen, houder dienen te zijn.

Die omzendbrief wijst op bepaalde regels betreffende het verplicht beschikken over een afzonderlijke identificatiekaart voor elke onderneming of dienst en het dragen van de originele identificatiekaart bij de uitoefening van de activiteiten, en niet een kopie.

Er werd op gewezen dat de administratie gebeurlijke inbreuken niet langer met een waarschuwing maar wel met een zwaardere sanctie zou afhandelen. Bovendien werden de politiediensten aangezocht de identificatiekaarten waarvan de geldigheidsdatum is overschreden, die ingetrokken werden of die zijn uitgereikt aan een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst die niet langer bestaat, in beslag te nemen en te bezorgen aan de directie private veiligheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

Een eertijds doorgevoerde wijziging aan de procedure tot het verkrijgen van een identificatiekaart zorgde er tevens voor dat de procedure sneller kon verlopen. Daarmee werd, met het oog op een optimale veiligheid, tevens tegemoetgekomen aan de noden van de sector. Niettegenstaande het voorgaande zou dus blijken dat het systeem thans nog steeds niet optimaal is of niet wordt nageleefd.

1) Is de geachte minister op de hoogte van het aantal controles dat in 2009, 2010, 2011 en 2012 werd uitgevoerd op de correcte naleving van de wetgeving van de private beveiliging? Wat was het resultaat van het onderzoek en waar werden die controles uitgevoerd? Hoeveel controles werden uitgevoerd op de luchthaven van Zaventem en wat waren de resultaten?

2) Kan zij in het bijzonder mededelen hoeveel identificatiekaarten in voornoemde afgelopen jaren in beslag werden genomen? Wat waren de redenen van inbeslagname en waar werden de inbeslagnames verricht?

3) Is zij van oordeel dat het veiligheidsmechanisme, in het bijzonder wat betreft de veiligheid in en rond de luchthaven van Zaventem, opportuniteit mist gelet op het feit dat drie instanties -de luchtvaartpolitie, Brussels Airport Company en de federale politie- instaan voor de veiligheid in en rond de luchthaven? Heeft die "structuur" een negatieve invloed of kan ze een negatieve invloed hebben op het handhaven van de veiligheid en hoe kan dat worden voorkomen? Welke mechanismen garanderen dat dit wordt voorkomen?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

1)    Onderstaand vindt u een overzicht van het aantal controles uitgevoerd door mijn administratie op naleving van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid in de bewakingssector. 

De luchthaven van Zaventem werd niet gecontroleerd door mijn diensten. 

Controles bewakingssector

Aantal 2009

Aantal 2010

Aantal 2011

Aantal 2012

waardetransport

1

1

0

1

café- en dansgelegenheden

323

267

210

112

evenementen

30

23

13

12

maatschappelijke zetels

58

42

27

14

industrie

135

113

78

63

handelszaken

161

117

75

34

Ziekenhuis

 

12

16

 

Musea

 

2

0

1

opleidingscentra

 

4

0

0

Veiligheidsdienst

 

4

0

0

Begeleiding uitzonderlijk vervoer

/

/

2

3

Andere

75

25

29

9

totaal

783

610

450

249

Deze controles resulteerden in het opstellen van processen-verbaal. Onafhankelijk van mijn administratie stelden ook de politiediensten processen-verbaal op.  

Jaar

Aantal PV’s opgesteld door politie

Aantal PV’s opgesteld door beëdigde agenten van de directie private veiligheid

totaal

2009

466

824

1290

2010

344

823

1167

2011

440

609

1049

2012

290

482

772

2)    In 2011 werden van 21 en in 2012 van 23 bewakingsagenten de identificatiekaart ingetrokken. Over de jaren 2009 en 2010 zijn geen cijfers voorhanden. 

3)    Op 15 maart 2013 werd een vergadering belegd met alle betrokken actoren, op basis hiervan werden onmiddellijk een aantal extra beveiligingsmaatregelen genomen. Daarnaast ben ik in dialoog getreden met staatssecretaris voor Mobiliteit de heer Wathelet en met de betrokken actoren gepraat over een nieuw veiligheidsplan betreffende het opdrijven van het toezicht binnen de perimeter van de luchthaven.