Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-856

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Voetbalwedstrijden - Stewards - Sancties - Kosten politie

sportmanifestatie
voetbalvandalisme
openbare veiligheid
politie
officiŽle statistiek
gemeentepolitie

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
5/4/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-856 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004 en 25 april 2007, moet de veiligheid in en rond het stadion verzekeren. De " voetbalwet " bevat regels voor zowel organisatoren als toeschouwers. De organisatoren (de clubs) verbinden zich ertoe om maatregelen te treffen om de veiligheid van toeschouwers te garanderen. De toeschouwers langs hun kant, mogen zich niet schuldig maken aan feiten die een wedstrijd kunnen verstoren. Overtredingen worden bestraft door middel van een administratieve sanctie door de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

Om de ordehandhaving te verbeteren en de veiligheid te verhogen is het inzetten van stewards een absolute noodzaak. De functie van de stewards werd wettelijk verankerd in de voetbalwet en het koninklijk besluit van 1999 betreffende de indienstneming van stewards. De wet omschrijft hen als zijnde personen die de toeschouwers ontvangen en begeleiden naar hun plaatsen. Hun takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit het voeren van oppervlakkige controles, inspectie van het stadion en het controleren of de reglementen worden nageleefd.

Wanneer " supporters " zich misdragen hebben of geweld gebruikt hebben, riskeren ze een administratieve geldboete of een administratief stadionverbod van drie maanden tot vijf jaar.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister meedelen hoeveel gevallen van verbale of fysieke agressie of provocatie ten opzichte van stewards werden gerapporteerd, met een opsplitsing naar voetbalclub en dit voor de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010?

2) Hoeveel bedraagt de politiefactuur voor het verzekeren van de veiligheid in en om de voetbalstadions in de Belgische 1e klasse in het jaar 2007, 2008, 2009 en 2010? Is zij van oordeel dat de ordediensten op een efficiŽnte manier worden ingezet?

3) Hoeveel mensen werden gesanctioneerd met een geldboete of stadionverbod, indien mogelijk met dezelfde opsplitsing als onder 1)?

4) Is zij van oordeel dat meer moet ingezet worden op kwaliteit dan op kwantiteit bij het inzetten van stewards?

Antwoord ontvangen op 5 april 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. De Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken houdt geen specifieke statistieken bij inzake verbale of fysieke agressie of provocatie ten opzichte van stewards noch nationaal, noch per club. Deze inbreuken vallen onder de algemene noemer van artikel 23 en 23bis van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (hierna: Voetbalwet). Jaarlijks gaat het om ongeveer 50 processen-verbaal, zonder dat er een opsplitsing kan worden gemaakt per club.

2. Deze cijfers worden bijgehouden per seizoen en niet per jaar. Daarenboven zou ik er willen op wijzen dat deze kosten geen vergelijking mogelijk maken tussen verschillende seizoenen, aangezien het ene seizoen niet vergelijkbaar is met het andere, bijvoorbeeld omwille van de competitiehervorming of een stijgend gemiddelde uurloon van de politie. In dat kader is het meer relevant de totaalinzet van de politie over de seizoenen heen te vergelijken.

Wat de kosten betreft, kan ik u het volgende meedelen:

Ik ben ervan overtuigd dat er al enorme stappen voorwaarts gezet zijn in het meer efficiënt inzetten van de politiediensten naar aanleiding van voetbalwedstrijden. De politie-inzet is de afgelopen zeven seizoenen met circa 35 % gedaald. Het gaat hierbij om een proces dat uiteraard niet oneindig kan worden verder gezet, doch in sommige zones kan er duidelijk nog vooruitgang worden geboekt door een verdere omschakeling van een concept van ostentatief machtsvertoon naar een concept gebaseerd op dynamische risico-analyse en gastheerschap. Mijn diensten werken momenteel met de werkgroep dossierbeheerders voetbal van de lokale politie aan een omzendbrief hieromtrent, waarbij uiteraard niet wordt geraakt aan de exclusieve bevoegdheden van de burgemeester wat betreft openbare ordehandhaving.

3. Ik kan u volgende cijfers meedelen wat betreft de toepassing van de Voetbalwet door de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken:

Er worden geen cijfers bijgehouden afzonderlijk per club, aangezien dit een vertekenend beeld zou geven. Deze cijfers hangen immers af van de verbaliseringsbereidheid van elke afzonderlijke politiezone.

4. Ik zou er vooreerst willen op wijzen dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van belang is. Er moeten uiteraard voldoende stewards ingezet worden om de toegewezen taken naar behoren uit te voeren in het belang van de veiligheid van de toeschouwers, zoals het permanent bemannen van de evacuatiepoorten. Daarnaast is ook de nodige kwaliteit vereist, zeker daar waar het contact met de toeschouwer van groot belang is. Dit kadert in het beoogde concept van gastheerschap en klantvriendelijkheid.

Ik zou er vervolgens willen op wijzen dat de stewardwerking een verantwoordelijkheid is van de voetbalwereld zelf. Zij moeten zich snel bewust worden dat er zich een aantal problemen voordoen met de kwaliteit en de kwantiteit van de stewards, alsmede met de waardering die de clubbesturen hebben voor deze vrijwilligers. Uit een wetenschappelijke studie die in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken werd uitgevoerd, is gebleken dat nogal wat problemen zich niet zozeer voordoen op regelgevend vlak, doch eerder op het vlak van een gebrek aan respect vanwege supporters en clubleiders voor de functie van de steward. Het is aan de voetbalwereld om op de meeste van die punten een passend antwoord te geven.