Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8168

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 19 februari 2013

aan de minister van Justitie

Rijbewijs - Sanctie bij het niet tijdig inleveren - Cijfergegevens - Vervolging

rijbewijs
officiële statistiek

Chronologie

19/2/2013 Verzending vraag
28/1/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8169

Vraag nr. 5-8168 d.d. 19 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 67 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalt dat de bestuurder die een verval van het recht op sturen heeft opgelopen, zijn rijbewijs binnen de vier dagen na de dag waarop de kennisgeving door het openbaar ministerie is gedaan, moet inleveren bij de griffie van het gerecht dat het verval heeft uitgesproken. Dit geldt zowel voor het verval dat wordt uitgesproken om medische als om strafrechtelijke redenen.

Hieraan gekoppeld bepaalt artikel 40 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer dat elk verval dat als straf is uitgesproken ingaat de vijfde dag na die waarop het openbaar ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan.

Er was echter in geen enkele sanctie voorzien voor de bestuurder die de bepaling uit het betreffende koninklijk besluit niet naleeft en zijn rijbewijs niet tijdig inlevert. Bijgevolg kon het openbaar ministerie alleen maar terugvallen op artikel 29, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en de niet-naleving van deze bepaling laten vervolgen als een overtreding van de eerste graad.

Om daaraan te verhelpen werd op 18 juli 2012 de wet tot wijziging (toevoeging art. 49/1) van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer betreffende de inlevering van het rijbewijs bij het verval van het recht op sturen, goedgekeurd (BS 12.02.13). Daarin wordt bepaald dat met een geldboete van 200 euro tot 2000 euro en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die, nadat tegen hem een verval van het recht tot sturen werd uitgesproken, zijn rijbewijs niet inlevert binnen de door de Koning bepaalde termijn.

De vraag is nu of een parket thans nog de keuzemogelijkheid heeft om deze overtreding te vervolgen door toepassing van art. 29 § 2 (geldboete van 50 euro), dan wel door toepassing van art. 49/1 ( geldboete van 200 euro tot 2000 euro, telkens maal 6) van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. Artikel 29, § 2 werd immers ongewijzigd gelaten. Indien dit het geval is, is het toch wel heel merkwaardig dat dezelfde strafbare feiten op een verschillende wijze kunnen worden bestraft.

In dit kader volgende vragen:

1) Beschikt de bevoegde minister over cijfergegevens voor de periode 2008 - 2012 betreffende het aantal personen dat zijn rijbewijs na het uitspreken van een verval ging inleveren? Hoeveel personen kwamen in die periode die verplichting niet na? Hoeveel personen werden op basis van artikel 29, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer vervolgd voor de niet-naleving?

2) Heeft een parket nu de keuzemogelijkheid om deze overtreding te vervolgen door toepassing van art. 29 § 2 (geldboete van 50 euro), dan wel door toepassing van art. 49/1 (geldboete van 200 euro tot 2000 euro, telkens maal 6) van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer? Zijn de parketten dan verplicht om de lichtste straf uit te spreken? Erkent de minister dat de wetgeving hier dan haar doel voorbijschiet? Zo ja, wat wenst ze daar aan te doen?

Antwoord ontvangen op 28 januari 2014 :

Op grond van de inlichtingen die mij door het parket bij het Hof van beroep te Bergen en het Centrum voor Informatieverwerking van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie werden overgemaakt, kan ik het volgende antwoorden.

1. De gevraagde gegevens zijn beschikbaar in de tabel in bijlage (zie ook de publicatie “De jaarlijkse statistieken van de politierechtbanken” http://justitie.belgium.be/nl/informatie/statistieken/statistieken_hoven_en_rechtbanken/).

2. Vóór de inwerkingtreding, op 1 maart 2013, van de wet van 18 juli 2012 tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (WPW) betreffende de inlevering van het rijbewijs bij het verval van het recht op sturen, werd het verzuim tot inlevering van het rijbewijs bij de griffie van de bevoegde rechtbank binnen de 4 dagen na de kennisgeving van het openbaar ministerie, bestraft als een 'gewone' overtreding.

Vervolging werd ingesteld op grond van een combinatie van artikel 67 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, en van artikel 29, § 2, WPW, krachtens hetwelk voormeld koninklijk besluit werd uitgevaardigd.

Sinds 1 maart 2013 wordt die inbreuk specifiek beoogd en bestraft door een bepaling (artikel 49/1) van de gecoördineerde wet.

Overeenkomstig artikel 2 van het Strafwetboek, dat het beginsel van non-retroactiviteit van de strafwet omvat, zullen de inbreuken van dien aard die vanaf 1 maart 2013 zijn begaan, derhalve enkel strafbaar zijn met toepassing van artikel 49/1 WPW.

Voorts zou enkel de - minder zware - straf, van toepassing vóór die datum, kunnen worden uitgesproken voor de niet-berechte inbreuken.

Bijlage

PB : prévenus/betichten
CV : condamnés/veroordeelden
AV : acquittés/vrijgesproken


Conduite sans permis, certificat écolage, attestation / Sturen zonder rijbewijs, scholingsbewijs, attest

PB

CV

AV

PB

CV

AV

PB

CV

AV

PB

CV

AV

PB

CV

AV

2008

2009

2010

2011

2012

ANVERS / Antwerpen

Anvers / Antwerpen

889

862

27

1024

991

33

994

951

43

1018

978

40

1361

1330

31

 

Malines / Mechelen

230

225

5

153

146

7

167

164

3

87

86

1

199

192

7

 

Turnhout 

211

203

8

209

206

3

209

206

3

224

217

7

193

190

3

 

Hasselt  

138

131

7

171

151

20

98

98

0

81

77

4

86

86

0

 

Beringen (section/afdeling)

173

160

13

182

163

19

96

96

0

108

103

5

90

89

1

 

Saint-Trond (section) / Sint-Truiden (afdeling)

20

20

0

19

18

1

18

18

0

16

15

1

13

13

0

 

Tongres

56

56

0

77

71

6

64

62

2

47

46

1

67

66

1

 

Genk (section/afdeling)

62

58

4

86

84

2

91

91

0

104

103

1

122

121

1

 

Maaseik (section/afdeling)

47

47

0

96

92

4

59

57

2

74

73

1

118

114

4

 

Total/Totaal

1826

1762

64

2017

1922

95

1796

1743

53

1759

1698

61

2249

2201

48

BRUXELLES / Brussel

Bruxelles / Brussel

1177

1141

36

1620

1545

75

2145

2044

101

2120

2053

67

2009

1928

81

 

Hal / Halle

139

135

4

144

140

4

166

164

2

280

276

4

238

234

4

 

Vilvorde / Vilvoorde

374

367

7

363

352

11

370

361

9

377

366

11

483

470

13

 

Louvain / Leuven

378

368

10

351

343

8

364

355

9

355

343

12

381

372

9

 

Nivelles / Nijvel

31

29

2

37

36

1

43

39

4

183

166

17

63

62

1

 

Wavre (section/afdeling)

45

38

7

36

31

5

39

38

1

182

165

17

85

83

2

 

Total/Totaal

2144

2078

66

2551

2447

104

3127

3001

126

3497

3369

128

3259

3149

110

GAND / Gent

Alost / Aalst

172

162

10

170

160

10

191

178

13

173

165

8

192

186

6

 

Termonde / Dendermonde

149

147

2

149

146

3

172

167

5

160

152

8

137

132

5

 

Gand / Gent

448

440

8

448

443

5

405

401

4

698

685

13

647

638

9

 

Audenaerde / Oudenaarde

66

58

8

98

93

5

110

108

2

102

101

1

91

90

1

 

Sint-Nicolas / Sint-Niklaas

143

132

11

137

131

6

181

179

2

179

172

7

179

174

5

 

Bruges / Brugge

502

488

14

468

446

22

465

449

16

382

370

12

299

290

9

 

Ypres / Ieper

54

54

0

42

40

2

44

43

1

52

49

3

69

67

2

 

Courtrai / Kortrijk

164

157

7

214

199

15

198

187

11

122

117

5

301

288

13

 

Furnes / Veurne

68

67

1

53

51

2

57

56

1

41

37

4

52

51

1

 

Total/Totaal

1766

1705

61

1779

1709

70

1823

1768

55

1909

1848

61

1967

1916

51

LIEGE

Eupen

28

28

0

28

26

2

16

15

1

-

-

-

44

41

3

 

Saint-Vith (section/afdeling)

9

9

0

14

14

0

14

14

0

13

13

0

10

9

1

 

Huy / Hoei

24

24

0

31

30

1

33

33

0

27

27

0

9

9

0

 

Liège / Luik

269

243

26

211

192

19

314

288

26

292

257

35

306

276

30

 

Verviers 

77

76

1

94

91

3

71

69

2

70

67

3

82

78

4

 

Arlon / Aarlen

15

15

0

26

23

3

14

14

0

16

15

1

26

26

0

 

Marche-en-Famenne

27

27

0

17

14

3

26

25

1

36

36

0

30

27

3

 

Neufchâteau

-

-

-

19

19

0

13

13

0

30

30

0

11

11

0

 

Dinant

78

75

3

57

55

2

66

66

0

66

60

6

55

55

0

 

Namur / Namen

75

71

4

92

90

2

89

89

0

71

68

3

43

43

0

 

Total/Totaal

602

568

34

589

554

35

656

626

30

621

573

48

616

575

41

MONS

Charleroi 

685

640

45

638

599

39

515

477

38

553

497

56

502

463

39

 

Mons / Bergen

100

92

8

127

121

6

192

176

16

568

530

38

645

632

13

 

Tournai / Doornik

381

379

2

376

370

6

360

353

7

238

232

6

227

223

4

 

Total/Totaal

1166

1111

55

1141

1090

51

1067

1006

61

1359

1259

100

1374

1318

56

LE ROYAUME / HET RIJK

7504

7224

280

8077

7722

355

8469

8144

325

9145

8747

398

9465

9159

306

Conduite étant déchu / Sturen tijdens verval van rijbewijs

PB

CV

AV

PB

CV

AV

PB

CV

AV

PB

CV

AV

PB

CV

AV

2008

2009

2010

2011

2012

ANVERS / Antwerpen

Anvers / Antwerpen

250

245

5

305

267

38

256

248

8

301

293

8

415

407

8

 

Malines / Mechelen

29

28

1

34

32

2

30

29

1

54

49

5

50

50

0

 

Turnhout 

25

23

2

29

29

0

29

29

0

46

46

0

42

41

1

 

Hasselt  

14

14

0

16

16

0

14

14

0

11

10

1

15

15

0

 

Beringen (section/afdeling)

22

21

1

22

21

1

23

21

2

14

14

0

12

12

0

 

Saint-Trond (section) / Sint-Truiden (afdeling)

7

7

0

6

5

1

7

7

0

6

6

0

3

3

0

 

Tongres

4

4

0

6

5

1

4

4

0

8

8

0

0

0

0

 

Genk (section/afdeling)

11

11

0

15

15

0

7

7

0

2

2

0

0

0

0

 

Maaseik (section/afdeling)

5

5

0

5

5

0

11

11

0

10

10

0

0

0

0

 

Total/Totaal

367

358

9

438

395

43

381

370

11

452

438

14

537

528

9

BRUXELLES / Brussel

Bruxelles / Brussel

271

251

20

328

291

37

458

400

58

476

440

36

390

361

29

 

Hal / Halle

8

8

0

22

21

1

28

28

0

43

42

1

46

43

3

 

Vilvorde / Vilvoorde

69

67

2

74

71

3

136

134

2

141

136

5

103

92

11

 

Louvain / Leuven

50

49

1

89

86

3

79

73

6

110

101

9

97

93

4

 

Nivelles / Nijvel

0

0

0

1

1

0

10

9

1

34

27

7

18

15

3

 

Wavre (section/afdeling)

4

4

0

10

10

0

10

10

0

34

27

7

10

10

0

 

Total/Totaal

402

379

23

524

480

44

721

654

67

838

773

65

664

614

50

GAND / Gent

Alost / Aalst

24

21

3

23

23

0

30

29

1

25

25

0

17

16

1

 

Termonde / Dendermonde

37

35

2

36

33

3

47

47

0

55

52

3

68

65

3

 

Gand / Gent

43

43

0

58

57

1

53

53

0

78

75

3

65

63

2

 

Audenaerde / Oudenaarde

16

16

0

13

13

0

12

12

0

13

13

0

8

8

0

 

Sint-Nicolas / Sint-Niklaas

32

27

5

36

33

3

41

41

0

28

28

0

46

45

1

 

Bruges / Brugge

94

94

0

144

141

3

119

111

8

111

109

2

87

79

8

 

Ypres / Ieper

4

3

1

8

8

0

11

11

0

10

10

0

15

15

0

 

Courtrai / Kortrijk

11

11

0

11

10

1

20

20

0

19

14

5

42

38

4

 

Furnes / Veurne

28

26

2

14

14

0

12

11

1

15

15

0

8

8

0

 

Total/Totaal

289

276

13

343

332

11

345

335

10

354

341

13

356

337

19

LIEGE

Eupen

2

2

0

9

9

0

15

14

1

-

-

-

8

8

0

 

Saint-Vith (section/afdeling)

0

0

0

1

1

0

1

1

0

5

5

0

6

6

0

 

Huy / Hoei

9

8

1

8

7

1

4

3

1

10

10

0

5

4

1

 

Liège / Luik

38

37

1

29

29

0

43

43

0

41

32

9

32

29

3

 

Verviers 

18

18

0

20

20

0

19

18

1

12

12

0

7

7

0

 

Arlon / Aarlen

4

4

0

9

8

1

2

2

0

4

4

0

6

6

0

 

Marche-en-Famenne

5

4

1

7

6

1

11

11

0

13

12

1

9

6

3

 

Neufchâteau

-

-

-

1

1

0

5

5

0

9

9

0

4

4

0

 

Dinant

9

9

0

7

7

0

9

9

0

10

9

1

12

12

0

 

Namur / Namen

6

6

0

9

9

0

18

17

1

5

5

0

9

9

0

 

Total/Totaal

91

88

3

100

97

3

127

123

4

109

98

11

98

91

7

MONS

Charleroi 

29

27

2

48

47

1

35

34

1

57

52

5

34

31

3

 

Mons / Bergen

8

7

1

11

11

0

19

17

2

50

44

6

20

19

1

 

Tournai / Doornik

20

18

2

17

16

1

10

10

0

15

14

1

22

22

0

 

Total/Totaal

57

52

5

76

74

2

64

61

3

122

110

12

76

72

4

LE ROYAUME / HET RIJK

1206

1153

53

1481

1378

103

1638

1543

95

1875

1760

115

1731

1642

89
Infractions du premier degré - code de la route / Overtredingen eerste graad - wegcode

PB

CV

AV

PB

CV

AV

PB

CV

AV

PB

CV

AV

PB

CV

AV

2008

2009

2010

2011

2012

ANVERS / Antwerpen

Anvers / Antwerpen

11406

11028

378

11836

11411

425

11407

11082

325

12495

12137

358

12.438

12.109

329

 

Malines / Mechelen

2359

2269

90

4341

4129

212

3445

3300

145

4362

4187

175

3.487

3.369

118

 

Turnhout 

4019

3901

118

3894

3817

77

3894

3817

77

5791

5434

357

3.897

3.771

126

 

Hasselt  

2162

2073

89

2333

2257

76

1656

1616

40

1961

1929

32

2.684

2.626

58

 

Beringen (section/afdeling)

1599

1536

63

1641

1582

59

1193

1142

51

1769

1682

87

1.099

1.038

61

 

Saint-Trond (section) / Sint-Truiden (afdeling)

256

248

8

310

290

20

257

253

4

619

603

16

387

372

15

 

Tongres

755

719

36

862

836

26

1196

1159

37

1307

1259

48

1.103

1.049

54

 

Genk (section/afdeling)

624

609

15

630

615

15

904

880

24

887

872

15

857

833

24

 

Maaseik (section/afdeling)

1004

987

17

1460

1428

32

1299

1257

42

1719

1688

31

1.155

1.120

35

 

Total/Totaal

24184

23370

814

27307

26365

942

25251

24506

745

30910

29791

1119

27.107

26.287

820

BRUXELLES / Brussel

Bruxelles / Brussel

15829

15169

660

15910

15390

520

14911

14284

627

14074

13556

518

13.515

12.945

570

 

Hal / Halle

1874

1839

35

1799

1756

43

2317

2282

35

2276

2231

45

2.168

2.096

72

 

Vilvorde / Vilvoorde

4467

4337

130

4641

4495

146

4794

4673

121

5233

5043

190

5.485

5.313

172

 

Louvain / Leuven

4645

4524

121

3767

3677

90

4812

4708

104

5272

5140

132

5.660

5.551

109

 

Nivelles / Nijvel

1562

1529

33

904

874

30

1162

1139

23

2160

2053

107

722

683

39

 

Wavre (section/afdeling)

1281

1215

66

1098

1069

29

1384

1315

69

2158

2051

107

861

827

34

 

Total/Totaal

29658

28613

1045

28119

27261

858

29380

28401

979

31173

30074

1099

28.411

27.415

996

GAND / Gent

Alost / Aalst

1007

966

41

1376

1329

47

1369

1317

52

1684

1608

76

1.071

1.027

44

 

Termonde / Dendermonde

1212

1169

43

1752

1715

37

1191

1150

41

1428

1370

58

1.003

968

a

 

Gand / Gent

3861

3720

141

5103

4934

169

5540

5412

128

6125

5915

210

4.700

4.564

136

 

Audenaerde / Oudenaarde

1054

1020

34

1405

1356

49

1715

1683

32

1718

1664

54

1.090

1.066

24

 

Sint-Nicolas / Sint-Niklaas

1689

1613

76

1748

1703

45

1344

1304

40

1405

1368

37

1.378

1.304

74

 

Bruges / Brugge

6361

6238

123

5924

5827

97

5398

5296

102

5076

5015

61

4.408

4.289

119

 

Ypres / Ieper

716

688

28

969

948

21

1099

1079

20

1113

1085

28

1.011

983

28

 

Courtrai / Kortrijk

1680

1622

58

1776

1724

52

1975

1869

106

3362

3198

164

2.293

2.206

87

 

Furnes / Veurne

396

365

31

604

569

35

553

520

33

663

612

51

661

624

37

 

Total/Totaal

17976

17401

575

20657

20105

552

20184

19630

554

22574

21835

739

17.615

17.031

584

LIEGE

Eupen

198

195

3

161

155

6

0

0

0

-

-

-

261

244

17

 

Saint-Vith (section/afdeling)

42

41

1

177

173

4

177

173

4

191

189

2

207

198

9

 

Huy / Hoei

2777

2588

189

1325

1234

91

1247

1195

52

944

886

58

1.627

1.489

138

 

Liège / Luik

2747

2369

378

2736

2536

200

3190

2805

385

3510

2933

577

3.795

3.333

462

 

Verviers 

1704

1674

30

1471

1437

34

1797

1751

46

1685

1627

58

1.735

1.690

45

 

Arlon / Aarlen

445

428

17

776

723

53

871

852

19

1081

1034

47

1.016

981

35

 

Marche-en-Famenne

309

277

32

305

260

45

412

354

58

398

367

31

356

317

39

 

Neufchâteau

-

-

-

431

415

16

336

315

21

282

167

115

83

70

13

 

Dinant

1789

1728

61

1709

1654

55

1729

1690

39

1652

1602

50

1.395

1.366

29

 

Namur / Namen

1555

1400

155

2200

2041

159

2316

2213

103

1817

1747

70

1.999

1.937

62

 

Total/Totaal

11566

10700

866

11291

10628

663

12075

11348

727

11560

10552

1008

12.474

11.625

849

MONS

Charleroi 

5624

5326

298

5628

5442

186

6247

6003

244

6737

6277

460

5.304

5.021

283

 

Mons / Bergen

2403

2314

89

1577

1539

38

1922

1852

70

2537

2298

239

1.257

1.171

86

 

Tournai / Doornik

1276

1248

28

1529

1464

65

1750

1691

59

1278

1225

53

1.048

1.011

37

 

Total/Totaal

9303

8888

415

8734

8445

289

9919

9546

373

10552

9800

752

7.609

7.203

406

LE ROYAUME / HET RIJK

92687

88972

3715

96108

92804

3304

96809

93431

3378

106769

102052

4717

93.216

89.561

3.655