Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7992

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 29 januari 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Parkeervakken - Parkeren buiten de parkeervakken - Boete

parkeerterrein
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
verkeersregels

Chronologie

29/1/2013 Verzending vraag
21/5/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7992 d.d. 29 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een wegbeheerder kan in een straat parkeervakken aanbrengen waarop dan een regime van blauwe zone of van betalend parkeren toepasselijk kan zijn. Wie buiten een parkeervak parkeert en zijn parkeerschijf niet geplaatst heeft of geen betaalticket heeft genomen, zou dan tweemaal "beboet" kunnen worden, namelijk via het retributiereglement van de gemeente en via een geldboete die wordt opgelegd door de politie (inbreuk op art. 77.5 van de wegcode, ingeval van afbakening met verkeersborden E9b met begin- en eindaanduiding). De vraag rijst evenwel of dergelijke dubbele "bestraffing" wel juridisch mogelijk is.

1) Acht de staatssecretaris het juridisch mogelijk dat in voormelde casus (parkeren buiten parkeervak) de lokale wegbeheerder een retributie op het betalend parkeren of het beperkt parkeren kan innen, terwijl ook de politie een geldboete wegens inbreuk op art. 77.5 van de wegcode int?

2) Laat de wegcode toe dat men een zone (bv. marktplein) afbakent met verkeersborden E9b met begin- en eindaanduiding, zonder dat men parkeervakken uitlijnt? Nu kan de politie soms niet optreden wanneer wagens op een marktplein worden geparkeerd waar in feite een parkeerverbod (met signalisatiebord E3 in het midden van het plein) geldt, wegens het gebrek aan parkeervakken.

3) Kan het parkeren buiten een parkeervak slechts strafrechtelijk worden beteugeld, indien de parkeervakken(rijen) telkens afzonderlijk (en langs beide kanten van de straat) worden afgebakend met verkeersborden E9b?

Antwoord ontvangen op 21 mei 2013 :

  1. Er kan geen sprake zijn van een retributie wanneer er fout geparkeerd wordt. Een retributie kan immers maar worden geïnd wanneer de gemeente een dienst ter beschikking stelt. Er kan bezwaarlijk worden gesteld dat de gemeente bestuurders de mogelijkheid biedt om fout te parkeren. Het heffen van een retributie op die plaatsen zou dan het goedpraten van het foutparkeren impliceren, hetgeen niet de bedoeling kan zijn. De retributie vervalt derhalve wanneer een proces-verbaal door de politie wordt opgesteld.

    Het Hof van Cassatie heeft deze zienswijze bevestigd in haar arrest van 5 november 2010, stellende dat gemeenten geen parkeerplaatsen ter beschikking kunnen stellen waar het op grond van de wetgeving en de reglementen op de politie van het wegverkeer verboden is te parkeren; zij kunnen dan ook geen aanspraak maken op een parkeerretributie voor voertuigen die op die plaatsen geparkeerd staan.

  2. Ja, de verkeersborden E9b mogen worden geplaatst zonder dat er parkeervakken worden gemarkeerd.

    Indien men op het bewuste marktplein op bepaalde tijdstippen het stilstaan en parkeren wil verbieden, kunnen de borden E3 met opschrift dat de periode van het verbod aanduidt, daarvoor gebruikt worden, los van de vraag of er parkeervakken zijn aangebracht. Deze borden moeten geplaatst worden aan elke toegang tot het marktplein.

  3. Artikel 70.2.2.1° van het verkeersreglement stipuleert dat het verkeersbord E9b geldt langs de kant van de openbare weg waar het geplaatst is en vanaf het verkeersbord tot het volgende kruispunt. Zelfs al is elk vak met een E9b-bord uitgerust, dan nog kan er in principe reglementair buiten de parkeervakken worden geparkeerd, behalve in (woon)erven. Als het gaat om betalend parkeren en er geen verkeersovertreding werd begaan, kan de gemeente wel een retributie innen.