Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-861

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Bpost - Sluiting van postkantoren - Oprichting van postpunten - Contracten met warenhuisketens

postdienst
verkooppunt
grootwarenhuis

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
31/5/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-861 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een autonoom overheidsbedrijf als Bpost heeft een belangrijke maatschappelijke functie en moet bijgevolg gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn. In de meest recente beheersovereenkomst 2010-2015 staat vermeld dat er minstens 1 300 servicepunten moeten zijn, waarvan minimum 650 postkantoren.

Bpost had zich reeds een aantal jaren geleden tot doel gesteld om de postale dienstverlening verder uit te bouwen door middel van een multichannelstrategie. Het beleid opteerde daarom om postpunten - of mini-postkantoren - te openen bij lokale winkeliers, treinstations, gemeentehuizen en warenhuizen. Met het oog op een liberalisering van de postmarkt, is een langzame verschuiving van postkantoor naar postpunt (dat ongeveer drie keer minder kost) een kostefficiŽnte maatregel. Dit betekent echter een manifeste achteruitgang qua dienstverlening.

Hoewel - eigen onderzoek door Bpost - aantoont dat de postpunten als algemeen positief beschouwd worden, blijkt uit onafhankelijk (en diepgaander) onderzoek van Test-Aankoop dat de postpunten in veel gevallen geen valabel alternatief zijn voor de traditionele postkantoren. Uit het onderzoek van Test-Aankoop (oktober 2008) bleek immers dat de service in de helft van de postpunten ondermaats kan worden genoemd, omdat het personeel simpelweg niet op de hoogte is van de producten, tarieven en werkwijzen.

Begin dit jaar maakte warenhuisketen Delhaize een interne evaluatie, waarbij het de meerwaarde van de postpunten in hun winkels in vraag stelde. De punten in Bergen, Alsemberg, Jette, Waterschei en Houthalen zijn reeds dicht. De kans bestaat er dus in dat op relatief korte termijn (de naleving van de wettelijke opzegtermijn in acht genomen) heel wat servicepunten zullen verdwijnen. Het grote voordeel voor de consument, de langere openingsuren, dreigen hiermee ook voor een deel te zullen verdwijnen. Het vereiste minimum aantal servicepunten komt vooralsnog niet in het gedrang.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel postkantoren werden gesloten en vervangen door postpunten in 2008, 2009 en 2010, indien mogelijk met een opsplitsing naar gewest?

2) Hoe beoordeelt de geachte minister de werking van de postpunten? Is zij pro uitbreiding van het aantal postpunten (ten koste van de klassieke postkantoren)?

3) Kan zij meedelen hoelang de warenhuizen zoals Delhaize contractueel gebonden zijn aan Bpost? Hoelang bedraagt de wettelijk opzegtermijn? Welk vergoedingen werden / worden er op jaarbasis betaald voor de uitbesteding van deze dienstverlening?

4) Is zij van oordeel dat moet onderzocht worden of warenhuisketens contractueel langer verbonden moeten blijven aan Bpost om enige continuÔteit te waarborgen en tijdig alternatieven te kunnen verzekeren?

5) Voorziet Bpost alternatieven voor de sluiting van postpunten? Ook met betrekking tot de langere openingstijden die op deze manier verloren gaan?

Antwoord ontvangen op 31 mei 2011 :

1) Postkantoren vervangen door PostPunten (per postregio) :


2008

2009

2010

Antwerpen - Limburg

41

12

3

Brabant - Brussel

37

17

8

Henegouwen - Namen

57

19

8

Luik - Luxemburg

30

16

5

Oost- en West Vlaanderen

48

18

3

2) Het gebruik van meerdere toegangskanalen (postkantoor, PostPunten, zegelwinkels, eshop op het internet) en de PostPunten in het bijzonder, hebben omwille van de samenwerking met andere handelszaken en de uitgebreide openingsuren bijgedragen tot een grotere toegankelijkheid van de basispostdiensten en een groter klantencomfort. Zo is met de uitrol van de PostPunten in het netwerk het aantal openingsuren gestegen met meer dan 40 %. Deze mix van toegangskanalen wordt opgezet binnen de limieten opgenomen in het beheerscontract tussen de Staat en bpost.

3) De overeenkomst tussen bpost en de uitbater van een PostPunt voorziet dat de partijen een overeenkomst tot uitbating van een PostPunt kunnen opzeggen mits een opzegtermijn van minimaal drie maanden gedurende het eerste jaar van de uitbating, te vermeerderen met één maand per begonnen jaar van de uitbating, evenwel zonder dat de opzegtermijn zes maanden mag overschrijden. Betreffende de winkelketens die meerdere PostPunten in uitbating hebben en omwille van de continuïteit van de dienstverlening, voorziet de overeenkomst dat bpost het recht heeft om, gedurende dergelijke opzegtermijn, de opzegtermijn van een of meerdere andere PostPunten van dezelfde winkelketen met maximaal een jaar te verlengen. Bovendien, en dat tijdens een periode van twaalf opeenvolgende maanden, kan niet meer dan 25 % van het aantal aan dezelfde winkelketen toegewezen PostPunten bij het begin van de betrokken periode van twaalf maanden opgezegd worden.

Informatie aangaande de uitbetaalde vergoeding behoort tot de vertrouwelijke bedrijfsgegevens van bpost en wordt daarom niet bekendgemaakt.

4) Het PostPuntennetwerk van bpost is een dynamisch gegeven dat voortdurend wordt bijgestuurd en aangepast aan de zich wijzigende economische en demografische factoren. De ingebouwde soepelheid laat ook toe snel in te spelen op gewijzigde beleidsopties van partners. Bpost meldt mij dat het een bijsturing op het vlak van contractbepalingen niet nodig acht.

5) Bij sluiting van een PostPunt zal bpost in het belang van de continuïteit van de dienstverlening op zoek gaan naar een andere partner die actief is in dezelfde geografische zone. In het algemeen is dit vervangende PostPunt operationeel alvorens de sluiting van het andere, of zo kort mogelijk erna.