Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8108

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 14 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Lokale besturen - Fiscale controles - Roerende voorheffing - Cijfergegevens - Impact op federale begroting

fiscale controle
belasting op inkomsten uit kapitaal
lokale belasting
lokale financiŽn

Chronologie

14/2/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-8108 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn antwoord op mijn mondelinge vraag 5-831 stelde de minister dat hij bij de bespreking van zijn beleidsnota in het Parlement erop heeft gewezen dat de administratie een redelijke zekerheid moet kunnen bieden zodat iedereen - burgers zowel als bedrijven - zijn verplichtingen kan nakomen met volle eerbiediging van de geldende regel- en wetgeving. Dat geldt ook voor de openbare besturen.

Daarom heeft de administratie volgens de minister in de uitoefening van een van haar kerntaken ook bij de lokale besturen fiscale controles uitgevoerd. De administratie kon helaas binnen de korte termijn dat de vraag werd ingediend, niet de gevraagde cijfers ter beschikking stellen. Hij stelde voor dat ik dergelijke gegevens best via een schriftelijke vraag kon opvragen.

In zijn antwoord stelde hij tevens dat mijn wetgevende initiatief eigenlijk neerkomt op een vrijstelling van de roerende voorheffing voor de lokale besturen. Dat zou een impact hebben op de federale begroting. Een dergelijke maatregel was volgens de minister ook niet opgenomen in het regeerakkoord, dat de basis vormt voor het overleg over de financiering van de verschillende bestuursniveaus.

Het initiatief hield volgens de minister tevens het risico in dat de evenwichten tussen de federale entiteiten die nu in het regeerakkoord zijn vastgelegd, op losse schroeven komen te staan. Daarom vond de minister het momenteel niet opportuun om een initiatief in die zin te nemen.

Het is inderdaad de taak van de federale overheid om de goede onderlinge verhoudingen tussen de verschillende overheden te bewaken. We zouden dan ook mogen verwachten dat ze er rekening mee houdt dat de gemeentebesturen voor de federale overheid heel wat taken uitvoeren. We lezen alle dagen in de kranten dat de gemeentebesturen, die het dichtst bij de burger staan, het vandaag zeer moeilijk hebben.

In dit kader volgende vragen:

1) Heel wat lokale besturen werden de afgelopen tijd door de belastingdiensten gecontroleerd, met als resultaat dat op een aantal gemeentelijke inkomsten roerende voorheffing is verschuldigd. Kan de minister meedelen in hoeveel en in welke gemeenten dat is gebeurd en over welke bedragen gaat het?

2) Blijft de minister bij zijn standpunt dat een dergelijk wetgevend initiatief niet opportuun is? Welke impact zou die maatregel precies hebben op de federale begroting? Hoe groot is volgens hem het risico dat het evenwicht tussen de federale entiteiten, die nu in het regeerakkoord zijn vastgelegd, op losse schroeven komt te staan en wat zijn daarvan precies de gevolgen?

3) Kan hij aangeven welke taken de lokale overheden voor de federale overheid uitvoeren en welke impact die uitvoering heeft op de begrotingen van die lokale besturen? Wat is de totale omvang ervan en uit welke factoren is die omvang samengesteld?

4) Zijn er volgens de minister (lokale) belastingen die uiteindelijk meer kosten dan ze opbrengen? Acht hij het dan ook raadzaam dat de lokale besturen deze belastingen dan beter afschaffen ten dienste van de burgers, de bedrijven en de overheden? Kan hij zijn antwoord nader toelichten?