Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8300

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 25 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Politieraad - Verkiezingen - Ongeldigverklaringen - Interpretaties - Stand van zaken - Vereenvoudiging

gemeentepolitie
geografische spreiding
interpretatie van het recht

Chronologie

25/2/2013 Verzending vraag
10/12/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8300 d.d. 25 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De verkiezingen van de leden voor de politieraad werden in een tiental West-Vlaamse gemeenten gedeeltelijk ongeldig verklaard. Dat was eerder ook al het geval voor een aantal andere West-Vlaamse gemeenten bij de verkiezingen van de leden van de OCMW-raden. De procedure is namelijk vrij ingewikkeld en formalistisch.

Het valt op dat vaak dezelfde onregelmatigheden met opvolgers op de voordracht akten aan de basis liggen van deze ongeldigverklaring. In de meeste gevallen werd het verkiezingsdossier door de bestendige deputatie ongeldig verklaard bij gebrek aan opvolgers op de voordracht akte. Deze fout werd niet alleen door nieuwe raadsleden gemaakt. Ook ervaren raadsleden gingen daarbij in de fout.

In een beperkt aantal gevallen werd het verkiezingsdossier ongeldig verklaard omdat één of meer opvolgers nog niet de eed als gemeenteraadslid hadden afgelegd. In andere provincies werd de wetgeving echter op een andere manier geinterpreteerd en werden de verkiezingen om deze redenen niet ongeldig verklaard.

Veel van deze fouten zijn te wijten aan een te ingewikkelde regelgeving, die voor interpretatie vatbaar is. De kandidaten van wie de verkiezing ongeldig werd verklaard, hadden vijftien dagen tijd om tegen de beslissing bij de Raad van State in beroep te gaan. Indien dat niet gebeurt, moet er een aanvullende of nieuwe verkiezing plaatsvinden.

Ook voor de verkiezing van de politieraden voorziet geen enkele wettelijke procedure in duidelijke richtlijnen voor een aanvullende verkiezing. Dit leidt dan weer tot nieuwe interpretaties van de wetgeving.

Open Vld is van oordeel dat een grondige evaluatie van de voorbije verkiezingsperiode noodzakelijk is. Op basis daarvan kan de wetgeving worden aangepast om dit systeem te vereenvoudigen.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1) Kan de minister, opgesplitst per provincie en met vermelding van het aantal, een overzicht geven van de onregelmatigheden die werden vastgesteld bij de laatste twee verkiezingen van de leden van de politieraad (2006 en 2012) waardoor deze ongeldig werden verklaard?

2) Bevestigt zij tevens dat sommige provincies andere interpretaties hanteerden bij dezelfde vaststellingen en anders oordeelden? Kan zij haar antwoord met enkele voorbeelden stofferen? Welke verklaringen liggen daar aan de basis van?

3) Deelt zij de visie dat de bestaande regelgeving te ingewikkeld is, dat een grondige evaluatie noodzakelijk is en dat een aantal vereenvoudigingen aan de wetgeving kunnen worden aangebracht? Heeft zij ook al een idee welke?

Antwoord ontvangen op 10 december 2013 :

1) De Deputatie treedt op als administratief rechtscollege van de geldigheid van de verkiezingen van de politieraadsleden. Zij oefent die rol op soevereine wijze uit en heeft geen rekenschap te geven over de uitoefening van deze bevoegdheid.

2) Wat de voormelde voornaamste oorzaak van de nietigverklaring van de verkiezingen betreft, te weten het gebrek aan opvolgers op de voordrachtakte, kan ik maar vaststellen dat er specifiek een verklarende omzendbrief betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden gepubliceerd werd. Deze omzendbrief wees zeer duidelijk op de wettelijke vereiste dat elk effectief lid van de politieraad over één of maximaal twee opvolgers moet beschikken en dat de voordrachtakten van de kandidaten dus de identiteit van die persoon (personen) moeten vermelden. Een model van voordrachtakte van de kandidaten werd zelfs als bijlage bij de omzendbrief bijgevoegd. De gegevens die voor elke kandidaat – effectief lid en opvolger – meegedeeld moeten worden, worden hierin uitdrukkelijk vermeld. Ik begrijp dus niet wat er onduidelijk zou kunnen zijn met betrekking tot de voordracht van de kandidaat-opvolgers. De vereiste voorafgaande eedaflegging als gemeenteraadslid werd bevestigd door de Raad van State die er akte van heeft genomen dat het kandidaat-politieraadslid op de dag van de verkiezing deel moet uitmaken van de gemeenteraad van één van de gemeenten die de meergemeentezone vormen (arrest nr. 224.330 van 11 juli 2013). Hier ook is er dus geen onduidelijkheid meer.

3) Ik sta immers open voor verbetering en ik ben dus bereid om de eventuele tekortkomingen van de reglementering, indien nodig, op te lossen. Maar het is de hele procedure die moet worden geëvalueerd om te vermijden, zoals dat in het verleden gebeurde, dat er wordt overgegaan tot punctuele correcties waarbij niet altijd rekening gehouden wordt met de impact ervan op de hele procedure.