Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8677

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 3 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Fonds voor de medische ongevallen - Vergoedingsaanvragen - Personeel - Verhouding Franstalige en Nederlandstalige aanvragen

Fonds voor medische ongevallen
officiŽle statistiek
taalgebruik
regionale verschillen
medische fout

Chronologie

3/4/2013 Verzending vraag
13/6/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8677 d.d. 3 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de officiŽle start in september 2012 kunnen mensen die nadelen ondervinden van een gebrekkige gezondheidszorg terecht bij het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO).

Via een snelle en eenvoudige procedure kunnen slachtoffers langs deze weg een schadevergoeding vorderen. Deze schadevergoeding wordt uitbetaald door de verzekering van de zorgverlener indien deze voor het lijden verantwoordelijk is. Als de zorgverlener niet aansprakelijk kan gesteld worden, dan zal het fonds de schade vergoeden.

Volgens de krant "De Morgen" krijgt het fonds opvallend meer aanvragen van Franstaligen binnen dan van Nederlandstaligen.

1) Hoeveel vergoedingsaanvragen heeft het FMO ontvangen in de periode 1 september 2012 - 31 maart 2013 (meest recente cijfers opgeven aub)? Hoeveel daarvan zijn er momenteel afgehandeld?

2) Wat is het budget dat het Fonds ter beschikking heeft voor het uitbetalen van alle schadevergoedingen in 2012-2013?

3) Denkt het Fonds daarmee aan de grote vraag te kunnen voldoen?

4) Het Fonds had eind november al 439 aanvragen ontvangen, momenteel is er nog geen enkele aanvraag afgehandeld. Beschikt het fonds over genoeg personeel om alle aanvragen zoals vooropgesteld binnen het jaar af te handelen?

5) Wat zijn de verhoudingen tussen de aanvragen van Frans- en Nederlandstaligen?

6) Heeft de geachte minister een idee over wat er aan de basis kan liggen van deze wanverhouding tussen aanvragen van Frans- en Nederlandstaligen? Wordt er bijvoorbeeld meer gecommuniceerd rond het FMO in Franstalig BelgiŽ? Worden er meer medische fouten gemaakt in WalloniŽ?

Antwoord ontvangen op 13 juni 2013 :

1. Op 30 april 2013 bedroeg het aantal ontvangen dossiers 958. Al deze dossiers zijn in behandeling en alle aanvragers kregen een dossiernummer. Van die 958 dossiers werden er 115 administratief onontvankelijk verklaard, deze zijn dus volledig afgehandeld.

Aangezien een aantal expertises volledig zijn afgehandeld, zal het Fonds voor Medische Ongevallen voor het eerst adviezen kunnen verstrekken inzake aansprakelijkheid, medische ongeval zonder aansprakelijk of geen van beide. Wanneer het advies besluit dat er aanleiding is tot vergoeding moet het Fonds, binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van het advies, een voorstel doen tot vergoeding aan de aanvrager. We zijn aldus nog niet in de fase waarbij er schadevergoedingen moeten worden begroot of worden uitgekeerd.

2. Het bedrag van het initiële budget 2013 goedgekeurd door de Raad van bestuur van het Fonds bedraagt 12 310 000 euro.

3. Gelet op het feit dat we ons nog niet in de fase bevinden waarbij er schadeberekeningen moeten plaatsvinden is het heden moeilijk in te schatten of we met bovenvermeld budget aan de vraag zullen kunnen voldoen. In dit stadium is er niets dat er op wijst dat het budget onvoldoende zal zijn.

4. Op basis van de functiebeschrijvingen opgesteld door de HR-dienst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en goedgekeurd door de Raad van bestuur van het Fonds werden er interne medewerkers, met de nodige ervaring, aangeworven.

Heden bestaat het team uit 14 FTE, waarvan juristen, dossierbeheerders, secretariaat, arts, informaticus en economist.

Het team is echter nog niet volledig en zal op basis van het organogram verder worden uitgebreid, tot ongeveer 19 FTE. De procedures daarvoor zijn nog lopende.

Voor de externe experten beroepsbeoefenaars en advocaten/juristen werden er overheidsopdrachten gelanceerd.

Heden zijn er 115 dossiers afgewerkt (zie punt 1).

Of het vooropgesteld aantal personeelsleden alle aanvragen zal kunnen afhandelen binnen de door u vermelde termijn van een jaar is moeilijk in te schatten (de wet voorziet in een termijn van 6 maanden voor het uitbrengen van een advies). Naast het aantal aanvragen die nog zullen binnenkomen en de vlotte behandeling ervan, hangt immers veel af van de complexiteit van de aanvragen en het feit dat medische expertises vaak onmisbaar zullen zijn om nauwkeurig de oorzaken, omstandigheden en gevolgen van de schade te identificeren. De (indicatieve) termijn van 6 maanden voor het uitbrengen van een advies wordt echter niet geschorst door voormelde onderzoeksdaad.

Overeenkomstig de parlementaire stukken wordt er voor wat betreft voormelde termijn rekening gehouden met een middelmatige complexiteit waarin de partijen normaal meewerken aan de procedure.

Ondanks de vele redenen die een verlenging van de termijn tot gevolg kunnen hebben (bijkomende informatie opvragen, bijkomende onderzoeksdaden stellen, partijen die niet tijdig antwoorden, expertises die complexer zijn van voorzien, enz.) zal het Fonds er steeds naar streven om dossiers zo snel als mogelijk en aldus binnen de vooropgestelde termijn af te handelen.

5. Op 30 april 2013 had het Fonds 557 (of 61,4 %) Franstalige dossiers, 398 (of 38,3 %) Nederlandstalige dossiers, 3 (of 0,3 %) Duitstalige dossiers in zijn bezit. Tot december 2012 kwamen er inderdaad beduidend meer Franstalige aanvragen binnen in verhouding tot de Nederlandstalige. Echter, sinds januari 2013 was er een verschuiving in de wanverhouding merkbaar, zelfs in die mate dat er eind maart kon worden vastgesteld dat er evenveel Nederlandstalige als Franstalige dossiers werden overgemaakt.

6. De wanverhouding had waarschijnlijk te maken met het feit dat bepaalde verzekeringsinstellingen pas sinds januari 2013 aanvragen van hun leden in het Nederlands hebben overgemaakt. Bovendien bestaat er enkel langs Franstalige zijde de mogelijkheid om via een patiëntenorganisatie aanvragen in te dienen.