Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8656

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 28 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Chinese massagesalons - Mensenhandel - Fraude - Controles

mensenhandel
prostitutie
China
zwartwerk
illegale migratie

Chronologie

28/3/2013 Verzending vraag
24/9/2013 Rappel
30/10/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8656 d.d. 28 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag hieromtrent (5-7514) aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude en naar zijn antwoord, waarin hij de politie als verantwoordelijke aanwees inzake de controle op deze vorm van mensenhandel. Samenwerkende overheidsorganisaties hebben op woensdagavond 31 oktober in drie steden in Nederland diverse Chinese massagesalons gecontroleerd op illegale arbeid, illegale prostitutie, vreemdelingenwetgeving en de naleving van fiscale regels. In de helft van deze salons zijn er indicaties van seksuele dienstverlening. De administratie van vrijwel alle salons is niet in orde.

De controles zijn uitgevoerd door medewerkers van gemeenten, politie, inspectie SZW, de Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst. In de massagesalons is gecontroleerd op het bezit van tewerkstellingsvergunningen en identiteitspapieren. Om vast te stellen of er seksuele activiteiten worden verricht, is een forensische lichtbron ter detectie van biologisch materiaal (spermalamp) ingezet. Een geldhond heeft naar eventuele grote hoeveelheden contant geld in de salons gezocht

In twee salons in Amsterdam zijn sporen van seksuele handelingen vastgesteld. Twee medewerkers bleken illegaal tewerkgesteld en er is één persoon aangetroffen die illegaal in Nederland verblijft. In één geval zijn er indicaties van uitbuiting en dit wordt nader onderzocht. Er is bij de salons een aanzienlijke som contant geld aangetroffen en in één salon een kleine hoeveelheid harddrugs. Alle salons bleken een ondeugdelijke kasadministratie te voeren.

In Den Haag is een viertal salons gecontroleerd. Van drie personeelsleden is vastgesteld dat zij illegaal in Nederland verblijven. In één geval is mogelijk een slachtoffer van mensensmokkel aangetroffen. Dit wordt nader onderzocht. Ook in Den Haag is een aanzienlijke som contant geld aangetroffen. In alle salons was de kasadministratie niet in orde. De controleavond is geïnitieerd in het kader van het project The Wall. In het project hebben diverse overheidsinstanties tussen 2010 en 2012 hun krachten gebundeld om signalen van Chinese mensenhandel en mensensmokkel te onderzoeken en om zo misstanden beter te kunnen bestrijden. Aanleiding was dat er een groeiend probleem zichtbaar werd ten aanzien van Chinese slachtoffers van mensenhandel, Chinese illegale vreemdelingen in Nederland en daaraan gerelateerde criminaliteitsvormen en misstanden.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Werden er in ons land reeds grootschalige inspecties en/of controles door de politiediensten uitgevoerd van zogenaamde Chinese en andere massagesalons? Zo neen, waarom niet? Zo ja, om hoeveel inspecties ging het op jaarbasis voor het laatste jaar waarover u gegevens hebt en wat waren de resultaten inzake slachtoffers, daders en financieel gewin?

2) Bent u bereid gelijkaardige grootschalige controles en/of inspecties op te zetten van deze massagesalons, gelet op de indicaties van mensenhandel en grootschalige fraude in Nederland? Kunt u uitvoerig toelichten waarom wel of niet?

3) Welke concrete acties in het kader van handhaving hebt u opgezet tegen Chinese en andere massagesalons en wat waren de concrete resultaten? Bent u tevreden van de resultaten?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2013 :

  1. De uitgevoerde controles en/of inspecties in drie Nederlandse steden passen in de context van het project “The Wall” na een doorgedreven studie over de Chinese malafide massagesalons waarin niet-vergunde seksdiensten plaatsvonden. Elementen die wijzen op georganiseerde dadergroepen mensenhandel seksuele uitbuiting van Chinese herkomst ontbreken.

    Ook in België vonden al eerder gecoördineerde controles plaats. Het programma seksuele uitbuiting voor de geïntegreerde politie in uitvoering van de prioriteit mensenhandel 2012-2015 van het Nationaal Veiligheidsplan voorziet ook in gerichte en multidisciplinaire controles in massagesalons. Op basis van een analyse richt de politie zich op enkele georganiseerde dadergroepen mensenhandel seksuele uitbuiting van specifieke herkomstregio.

    De gerichte en multidisciplinaire controles zijn wel het voorwerp van de omzendbrief COL 1/2007 van het college van Procureurs-generaal. Tijdens de coördinatievergaderingen die de verbindingsmagistraat op het gebied van mensenhandel van het parket van eerste aanleg belegt, maken deze magistraat en de deelnemers in overleg uit welke risicoplaatsen en –sectoren mensenhandel tijdens de volgende maanden met inbreng van verschillende diensten worden gecontroleerd. Zowel de controle- en inspectiediensten als de politie brengen de mogelijke plaatsen of sectoren voor controle aan op basis van informatie in het arrondissement.

    Het aantal controles en inspecties, de frequentie en de locaties ervan worden per arrondissement en onder leiding van de verbindingsmagistraat ingevuld. De politiediensten rapporteren over de uitgevoerde multidisciplinaire controles en hun vaststellingen aan de verbindingsmagistraat. De inspectiediensten rapporteren bij hun administratie. De verbindingsmagistraat rapporteert jaarlijks over het aantal en de resultaten ervan aan de minister van Justitie.

    De resultaten van inspecties en/of controles zijn vaak de start van onderzoeken.

  2. en 3.Ik verwijs u naar de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Justitie.