Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8139

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 14 februari 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

BOB-controles - Gewesten - Provincies - Verschillen

verkeerscontrole
politiecontrole
verkeersveiligheid
alcoholisme
regionale verschillen

Chronologie

14/2/2013 Verzending vraag
28/5/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8139 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De BOB-controles waren dit jaar een groot succes. Meer dan 270.000 controles werden uitgevoerd en daarbij blies amper 2.9% van de gecontroleerden positief. Het besluit is: 'hoe meer controles, hoe minder mensen positief blazen'.

Eťn punt kan echter niet over het hoofd worden gezien: de verschillen tussen Vlaanderen en WalloniŽ. Terwijl in Vlaanderen 181.901 bestuurders werden gecontroleerd, waren dat er in WalloniŽ maar 68.883 en in Brussel amper 9367. Ook tussen de provincies zelf waren er grote verschillen: in Antwerpen werden bijna dubbel zoveel ademtests uitgevoerd als in Oost-Vlaanderen.

Graag kreeg ik van de staatssecretaris een antwoord op de volgende vragen:

1. De verantwoordelijkheid voor het lage aantal controles in sommige provincies wordt in de schoenen van de gouverneurs en de lokale politiediensten geschoven. Op welke manier wordt hen duidelijk gemaakt dat de BOB-campagnes een prioriteit zijn?

2. Wordt het lage aantal ademtests en het hoge aantal positieve bestuurders in deze provincies opgevolgd zodat ze tijdens de volgende campagne een beter resultaat kunnen voorleggen? Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren via een interne campagne om het belang van alcoholcontroles te benadrukken.

3. Elke lokale politiezone is autonoom en beslist dus zelf hoe ze omgaat met politiecontroles. Blijkbaar hechten bepaalde politiezones veel minder belang aan de alcoholcontroles dan andere. Waarom wordt geen minimum aantal controles (in verhouding) opgelegd aan de verschillende provincies of politiezones?

Antwoord ontvangen op 28 mei 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

  1. Naast de uitgebreide sensibiliseringscampagne die via allerhande mediakanalen wordt gevoerd door het Belgisch Instituut voor Verkeers Veiligheid (BIVV), ontvangt elke politiezone de gezamenlijke omzendbrief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en de Staatssecretaris voor Mobiliteit. In deze omzendbrief wordt het belang van de alcoholcontroles duidelijk aangegeven: rijden onder invloed blijft één van de hoofdoorzaken van dodelijke verkeersongevallen. Ook worden hierin richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van controleren en de registratie van de controles tijdens de Bob-campagne.

    Bovendien is één van de aanbevelingen van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid het afnemen van 1 200 000 ademtesten per jaar op middellange termijn en 2 100 000 op lange termijn. Er wordt dus van alle politiediensten bijzondere aandacht gevraagd voor dit fenomeen.

  2. Elke politiezone ontvangt van het BIVV een gedetailleerd overzicht van de resultaten, alsook een overzicht van de inspanningen geleverd door de andere politiezones, waaraan zij zich kunnen spiegelen.

    In een aantal provincies worden de resultaten van de Bob-campagne besproken en geëvalueerd in het provinciaal verkeersveiligheidsoverleg. Belangrijk is te streven naar een verhoogde pakkans, niet alleen tijdens de Bob-campagne maar het ganse jaar.

  3. Gezien de autonomie van elke politiezone, kunnen er geen quota opgelegd worden. Elke zone stelt individueel haar prioriteiten vast en voert haar controles uit in overeenstemming met het zonaal veiligheidsplan. Er bestaat desalniettemin een niet dwingend referentiekader, dat in de werkgroep Handhaving van de Federale Commissie Verkeersveiligheid werd goedgekeurd in samenspraak met de werkgroep Handhaving van het Vlaams Forum verkeersveiligheid en dat bekrachtigd werd door de Vaste Commissie van de Lokale Politie.